licitatie Mere – Galati – 4.12.2013

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1 DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT E DE CONTACT:
JUDETUL GALATIAdresa postala: Strada Eroilor 7 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800119 , Romania , Punct e de contact: PAULA ELENA SIMION , Tel. +40 236468060 , Email: licitatii@cjgalati.ro , Fax: +40 236468060 , Adresa internet URL : www.cjgalati.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.roADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:Punctul punctele de contact mentionat e anteriorCAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC POT FI OBTINUTE LA:Punctul punctele de contact mentionat e anteriorOFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:Punctul punctele de contact mentionat e anteriorI.2 TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA ACTIVITATILE PRINCIPALE Autoritate regionala sau localaActivitate activitati – Servicii generale ale administratiilor publiceAUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTENuSECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUIII.1 DESCRIEREII.1.1 Denumirea data contractului de autoritatea contractantaAcord-cadru pentru ,,Furnizarea si distributia de fructe necesare Programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scolile din Judetul Galatiquot;II.1.2 Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilorFurnizareCumparareLocul principal de livrare: SCOLILE DIN MUNICIPIUL SI JUDETUL GALATICodul NUTS: RO224 – GalatiII.1.3 Anuntul implicaIncheierea unui acord-cadruII.1.4 Informatii privind acordul-cadruContractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NuAcord-cadru cu 3 agenti economiciDurata acordului-cadru: 16 luniValoarea estimata fara TVA: 2,409,490.92 RONFrecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In anul scolar 2013-2014 se va incheia un singur contract subsecvent; in anul scolar 2014-2015 se vor incheia 2 contracte subsecventeII.1.5 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilorContractul are ca scop furnizarea si distributia fructelor proaspete MERE pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat autorizat din judetul Galati. Acestea se vor livra cu caracteristicile si in conditiile solicitate in Caietul de sarcini.II.1.6 Clasificare CPV vocabularul comun privind achizitiile 03222321-9 – Mere Rev.2 60100000-9 – Servicii de transport rutier Rev.2 II.1.7 Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publiceDaII.1.8 Impartire in loturiNuII.1.9 Vor fi acceptate varianteNuII.2 CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRUII.2.1 Cantitatea totala sau domeniulCantitate minima acord cadru:3.900.084 bucCantitate maxima acord cadru: 8.085.540 bucContract subsecvent nr. 1 an scolar 2013-2014:- cantitate minima: 1.902.480 buc- cantitate maxima 4.042.770 bucContract subsecvent nr. 2 an scolar 2014-2015 :- cantitate minima: 988.802 buc- cantitate maxima: 2.045.166 bucContract subsecvent nr. 3 an scolar 2014-2015 :- cantitate minima: 988.802 buc- cantitate maxima: 1.997.604 bucValoarea minima a celui mai mare contract subsecvent este de 1.902.480×0.298 pret buc = 566.939,04 leiValoarea mixima a celui mai mare contract subsecvent este de 4.042.770×0.298 pret buc = 1.204.745,46 leiValoarea estimata fara TVA: 2,409,490.92 RONII.2.2 OptiuniNuII.3 DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE16 luni incepand de la data atribuirii contractuluiSECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICEIII.1 CONDITII REFERITOARE LA CONTRACTIII.1.1 Depozite valorice ?si garantii solicitate
Garantia participare GP se solicita in cuantum de 30000 lei. GP constit.in alta moneda decat lei, cursul luat in calcul echiv.va fi cursul leu/valuta comunicat de BNR din data public.anunt particip. GP se va constitui prin virament bancar in cont nr.RO25TREZ3065006XXX000230-Trezoreria Galati, cod fiscal 3127476 sau prin instrum.de garantare emis in cond.legii de o societ.bancara ori o societ.de asigurari cf.art.86 al. 1 din HG925/2006 actualizata.in cond.in care un grup de operat.econ.depune o oferta comuna, asociatii benef. de prev.Legii 346/2004 priv stimul infiint si dezv. IMM, cu modif. si complet ulter, in cond in care fiecare membru al asocierii consortiului respecta condit de incadrare in preved.legii anterior mentionate. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii GP in cuantum si forma precizate vor fi respinse ca inacceptabile. Nota: In cazul unei contestattii cand CNSC respinge contestatia inaintata de ofertant ca nefondata, Autorit.Contract. va retine contestator din GP, in raport cu val.estimata a contract, respectand prev. art.278^1 al. 1 lit.b din OUG. 34/2006. Cursul de schimb aferent leu/euro/alta valuta pt situat. in care se va utiliza prev. art.278^1 al 1 lit.b va fi cel din data public. anunt. de particip.comunicat de BNR. GP se va returna de catre Autorit.Contract. conf. preved. art. 88 din HG.925/2006, cu modif. si complet. ulter. Perioada de valabil. a GP: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul ofertantilor care se regasesc in categ. IMM, conf. Legii nr 346/2004 facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pt.depunerea ofertelor , GP se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in doc.de atrib. In cazul depun.de oferte in asociere, GP trebuie constit. in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de oper.ec. F14 .GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Garantia de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Garantia de buna executie se va constitui, dupa caz:instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si perioada prevazuta in documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art.90 alin. 1 din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prin retineri succesive, in conformitate cu prevederile art.90 alin. 3 din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, caz in care contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, conform prevederilor HG nr. 1045/2011. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art.92 din HG nr.925/2006. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului.III.1.2 Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevanteBuget propriuIII.1.3 Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractulAsociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareIII.1.4 Executarea contractului este supusa altor conditii speciale :NuIII.2 CONDITII DE PARTICIPAREIII.2.1 Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesieiInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul 4.2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul 5.Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 si art. 181 lit. a , lit. c 1 si lit. d din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul 6.4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010 . Se va completa Formularul nr.7.5. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modif. si completarile ulterioare. Se va completa Formular nr. 8 – se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator. Persoanele cu functie de decizie la nivel de unitate in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Nicolae Dobrovici-Bacalbasa Presedinte , Costel FOTEA Administrator public ,Cornel Hamza – Vicepresedinte, Paula Elena SIMION Sef Serviciu Licitatii , Lucean MIHALCEA Director executiv Directia economie si finante , Camelia GRAUR consilier Serviciul Licitatii , Florina Roxana LUNGU consilier Serviciul Licitatii , Andreea Noemi ILIE consilier Serviciul Licitatii , MIHAILA Catalina consilier Serviciul Licitatii si consilierii judeteni-membrii ai comisiei buget-finante din cadrul Consiliului Judetului Galati: Sandu Viorica, Tuicu Emil, Zaharia Eugen, Podaru Tinca, Arama Iulian-Nicusor, Hapeci Daniela-Simona, Buruiana Natalita.6. Pentru persoane juridice romane: prezentare Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social si Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societateaofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local. Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus dinprocedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca, oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie art.36, alin. 1 ,lit.b din HG 925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9. alin. 1 din Ordinul nr.509/2011 emis de Presedintele ANRMAP. Documentele se depun in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul; Persoanele juridice straine vor prezenta oricedocumente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare. Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata/ legalizata in limba romana. Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fiexclus de
la procedura pentru atribuirea contractului. Pentru persoanele juridice romane
1. Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Documentul se depune in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Informatiile cuprinse in acesta trebuie safie reale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta pentru partea de contract pe care o vor indeplini Nota: Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va trebui sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata. In cazul asocierii unui grup deoperatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale inregistrare trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.Pentru persoanele juridice straine2. Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente ale tarii respective.Pentru persoane juridice de alta nationalitate decat cea romana, toate documentele vor fi transmise in limba de origine, in copie, insotite de o traducere autorizata si legalizata in limba romana.III.2.2 Capacitatea economica si financiaraInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani financiari 2010, 2011, 2012 ,vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiuneaconform cu originalul, stampilate si semnate de ofertant. Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nueste prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoarecare sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare aoperatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducereaautorizata si legalizata a acestora in limba romana.Cerinta nr. 1Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani 2010, 2011,2012 trebuie sa fie egala sau mai mare decat:- suma de 1.200.000 leiPentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv:-pentru anul 2012: 1 Euro = 4,4560 lei, 1 USD = 3,4682 lei- pentru anul 2011: 1 Euro = 4,2379 lei, 1 USD = 3,0486 lei-pentru anul 2010: 1 Euro = 4,2099 lei, 1 USD = 3,1779 lei.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro, vor utilizaratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR.Se vor prezenta:- Formularul nr. 3 – Informatii generale aferente ultimilor trei ani.Nivel uri specific e minim e necesar e Prezentat documentele solicitate Formularul nr. 9 – Informatii generale aferente ultimilor trei ani.III.2.3 Capacitatea tehnicaInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateSustinere tert daca este cazul Pt a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul ferm trebuie anexat la contract si va asigura dreptul AC de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala va prezenta documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor . Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 , art.181 lit.a , c^1 si d respectiv art. 69 ^1 din OUG nr.34/2006Informatii privind asociatii daca este cazul . In cazul in care este declarata castigatoare o oferta depusa de catre un grup asociere de mai multi operatori economici, acestia isi vor legaliza asocierea inainte de semnarea contractului.Declaratie privind partea / partile din contract care sunt indeplinite desubcontractanti si specializarea acestora. Subcontractantii vor completa si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr.34/2006, conform Formularului 5 , dupa caz.Cerinta nr.6:Mostra-In vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/produce produse similare celor care fac obiectul achizitiei in cauza, se solicita operatorilor economici depunerea cel tarziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor o mostra a produsului ofertat;Cerinta nr. 5:detine sau inchiriaza un spatiu adecvat pentrudepozitarea fructelor. Ofertantul trebuie sa prezinte Autorizatia de Functionare de la Directia Sanitar Veterinara pentru spatiile de depozitare a produselor de care dispune.Cerinta nr.4:Declaratie privind personalul de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant,pentru ambalare, transport, depozitare, manipularea si distribuireaproduselor/pachetelor, in vederea derularii contractelor subsecvente, in special pentru asigurarea controlului calitatii. Personalul implicat in derularea activitatii aferente indeplinirii obiectului contractului trebuie sa prezinte:- diplome/certificate/atestari care sa ateste calificarea acestora.- diplome/certificate/atestari privind absolvirea cursurilor de igiena produseloragroalimentare sau in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic.Cerinta nr.3Declaratie privind echipamente tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, in vederea asigurarii calitatii,respectiv detinerea de mijloace de transport autorizatesanitar-veterinar, cf. Ordin 111/2008 emis de ANSVSA. Ofertantului declarat castigator, la incheierea contractelor subsecvente, i se va solicita sa prezinte pentru mijlocele de transport alocate, autorizatiile sanitar-veterinare, emise conform Ordin nr.111/2008emis de ANSVSA, si dovada detinerii mijloacelor de transport in proprietate / contract de inchiriere/leasing/angajament de punere la dispozitie, etc;Cerinta nr.2Experienta similara in ultimii 3 ani in furnizarea de produse similare inobiectul contractului in valoare de minim 1.200.000 lei fara TVA, valoare carepoate fi demonstrata prin cumul valoric de maxim 2 contracte de furnizareproduse similare. Nota: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrariiexperientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere aofertelor. Pentru demonstrarea experientei similare se vor prezenta:
1. Fisade experienta similara;
2. Prezentarea unor certificate/documente emise saucontrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea Conform cu originalul stampilata si semnata de ofertant.In conditiile in care ofertantii au participat la derularea unor contractesimilare in calitate de asociat, propunem sa se prezinte contractul deasociere din care sa rezulte indeplinirea cerintelor privind experientasimilara sau orice alte documente justificative pentru demonstrarea valoriisolicitate ca experienta similara, in copie lizibila cu mentiunea Conform cuoriginalul stampilata si semnata de ofertant din care sa se confirme experienta similara astfel cum a fost solicitata, respectiv din care sa rezulte: denumirea client/autoritate, valoarea contractului, modul de indeplinire acontractului si perioada derularii contractului. Daca documentele suntintocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu / valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Cerinta nr. 1 :Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3ani;Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sauechivalent. Se vor accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit afost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. Documentulva fi prezentat in copie cu mentiunea quot;Conform cu originalulquot;. In cazuldepunerii unei oferte comune, documentul se va depune de fiecare asociatpentru partea de contract pe care o va realiza.Nivel uri specific e minim e necesar e 1. Formular nr.16 2. Formular nr.8 3. Formular nr.4 4. Formular nr.5 Formular nr. 15 Dupa caz, Formularul 14 din Sectiunea Formulare; Subcontractantii vor completa si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, conform Formularului 5 , dupa caz. Mostra-In vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/produce produse similare celor care fac obiectul achizitiei in cauza, se solicita operatorilor economici depunerea cel tarziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor o mostra a produsului ofertat; Se va prezenta dovada detinere depozit autorizat Se vor prezenta:Formularul nr. 12 – Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuna cu informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse. Prezentare Formular 13 Prezentare Formular 11 – Experinta similara din Sectiunea Formulare Documentele solicitate Mod de indeplinire cerinta nr.1 Se vor prezenta: – Formularul nr. 10 – Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani. Prezentat document solicitatIII.2.4 Contracte rezervateNuIII.3 CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICIIIII.3.1 Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesiiNuIII.3.2 Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respectiveNuSECTIUNEA IV: PROCEDURAIV.1 TIPUL PROCEDURIIIV.1.1 Tipul proceduriiLicitatie deschisaIV.2 CRITERII DE ATRIBUIREIV.2.1 Criterii de atribuirePretul cel mai scazutIV.2.2 Se va organiza o licitatie electronicaDaAC va invita toti ofertantii care au depus oferte corespunzatoare sa participe la LE. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul. Pretul maxim este de 0,298 lei/buc fara TVA. In invitatia de participare vor fi precizate inf. necesare referitoare la modul de desfasurare a LE. La LE au dreptul sa participe doar op.ec. inregistrati in sistem SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza. Invitatia in care se va mentiona data, momentul de start al LE si alte informatii se transmite pe cale electronica,simultan, tuturor ofertantilor admisibili. LE va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Durata unei runde:1 una zi Dupa runda de LE, se solicita ofertantului castigator sa depuna la Registratura autoritatii contractante, in termen de 24 ore, noua propunere financiara cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronic.IV.3 INFORMATII ADMINISTRATIVEIV.3.1 Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractantaIV.3.2 Anunturi publicate anunt publicat anterior privind acelasi contractNuIV.3.3 Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare cu exceptia unui SAD sau a documentului descriptiv in cazul unui dialog competitiv Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.01.2014 15:00Documente de plata: NUIV.3.4 Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare17.01.2014 10:00IV.3.5 Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectatiIV.3.6 Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participareRomanaMoneda in care se transmite oferta de pret: RONIV.3.7 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor IV.3.8 Conditii de deschidere a ofertelorData: 17.01.2014 11:00Locul: GALATI, STR. EROILOR NR. 7Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: daREPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILORSECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTAREVI.1 CONTRACTUL ESTE PERIODICNuVI.2 CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARENuTip de finantare: Fonduri bugetareVI.3 ALTE INFORMATII1. Modul de departajare a ofertelor Avand in vedere faptul ca se va incheia un acord-cadru cu mai multi operatori economici, fara reluarea competitiei, atunci cand doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii pentru a fi atins numarul maxim de operatori economici cu care se doreste a fi incheiat acordul-cadru,autoritatea contractanta mentioneaza modalitatea de departajare, fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare in clasament ocupate de ceilalti ofertanti: de exemplu criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut si ofertantii clasati pe locul 3 au preturi egale si elementul reofertarii il va face pretul, acesta din urma nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 in clasament. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. 2. Ptr. dem. indepl. crit. de calif. prev. la art. 176 din OUG 34/2006 actual., ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o decl. pe propria raspundere Formularul nr. 19, semnata de reprezent. sau legal, prin care confirma ca indepl. cerintele de calif. astfel cum au fost solicit. in doc.de atrib. Declaratia va fi insotita de o Anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/ documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Docum. edific. care probeaza/confirma indepl. cerintelor de calif., in cazul in care ofert. uzeaza de acest drept, vor avea valab. in termenul prevazut in resp. solicitare. 3. Ofert va prezenta Model acord cadru si contract subsecvent, semnat si stamp.de ofertant pe ultima pag. sub inscrisul De acord cu clauzele obligatorii sau va prezenta o decl. pe propria raspundere prin care isi asuma indepl.clauzelor oblig.din modelul de ctr.VI.4 CAI DE ATACVI.4.1 Organism competent pentru caile de atacConsiliul National de Solutionare a ContestatiilorAdresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104
641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet URL : http://www.cnsc.roOrganism competent pentru procedurile de mediereVI.4.2 Utilizarea cailor de atacPrecizari privind termenul termenele de exercitare a cailor de atacIn conformitate cu art. 256 ^2 din OUG 34/2006VI.4.3 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atacCJ GALATIAdresa postala: STR. EROILOR NR.7 , Localitatea: GALATI , Cod postal: 800119 , Romania , Tel. +40 236468060 , Fax: +40 236468060

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *