Licitatie Timis: Conserve si produse din carne

Detalii proceduraTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului TimisNumar anunt : 157796 / 13.03.2015Denumire contract : Conserve si produse din carne , Cod C.P.V. 15131000-5Stare procedura : In desfasurareMoneda in care se transmite oferta de pret : RON
Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planSectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1 Denumirea, adresa si punct e de contact:Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului TimisAdresa postala: P-ta Regina Maria nr.3 , Localitatea: Timisoara , Cod postal: 300004 , Romania , Punct e de contact: Marcel George Scarlatescu , Tel. +40 256490281 , Email: siapdgaspctm@yahoo.com , Fax: +40 256407066 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.roAdresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:Punctul punctele de contact mentionat e anteriorCaietul de sarcini si documentele suplimentare inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic pot fi obtinute la:Punctul punctele de contact mentionat e anteriorOfertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:Punctul punctele de contact mentionat e anteriorI.2 Tipul autoritatii contractante si activitatea principala activitatile principale Autoritate regionala sau localaActivitate activitati – Protectie socialaAutoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractanteNuSectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUIII.1 DescriereII.1.1 Denumirea data contractului de autoritatea contractantaConserve si produse din carne , Cod C.P.V. 15131000-5II.1.2 Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilorFurnizareCumparareLocul principal de livrare: centrele din subordinea DGASPC TimisCodul NUTS: RO424 – TimisII.1.3 Anuntul implicaUn contract de achizitii publiceII.1.4 Informatii privind acordul-cadruII.1.5 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilorFurnizare de Conserve si produse din carne Cod C.P.V. 15131000-5 Se solicita transportul produselor la locatiile descrise in Caietul de Sarcini. Valoarea aferenta prezentei proceduri, valoare la care se vor raporta ofertele, este de 612316.13 lei fara TVA, iar valoarea maxima estimata ce cuprinde si eventualele suplimentari de furnizat este 918418.55 lei fara TVA.Inceperea activitatii centrului C.R.R.N.2 Lugoj va fi anuntata contractantului prin notificare scrisa .II.1.6 Clasificare CPV vocabularul comun privind achizitiile 15131000-5 – Conserve si produse din carne Rev.2 60100000-9 – Servicii de transport rutier Rev.2 II.1.7 Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publiceNuII.1.8 Impartire in loturiNuII.1.9 Vor fi acceptate varianteNuII.2 Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadruII.2.1 Cantitatea totala sau domeniulCantitatea contractata : Cantitati MINIME pentru 8 luni : Conserva carne de vita 300 gr. -2163cut ,Conserva carne de porc 300gr. – 5733 cut ,Pateu de ficat porc 300gr. – 5051cut ,Pateu de ficat pasare 300gr-8801cut., Pate vegetal 200 gr.- 632cut,Ciolan afumat- 1447kg, Costita afumata- 1827kg, Kaizer- 1747kg, Slanina afumata-553kg, Oase de porc afumate- 199kg, Bacon- 1031kg, Caltabos- 458kg,Carnat porc afumat -2200 kg , Carnat proaspat- 688kg ,Cabanos-2260kg,Crenvursti din piept de pui-2894kg, Cremwursti de porc-1600kg,Polonez-3207kg,Parizer de porc- 1828kg,Parizer de pasare-2001kg,Pasta de mici-684 kg ,Salam cu sunca -3021kg ,Salam uscat – 598kg,Salam de vara -2136, Sunca presata de pui-1810kg, Toba-680kg Valoarea estimata pentru cantitatile minime este de 612316,13 lei , fara TVA. Cantitatile necesare pana la 31.12.2015 sunt cantitatile minime pentru 8 luni , la acestea se adauga cantitatile corespunzatoare optiunii de prelungire cu 4 luni, prin act aditional conf.HG 925/2006actualizata , art.6, alin.3 ;
CantitatIle MAXIME pentru 8 luni + 4 luni : Conserva carne de vita 300 gr. -3245cut ,Conserva carne de porc 300gr. – 8600cut ,Pateu de ficat porc 300gr. – 7576cut ,Pateu de ficat pasare 300gr-13200cut., Pate vegetal 200 gr.- 948cut,Ciolan afumat- 2170kg, Costita afumata- 2740kg, Kaizer- 2620kg, Slanina afumata-830kg, Oase de porc afumate- 300kg, Bacon- 1545kg, Caltabos- 689kg,Carnat porc afumat -3300 kg , Carnat proaspat- 1035kg ,Cabanos-3390kg,Crenvursti din piept de pui- 4340kg, Cremwursti de porc-2399 kg, Polonez-4810kg ,Parizer de porc- 2740kg, Parizer de pasare- 3000kg,Pasta de mici -1025kg ,Salam cu sunca -4531kg ,Salam uscat- 896kg,Salam de vara -3205, Sunca presata de pui-2716kg, Toba-1019kg Informatiile privind cantitatile minime, maxime,alte specificatii tehnice privind livrarea si locul de livrare se gasesc in caietul de sarcini. Valoarea estimata pentru cantitatile maxime este de 918418,55 lei, fara TVAValoarea estimata fara TVA: intre 612,316.13 si 918,418.55 RONII.2.2 OptiuniDaprelungirea contractului conform art. 6,alin.3 din H.G.925/20061 prelungiri posibileII.3 Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare8 luni incepand de la data atribuirii contractului Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICEIII.1 Conditii referitoare la contractIII.1.1 Depozite valorice ?si garantii solicitateCuantum : 6124 lei Modalitatile de constituire a garantiei de participare sunt cele prevazute la art.86, alin.1 din HG 925/2006, actualizata; Autoritatea contractanta accepta ca modalitate de plata inclusiv ordinul de plata sau depunerea sumei la casierie modalitati prevazute in art. 86, alin. 5 din HG 925/2006, actualizata . Contul in care se va face plata garantiei in cazul depunerii prin Ordin de plata este urmatorul :RO 47TREZ 6215006XXX005136,Trezoraria Timisoara. Operatorii care constituie garantia de participare in euro sau alta valuta, vor utiliza echivalenta BCE leu/alta valuta din data : a cincea zi , inainte de data limita de depunere a ofertelor fara a considera data limita . Dovada platii garantiei de participare se va face cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, conform art.86, alin 6 , din HG 925/2006, actualizata.In conformitate cu prevederile art. 43^1 alin. 2 , lit.b perioada de valabilitatea a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei : minim 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor. IMM-urile beneficiaza de reglementarile legale prevazute in Lg 346/2004. Garantia de buna executie a contractului : 10 % din pretul contractului fara T.V.A. Ofertantul castigator, care a facut dovada incadrarii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, poate constitui garantia de buna executie conf.Art.16alin.2 din Legea 346/2004 reducere cu 50% . Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului : dupa semnarea contractului, in conformitate cu art. 90 din H.G. 925/2006,cu modificarile si completarile ulterioare.III.1.2 Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevanteBuget localIII.1.3 Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractulAsociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareIII.1.4 Executarea contractului este supusa altor conditii specialeNuIII.2 Conditii de participareIII.2.1 Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesieiInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate-Declaratii privind eligibilitatea-prezentare Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sau prezentarea formularului 12 A din Anexa Formulare la Fisa de date a achizitiei; -Declaratie privind neincadrarea in preved. art. 181 din OUG 34/2006, actualizata-prezentare Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sau prezentarea formularului 12 B. Incadrarea in situatiile prevazute la art.180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea Contractului . -prezentare Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta -Formular NR.4. -prezentare Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 – Prezentare Formular nr.5 . In cazul depunerii unei oferte cu tert sustinator, se va prezenta acest document si pentru tertul sustinator. Persoanele cu functii de decizie in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sunt: Director General -Emilia Milutinovici; Director General Adjunct Protectie Sociala-Anucin Bogo Octavian;Director Executiv Protectia Drepturilor Copilului -Monica Trusca, Director Executiv Protectia Persoanelor Adulte-Dana Ilcau; Director General Adjunct Economic- Elena Goia ;Sef Serviciu Investitii,Achizitii si Contractarea Serviciilor Sociale-Scarlatescu Marcel.Functii de executie in cadrul Serviciului Investitii,Achizitii si Contractarea Serv.Sociale:Balint Verginica,Carabet Doina, Popescu Mihaela,Rusanovschi Luminita.Incadrarea in situatia prevazuta la art.69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului. -prezentare Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM . In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.6 . -Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire Formular 7 .Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele, prenumele si functia semnatarului. Documentele declaratie se depun in original.Celelalte documente solicitate se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea Conform cu originalul -Prezentare certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul de stat ,din care reiese ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul . -Prezentare certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, din care reiese ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul . Persoanele juridice/fizice romane-prezinta Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrul Comertului -Cerinta obligatorie: Prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are codul CAEN asociat obiectului contractului. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii,prezentarea pentru conformitate a certificatului constatator in original /copie legalizata-in cazul in care acesta l-a prezentat in copie-conform cu originalul . Persoanele juridice/fizice straine-Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic prezinta documente care dovedesc forma de inregistrare/a
testare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit traducere legalizata in limba romana . In masura in care procedura de emitere a certificatului fiscal nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere, in conformitate cu art.11 alin. 4 din HG 925/2006.III.2.2 Capacitatea economica si financiaraInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateIII.2.3 Capacitatea tehnicaInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateLista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade derulare contract, beneficiari,etc Livrarile de produse se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar contracte de furnizare, documente constatatoare, proces verbal de receptie, etc. , din care sa rezulte livrarea de produse in valoare cumulata de minim 300000 lei, fara TVA , Autorizatie sanitar veterinara de functionare pentru spatiu si autorizatie sanitar veterinara pentru mijloacelele de transport cu care se va face livrarea – ca dovada ca ofertantul este inregistrat DSVSA . Conform ordin ANSVSA nr.111/16.12.2008 privind normele sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, activitatile de productie ,transport,comercializare a alimentelor de origine animala sau nonanimala – se desfasoara in baza unui document de inregistrare emis de directia sanitar veterinara. Se solicita prezentarea de fotografii pentru toate produsele ofertate, care fac obiectul contractului,Nivel uri specific e minim e necesar e -Completare formular 12D -Prezentarea in copie lizibila conform cu originalul unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar contracte de furnizare, documente constatatoare, proces verbal de receptie, etc. , din care sa rezulte livrarea de produse in valoare cumulata de minim 300000 lei, fara TVA , Cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Pentru nivelul minim solicitat pt. experienta similara ,echivalenta se va realiza tinand cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BCE. Prezentare autorizatie sanitar veterinara de functionare pentru spatiu si autorizatie sanitar veterinara pentru mijloacelele de transport cu care se va face livrarea produselor de origine animala ,emis de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau orice document echivalent de inregistrare emis de directia sanitar veterinara ,care sa garanteze protectia consumatorilor. prezentarea de fotografii pentru toate produsele ofertate care fac obiectul contractuluiIII.2.4 Contracte rezervateNuIII.3 Conditii specifice pentru contractele de serviciiIII.3.1 Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesiiNuIII.3.2 Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respectiveNuSECTIUNEA IV: PROCEDURAIV.1 Tipul proceduriiIV.1.1 Tipul proceduriiLicitatie deschisaIV.2 Criterii de atribuireIV.2.1 Criterii de atribuirePretul cel mai scazutIV.2.2 Se va organiza o licitatie electronicaDaa Elementul ofertei care va face obiectul procesului de reofertare : Pretul contractului,in lei fara TVA. Ofertantii trebuie sa fie inscrisi in SEAP.Ofertantii cuoferta admisibila Conf. Art.165 2 din O.U.G.34/2006, vor primi invitatie SEAP transmite de a participa la 1 runda de licitare electronica cu durata de 1 zi, imbunatatind pretul ofertat. b precizari art.164 din OUG34/2006 -Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta ,Ofertantii pot vedea nr. de participanti inscrisi la licitare ,Licitatia nu se prelungeste automat in cazul modificarii clasam, Nu se va utiliza pas de licitare. In termen de 3 zile de la finalizarea rundei de licitare, ofertantul desemnat castigator va transmite autoritatii contractante, in scris , in original,Formularul de oferta si anexa detaliata pe fiecare produs in parte pret unitar/produs .IV.3 Informatii administrativeIV.3.1 Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta11214/17.02.2015IV.3.2 Anunturi publicate anunt publicat anterior privind acelasi contractNuIV.3.3 Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare cu exceptia unui SAD sau a documentului descriptiv in cazul unui dialog competitiv Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.04.2015 11:00Documente de plata: NUIV.3.4 Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare27.04.2015 10:00IV.3.5 Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectatiIV.3.6 Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participareRomanaMoneda in care se transmite oferta de pret : RONIV.3.7 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor IV.3.8 Conditii de deschidere a ofertelorData : 27.04.2015 11:00Locul: Sediul DGASPC Timis, Timisoara, Piata Regina Maria, nr.3Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: daImputernicitii ofertantilorSECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTAREVI.1 Contractul este periodicNuVI.2 Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitareNuTip de finantare : Fonduri bugetareVI.3 Alte informatiiModalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale. In cazul in care se va constata ca exista mai multe ofertele clasate pe primul loc intrucat preturile ofertate sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii preturilor.VI.4 Cai de atacVI.4.1 Organism competent pentru caile de atacConsiliul National de Solutionare a ContestatiilorAdresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet URL : http://www.cnsc.roOrganism competent pentru procedurile de mediereVI.4.2 Utilizarea cailor de atacPrecizari privind termenul termenele de exercitare a cailor de atacConform prevederilor in vigoare a art.256^2, din ordonanta de urgenta a guvernului 34/2006, actualizataVI.4.3 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atacServiciul Juridic si Contencios AdministrativAdresa postala: P-ta Regina Maria, Nr.3, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300004, Romania, Tel. +40 256/490281, , Localitatea: Timisoara , Cod postal: 300004 , Romania , Tel. +40 256/490281 , Email: juridic.dgaspctm@yahoo.com , Fax: +40 256/407066 , Adresa internet URL : www.dgaspctm.roVI.5 Data expedierii prezentului anunt11.03.2015 16:00

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *