Licitatie Covasna: Carne si produse preparate din carne

Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului CovasnaNumar invitatie : 370844 / 10.03.2015Denumire contract : Achizitii de carne si produse preparate din carneStare procedura : In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1 DESCRIEREI.1.1 Sediul socialDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna Cod fiscal 9832041 , Adresa Str. Presei, Nr.8/A, Sfantu Gheorghe , Telefon 0267314660 , Fax 0267314660I.1.2 Adresa la care se transmit ofertele : SEAPI.1.3 Adresa locul de deschidere a ofertelor : In SEAPI.2 Tipul autoritatii contractante si activitatea principalaI.2.1 Tip Autoritate Sectorial : NuI.2.2 Tip Activitate : Protectie socialaSECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUIII.1 DESCRIEREII.1.1 Denumire contract : Achizitii de carne si produse preparate din carneII.1.2 Tip contract : FurnizareII.1.3 Modalitatea de atribuire : Un contract de achizitii publiceII.1.5 Obiectul contractului : Achizitii de carne si produse preparate din carne necesare beneficiarilor sistemului de protectie al DGASPC Covasna.Valoarea minima estimata a contractului ce se va incheia pana la 31.12.2015 este de 356.023 Ron si reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri si in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima este de 534.034 Ron care contine si valoarea posibilelor suplimentari.Aut.contractanta va prelungi durata contractului in anul 2016 cu max.4 luni cu valoare max. de 178.011 lei potrivit legii, suplimentare ce va fi conditionata si de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.In pretul ofertelor vor fi incluse si valoarea cheltuielilor de transport ale produselor, pana la sediile subunitatilor apartinatoare, conform caietului de sarcini.Se solicita cel putin doua livrari pe saptamana in functie de comenzile transmise de subunitati, zilele saptamanii in care vor fi efectuate aceste livrari vor fi stabilite de comun acord cu ofertantul desemnat castigator, la semnarea contractului.Livrarile se vor efectua in intervalul cuprins intre orele 8-15 a fiecarei zi in care vor fi efectuate aceste livrari. Optiuni: Aplicarea prevederilor art.6 din HG.925/2006II.1.6 CPV : 15110000-2 – Carne Rev.2 II.1.7 Impartire pe loturi : NuII.2 Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadruII.2.1 Valoare estimata : 356,023 – 534,034 RONSECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITIIIII.1 Conditii referitoare la contractIII.1.1 Conditii suplimentare, garantie de participareConditii suplimentareDenumire DescriereGarantie de participare Se va constitui in suma fixa in valoare de 3562 lei 1781 lei pentru IMM-uri prin orice instrument de garantare conform art.86 din HG nr. 925/2006 -prin scrisoare de garantie bancara sau prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a a unui ordin de plata, cu conditia confirmarii acesteia de catre banca emitenta, pana la data limita de depunere a ofertelor; b plata sumei in numerar.c. prin virament bancar. Cont pentru garantii RO56TREZ2565006XXX000153, Trez. Sf. Gheorghe. Dovada constituirii gar.de participare se va transmite atat in SEAP, in copie semnata cu semnatura electronica ,cat si la sediul autoritatii contractante in original, cel mai tarziu pana la data limita de depunere a ofertelor Gar.este irevocabila in sensul art. 86 din H.G. nr. 925/2006. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine gar. de participare atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre situatile prevazute la art. 87, alin.1 din HG.925/2006.Ofertantii care vor constitui gar.de participare in alta valuta, echivalenta leu/alta valuta va fi cea comunicata de BNR in ziua aparitiei invitatiei de participare in SEAP.Conf.art.33, alin 3,lit.b din HG 925/2006 ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in doc.de atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere. Valabilitatea garantiei va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei 60 zile .de la data limita de depunere a ofertelor. Restituirea garantiei de participare ofertantilor:conf.art.88 din HG.925/2006. In cazul introducerii unei contestatii la CNSC sau cereri/plangeri in justitie de catre operatori economici ofertanti, vor fi aplicate prevederile art.271^1 si art.271^2 din OUG34/2006 modificata si actualizata, privind constituirea, restituirea sau retinerea garantiei de buna conduita.Garantie de buna executie Se va constitui in suma fixa, intr-un cuantum de 7% 3.5% pentru IMM-uri din valoarea fara TVA a contractului pe baza unei scrisori de garantie bancara in original,sau prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari in termen de 7 zile de la data semnarii contractului, sau conformf art.90 alin.3 din HG 925/2006 prin retineri succesive. Autoritatea contractanta va restitui garantia de buna executie, in termen de 14 zile de la data finalizarii contractului in cazul in care nu a emis pretentii asupra acesteia, oricand pe parcursul indeplinirii contractului in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei, autoritatea contractanta are obligatia de a notifica aceasta pretentie contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate. III.2 CONDITII DE PARTICIPAREIII.2.1 Criterii de calificare Criterii de calificareSECTIUNEA IV: PROCEDURAIV.1 ProceduraIV.1.1 Tipul procedurii Cerere de ofertaIV.1.2 Modalitate de desfasurare : Procedura onlineIV.2 Criterii de atribuireIV.2.1 Criteriu de atribuire : Pretul cel mai scazutIV.2.2 Se va organiza licitatie electronica : NuIV.3 Informatii administrativeIV.3.1 Modul de obtinere a documentatiei de atribuire : S.E.A.P.IV.3.2 Limba de redactare a ofertei : RomanaIV.3.3 Moneda in care se transmite oferta de pret : RONIV.3.4 Data limita de depunere a ofertelor : 23.03.2015 15:00IV.3.5 Data si ora deschiderii ofertelor : -IV.3.6 Data limita de valabilitate a ofertei : 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTAREVI.1 Mod de finantareVI.1.1 Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare : NuVI.1.2 Tip de finantare : Fonduri bugetare Data expedierii prezentei invitatii : 09.03.2015 11:17

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *