Licitatie Vrancea: Produse lactate

Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEANumar invitatie : 370583 / 03.03.2015Denumire contract : Achizitie PRODUSE LACTATEStare procedura : In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1 DESCRIEREI.1.1 Sediul socialDIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA Cod fiscal 17101530 , Adresa Bd-ul Garii , Nr. 13, Focsani , Telefon 0237230788 , Fax 0237230789I.1.2 Adresa la care se transmit ofertele : Bd-ul Garii , Nr. 13, Focsani, Romania, cod postal: 620104, telefon:+40 0237230788, fax:+40 0237230789, persoana de contact:Sorin NeaguI.1.3 Adresa locul de deschidere a ofertelor : B-dul. Garii, Nr. 13, Focsani, Birou Buget si Achizitii Publice, camera 26I.2 Tipul autoritatii contractante si activitatea principalaI.2.1 Tip Autoritate Sectorial : NuI.2.2 Tip Activitate : Protectie socialaSECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUIII.1 DESCRIEREII.1.1 Denumire contract : Achizitie PRODUSE LACTATEII.1.2 Tip contract : FurnizareII.1.3 Modalitatea de atribuire : Un contract de achizitii publiceII.1.5 Obiectul contractului : Achizitie Produse lactate, pentru centrele din subordinea DGASPC Vrancea conform specificatiilor din caietul de sarcini . Incheierea unui contract de furnizare pentru lot I cu valoare estimata pana la 31.12.2015 de 252.170 lei fara TVA valoarea in functie de care se vor elabora si evalua ofertele , cu posibilitate de prelungire pana la 30.04.2016, pana la valoarea de 360.345 de lei fara TVA valoarea posibilelor suplimentari ,conform cantitatilor mentionate in anexa II la caietul de sarcini . Incheierea unui contract de furnizare pentru lot II cu valoare estimata pana la 31.12.2015 de 15.600 lei fara TVA valoarea in functie de care se vor elabora si evalua ofertele , cu posibilitate de prelungire pana la 30.04.2016, pana la valoarea de 22.100 de lei fara TVA valoarea posibilelor suplimentari ,conform cantitatilor mentionate in anexa II la caietul de sarcini Optiuni: Aplicarea prevederilor 6 din HG nr. 925 / 2006.II.1.6 CPV : 15500000-3 – Produse lactate Rev.2 II.1.7 Impartire pe loturi : DaII.2 Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadruII.2.1 Valoare estimata : 267,770 – 382,445 RONSECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITIIIII.1 Conditii referitoare la contractIII.1.1 Conditii suplimentare, garantie de participareConditii suplimentareDenumire DescriereGarantie de participare Cuantumul garantiei de participare : LOT I – 5000 lei . Lot II – 300 lei. in lei sau echiv.in alta valuta . Echivalenta leu/alta valuta: la cursul de referinta BNR,valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere oferte. In cazul IMM, se constituie 50% din cuantumul prevazut in documentatia de atribuire. Perioada de valabilitate a garantiei – 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare:-prin virament bancar ;- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/de asigurari ; – O.P in contul D.G.A.S.P.C. Vrancea la Trez Focsani: RO42TREZ6915006XXX001565 extras de cont vizat de trezorerie , sau prin exceptie : -depunere numerar la casieria D.G.A.S.P.C.Vrancea sau a unui O.P. sau file cec cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor .Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie – 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract/lot , constituit prin urmatoarele modalitati : Un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari ex.Scrisoare garantie bancara de buna executie sau Retineri succesive din valoarea facturilor partiale, cu conditia ca prima retinere sa fie mai mare de 0,5% din valoarea contractului potrivit prevederilor HG 1045/2011, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante . III.2 CONDITII DE PARTICIPAREIII.2.1 Criterii de calificare Criterii de calificareSECTIUNEA IV: PROCEDURAIV.1 ProceduraIV.1.1 Tipul procedurii Cerere de ofertaIV.1.2 Modalitate de desfasurare : Procedura offlineIV.2 Criterii de atribuireIV.2.1 Criteriu de atribuire : Pretul cel mai scazutIV.2.2 Se va organiza licitatie electronica : DaIV.3 Informatii administrativeIV.3.1 Modul de obtinere a documentatiei de atribuire : S.E.A.P.IV.3.2 Limba de redactare a ofertei : RomanaIV.3.3 Moneda in care se transmite oferta de pret : RONIV.3.4 Data limita de depunere a ofertelor : 13.03.2015 10:00IV.3.5 Data si ora deschiderii ofertelor : 13.03.2015 11:00IV.3.6 Data limita de valabilitate a ofertei : 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTAREVI.1 Mod de finantareVI.1.1 Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare : NuVI.1.2 Tip de finantare : Fonduri bugetare Data expedierii prezentei invitatii : 02.03.2015 10:28

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *