Licitatie Vaslui: Preparate din carne

Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : Cresa de copii nr.5Numar invitatie : 370322 / 20.02.2015Denumire contract : ACHIZITIE PRODUSE SI PREPARATE DIN CARNE DE VITA SI PORC PENTRU CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 2015Stare procedura : In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1 DESCRIEREI.1.1 Sediul socialCresa de copii nr.5 Cod fiscal 25222886 , Adresa str. Avintului nr. 19, Vaslui , Telefon +40 0235361173 , FaxI.1.2 Adresa la care se transmit ofertele : str. Avintului nr. 19, Vaslui, Romania, cod postal: 730104, telefon:+40 235310999, fax:+40 235315946, persoana de contact:Primaria Municipiului Vaslui, strada Spiru Haret nr.2I.1.3 Adresa locul de deschidere a ofertelor : Primaria Municipiului Vaslui, strada Spiru Haret nr.2, Birou Achizitii, etaj II, Cam 210I.2 Tipul autoritatii contractante si activitatea principalaI.2.1 Tip Autoritate Sectorial : NuI.2.2 Tip Activitate : Altele servicii publice locale SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUIII.1 DESCRIEREII.1.1 Denumire contract : ACHIZITIE PRODUSE SI PREPARATE DIN CARNE DE VITA SI PORC PENTRU CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 2015II.1.2 Tip contract : FurnizareII.1.3 Modalitatea de atribuire : Un contract de achizitii publiceII.1.5 Obiectul contractului : ACHIZITIE PRODUSE SI PREPARATE DIN CARNE DE VITA SI PORC PENTRU CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 2015II.1.6 CPV : 15131700-2 – Preparate pe baza de carne Rev.2 II.1.7 Impartire pe loturi : NuII.2 Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadruII.2.1 Valoare estimata : 250,300 RONSECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITIIIII.1 Conditii referitoare la contractIII.1.1 Conditii suplimentare, garantie de participareConditii suplimentareDenumire DescriereGarantie de participare Se solicita garantie de participare in cuantum de 4000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 de zile, de la data limita pentru depunerea ofertei, perioada egala cu perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa – si mentina oferta valabila. Ofertantii care fac dovada incadrarii in categoria IMM- urilor, pot benef de preved Legii nr. 346/2004,art.16,alin 2, si vor prezenta anexat garantei de participare Decl pe proprie raspundere privind incadrarea in categ I.M.M. Modalitatea de constituire: In conformitate cu prevederile art. 86, incluzand toate optiunile, din HG 925/2006 modificata si completata. Cand garantia se constituie prin virament bancar, aceasta se va vira in contul : RO63TREZ6565006XXX004812, deschis la Trezoreria Vaslui, Cantina de Ajutor Social, cod fiscal:8048853. Retinerea garantiei de participare, se va face, in conditiile prevazute de art.87, alin.1 din HG nr.925/2006. In cazul depunerii unei contestatii de catre operatorii economici ofertanti, acestia au obligatia constituirii garantiei de buna conduita conform art.271^1 si art.271^2 din OUG 34/2006 modificata si actualizata. -Restituirea garantiei se va face in conformitate cu art.88 al HG nr.925/2006. Pentru situatiile in care operatorii economici doresc sa constituie garantia de participare in valuta, echivalenta in lei se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. III.2 CONDITII DE PARTICIPAREIII.2.1 Criterii de calificare Criterii de calificareSECTIUNEA IV: PROCEDURAIV.1 ProceduraIV.1.1 Tipul procedurii Cerere de ofertaIV.1.2 Modalitate de desfasurare : Procedura offlineIV.2 Criterii de atribuireIV.2.1 Criteriu de atribuire : Pretul cel mai scazutIV.2.2 Se va organiza licitatie electronica : NuIV.3 Informatii administrativeIV.3.1 Modul de obtinere a documentatiei de atribuire : S.E.A.P.IV.3.2 Limba de redactare a ofertei : RomanaIV.3.3 Moneda in care se transmite oferta de pret : -IV.3.4 Data limita de depunere a ofertelor : 12.03.2015 09:00IV.3.5 Data si ora deschiderii ofertelor : 12.03.2015 10:00IV.3.6 Data limita de valabilitate a ofertei : 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTAREVI.1 Mod de finantareVI.1.1 Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare : NuVI.1.2 Tip de finantare : Fonduri bugetare Data expedierii prezentei invitatii : 19.02.2015 15:41

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *