Licitatie Harghita: Paine

Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : Penitenciarul cu Regim Inchis Miercurea CiucNumar invitatie : 370289 / 20.02.2015Denumire contract : Furnizare paine semialba maxim 105000kgStare procedura : In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1 DESCRIEREI.1.1 Sediul socialPenitenciarul cu Regim Inchis Miercurea Ciuc Cod fiscal 4245631 , Adresa Str. Zold Peter nr.2, Miercurea-Ciuc , Telefon +40 266316971 , Fax +40 266316974I.1.2 Adresa la care se transmit ofertele : Str. Zold Peter nr.2,mun. Miercurea-Ciuc,jud. Harghita, Romania, cod postal: 530110, telefon:+40 266316971, fax:+40 266316974, persoana de contact:Tiberiu Kedves.I.1.3 Adresa locul de deschidere a ofertelor : Sediul Penitenciarului Miercurea Ciuc, str. Zold Peter nr.2, mun. Miercurea Ciuc, jud. Harghita.I.2 Tipul autoritatii contractante si activitatea principalaI.2.1 Tip Autoritate Sectorial : NuI.2.2 Tip Activitate : Ordine si siguranta publicaSECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUIII.1 DESCRIEREII.1.1 Denumire contract : Furnizare paine semialba maxim 105000kgII.1.2 Tip contract : FurnizareII.1.3 Modalitatea de atribuire : Incheierea unui acord-cadruII.1.4 Informatii acord-cadruContractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei : NuReluarea competitiei se va face in SEAP : NuPerioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru in luni : 12Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu : un singur ofertantII.1.5 Obiectul contractului : Paine semialba cu masa nominala de 0.5 kg.,destinata consumului zilnic al persoanelor private de libertate.II.1.6 CPV : 15811100-7 – Paine Rev.2 II.1.7 Impartire pe loturi : NuII.2 Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadruII.2.1 Valoare estimata : 114,800 – 147,000 RONSECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITIIIII.1 Conditii referitoare la contractIII.1.1 Conditii suplimentare, garantie de participareConditii suplimentareDenumire DescriereGarantie de participare Cuantumul garantiei de participare este de 2930 lei.Echivalenta leu/alta valuta se face la cursul BNR din data de 17.02.2015.Perioada de valabilitate a garantiei de participare:60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar,cont RO59TREZ3515005XXX000176,Trezoreria mun.Miercurea Ciuc,cod fiscal 4245631,in numerar depus la caseria unitatii,orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari,in original,in cuantumul si perioada prevazuta mai sus cu respectarea prev.art.86 1 , 2 , 3 din HG 925/2006 cu modif.si complet.ulterioare,a unui ordin de plata sau a unei file cec,cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.IMM pot beneficia de reducerea de 50%din cuantumul garantiei,cf.prev.L346/2004,dovada incadrarii in categoria IMM anexele 1/2 din OG 27/2006,completate corespunzator ,aceste documente se vor accepta in oricare dintre formele:original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul,conf.Ord.ANRMAP nr.509/2011.Nota:1.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse conf.HG 925/2006,art.36 lit.a,ofertele fiind considerate inacceptabile.Dovada constituirii garantiei de participare poate fi prezentata de ofertant pana cel tarziu la data si ora deschiderii ofertelor;2.Garantia de participare se restituie sau se retine,dupa caz conform art.87 si 88 din HG nr.925/2006;Garantie de buna executie Se va constitui in cuantum de 5%din valoarea fiec[rui contract subsecvent fara TVA.Garantia de buna executie se poate constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari,care devine anexa la contract cu respectatrea prev.art.89 2 , 3 din HG 925/2006 cu modif.si complet.ulterioare.Daca autoritatea contractanta si ofertantul castigator convin,garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia,un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5%din pretul contractului.IMM pot beneficia de reducerea de 50% din cuantumul garantiei,cf.prev.L346/2004. III.2 CONDITII DE PARTICIPAREIII.2.1 Criterii de calificare Criterii de calificareSECTIUNEA IV: PROCEDURAIV.1 ProceduraIV.1.1 Tipul procedurii Cerere de ofertaIV.1.2 Modalitate de desfasurare : Procedura offlineIV.2 Criterii de atribuireIV.2.1 Criteriu de atribuire : Pretul cel mai scazutIV.2.2 Se va organiza licitatie electronica : DaIV.3 Informatii administrativeIV.3.1 Modul de obtinere a documentatiei de atribuire : S.E.A.P.IV.3.2 Limba de redactare a ofertei : RomanaIV.3.3 Moneda in care se transmite oferta de pret : RONIV.3.4 Data limita de depunere a ofertelor : 03.03.2015 09:00IV.3.5 Data si ora deschiderii ofertelor : 03.03.2015 10:00IV.3.6 Data limita de valabilitate a ofertei : 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTAREVI.1 Mod de finantareVI.1.1 Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare : NuVI.1.2 Tip de finantare : Fonduri bugetare Data expedierii prezentei invitatii : 19.02.2015 09:21

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *