Licitatie Dolj: Carne

Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DoljNumar invitatie : 370477 / 26.02.2015Denumire contract : furnizare carneStare procedura : In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1 DESCRIEREI.1.1 Sediul socialDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj Cod fiscal 17104359 , Adresa Nicolae Titulescu nr. 22, Craiova, Craiova , Telefon 0251416365 , Fax 0251417838I.1.2 Adresa la care se transmit ofertele : Nicolae Titulescu nr. 22, Craiova, Craiova, Romania, cod postal: 200153, telefon:+40 251416365, fax:+40 251417838, persoana de contact:Daniela Irina StaminI.1.3 Adresa locul de deschidere a ofertelor : Craiova, str. N. Titulescu nr. 22I.2 Tipul autoritatii contractante si activitatea principalaI.2.1 Tip Autoritate Sectorial : NuI.2.2 Tip Activitate : Protectie socialaSECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUIII.1 DESCRIEREII.1.1 Denumire contract : furnizare carneII.1.2 Tip contract : FurnizareII.1.3 Modalitatea de atribuire : Un contract de achizitii publiceII.1.5 Obiectul contractului : furnizare carne valoarea estimata este intre 379430.28 lei fara TVA si 548251.72 lei fara TVA. Valoarea minima reprezinta valoarea estimata la care se vor raporta si evalua ofertele iar valoarea maxima reprezinta valoarea care include si eventualele suplimentari. Optiuni: cf art. 6 din HG nr. 925/2006, max 4 luniII.1.6 CPV : 15110000-2 – Carne Rev.2 II.1.7 Impartire pe loturi : DaII.2 Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadruII.2.1 Valoare estimata : 379,430.28 – 548,251.72 RONSECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITIIIII.1 Conditii referitoare la contractIII.1.1 Conditii suplimentare, garantie de participareConditii suplimentareDenumire DescriereGarantie de participare Garantie de participare aferenta valorii estimate este prezentata in anexa B la fisa de date si se poate constitui prin: – scrisoare de garantie bancara, prezentata in original; – instrumente de garantare emise de societatile de asigurari; – virament bancar; – depunerea la casieria unitatii a sumei in numerar. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de participare va fi retinuta, in intregime, de catre autoritatea contractanta, in oricare din urmatoarele situatii: -ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; -oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei; Garantia de participare constituita de ofertanti se returneaza de catre autoritatea contractanta dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei. In toate cazurile de constituire a garantiei de participare, dovada trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. In cazul ofertantilor din categoria intreprinderilor mici si mijlocii, care fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in legea 346/2004, cu completarile si modificarile ulterioare, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantum. Contul in care se va depune garantia de participare: RO76TREZ2915006XXX004413 III.2 CONDITII DE PARTICIPAREIII.2.1 Criterii de calificare Criterii de calificareSECTIUNEA IV: PROCEDURAIV.1 ProceduraIV.1.1 Tipul procedurii Cerere de ofertaIV.1.2 Modalitate de desfasurare : Procedura offlineIV.2 Criterii de atribuireIV.2.1 Criteriu de atribuire : Pretul cel mai scazutIV.2.2 Se va organiza licitatie electronica : DaIV.3 Informatii administrativeIV.3.1 Modul de obtinere a documentatiei de atribuire : S.E.A.P.IV.3.2 Limba de redactare a ofertei : RomanaIV.3.3 Moneda in care se transmite oferta de pret : RONIV.3.4 Data limita de depunere a ofertelor : 12.03.2015 09:00IV.3.5 Data si ora deschiderii ofertelor : 12.03.2015 09:30IV.3.6 Data limita de valabilitate a ofertei : 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTAREVI.1 Mod de finantareVI.1.1 Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare : NuVI.1.2 Tip de finantare : Fonduri bugetare Data expedierii prezentei invitatii : 25.02.2015 11:02

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *