Licitatie Ilfov: Produse din carne

Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : Penitenciar Spital Bucuresti JilavaNumar invitatie : 370208 / 17.02.2015Denumire contract : Acord cadru privind furnizarea de carne si produse din carne pentru o perioada de 12 luniStare procedura : In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1 DESCRIEREI.1.1 Sediul socialPenitenciar Spital Bucuresti Jilava Cod fiscal 4266146 , Adresa Str. Sabarului Nr1, Jilava , Telefon +40 0214570181/291/212 , Fax +40 0214570154I.1.2 Adresa la care se transmit ofertele : Serviciul Electronic de Achizitii Publice SEAPI.1.3 Adresa locul de deschidere a ofertelor : In SEAPI.2 Tipul autoritatii contractante si activitatea principalaI.2.1 Tip Autoritate Sectorial : NuI.2.2 Tip Activitate : Ordine si siguranta publicaSECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUIII.1 DESCRIEREII.1.1 Denumire contract : Acord cadru privind furnizarea de carne si produse din carne pentru o perioada de 12 luniII.1.2 Tip contract : FurnizareII.1.3 Modalitatea de atribuire : Incheierea unui acord-cadruII.1.4 Informatii acord-cadruContractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei : NuReluarea competitiei se va face in SEAP : NuPerioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru in luni : 12Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu : un singur ofertantII.1.5 Obiectul contractului : LOT 1 FURNIZARE CARCASA PORC CU SLANINA cant minima 6000 kg cant maxima 8000 kg LOT 2 FURNIZARE CARNATI SEMIAFUMATI cant minima 4000 kg cant maxima 6000 kgII.1.6 CPV : 15100000-9 – Produse de origine animala, carne si produse din carne Rev.2 II.1.7 Impartire pe loturi : DaII.2 Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadruII.2.1 Valoare estimata : 74,000 – 103,000 RONSECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITIIIII.1 Conditii referitoare la contractIII.1.1 Conditii suplimentare, garantie de participareConditii suplimentareDenumire DescriereGarantie de participare Garantie participare IN SUMA TOTALA DE 1030LEI, astfel: LOT 1 Pentru CARCASA PORC CU SLANINA 640 LEI LOT 2 Pentru CARNATI SEMIAFUMATI 390 LEI. a 1% din valoarea estimata fara TVA si conform articol 43^1 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 rezultand o valoare totala de 1030 lei.Cuantumul garantiei de participare este de 1030 lei si se constituie prin virament bancar sau printr-un instrum de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari conf art 86 alin 1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Modul de constituire a garantiei de part : – O P in cont aut contr RO08TREZ4215005XXX000246, deschis la Trez Ilfov,cod fiscal 4266146 – Scrisoare de gar bancara, in orig – Prin virament bancar sau printr-un instrum de gar emis in cond legii de o soc bancara ori de o soc de asig Gar de particip tb sa fie val 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. LIPSA GARANT DE PARTIC CONDUCE LA ELIMIN OFERTANT, respectiv RESPINGEREA OFERTEI Conf art 87 alin. 1 din HGR nr 925/2006 autorit contract va retine garant particip, ofertant pierzand astfel suma constit atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urm sit: a isi retrage oferta in perioada de valabilit a acesteia; b oferta sa fiind stab castig, refuza sa semneze contr. Perioada de valab a gar de part: 90 de zile de la data limit stabil pentru dep ofert.Garantia se depune scanata in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor si va fi prezentata si in original la sediul autorit ctr. pana la data limita de dep. a ofertelor.Echivalenta ptr o gar. depusa in alta moneda decat leul se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de dep a of. cu 5 zile. III.2 CONDITII DE PARTICIPAREIII.2.1 Criterii de calificare Criterii de calificareSECTIUNEA IV: PROCEDURAIV.1 ProceduraIV.1.1 Tipul procedurii Cerere de ofertaIV.1.2 Modalitate de desfasurare : Procedura onlineIV.2 Criterii de atribuireIV.2.1 Criteriu de atribuire : Pretul cel mai scazutIV.2.2 Se va organiza licitatie electronica : NuIV.3 Informatii administrativeIV.3.1 Modul de obtinere a documentatiei de atribuire : S.E.A.P.IV.3.2 Limba de redactare a ofertei : RomanaIV.3.3 Moneda in care se transmite oferta de pret : RONIV.3.4 Data limita de depunere a ofertelor : 26.02.2015 15:00IV.3.5 Data si ora deschiderii ofertelor : -IV.3.6 Data limita de valabilitate a ofertei : 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTAREVI.1 Mod de finantareVI.1.1 Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare : NuVI.1.2 Tip de finantare : Fonduri bugetare Data expedierii prezentei invitatii : 17.02.2015 11:47

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *