Licitatie Constanta: Preparate pe baza de carne

Detalii proceduraTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ConstantaNumar anunt : 157622 / 06.03.2015Denumire contract : FURNIZARE PREPARATE PE BAZA DE CARNEStare procedura : In desfasurareMoneda in care se transmite oferta de pret : RON
Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planSectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1 Denumirea, adresa si punct e de contact:Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ConstantaAdresa postala: str. Decebal nr. 22, Jud. Constanta. Mun.Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900665 , Romania , Punct e de contact: Ciprian Calut , Tel. +40 241480851 , Email: office@dgaspc-ct.ro , Fax: +40 241694137 , Adresa internet URL : http://www.dgaspc-ct.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.roAdresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:Punctul punctele de contact mentionat e anteriorCaietul de sarcini si documentele suplimentare inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic pot fi obtinute la:Punctul punctele de contact mentionat e anteriorOfertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:Punctul punctele de contact mentionat e anteriorI.2 Tipul autoritatii contractante si activitatea principala activitatile principale Agentie/birou regional sau localActivitate activitati – Protectie socialaAutoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractanteNuSectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUIII.1 DescriereII.1.1 Denumirea data contractului de autoritatea contractantaFURNIZARE PREPARATE PE BAZA DE CARNEII.1.2 Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilorFurnizareCumparareLocul principal de livrare: LA CENTRELE DE PLASAMENT AFERENTE D.G.A.S.P.C. CONSTANTA, AFLATE IN MUN. CONSTANTA SI JUD. CONSTANTACodul NUTS: RO223 – ConstantaII.1.3 Anuntul implicaUn contract de achizitii publiceII.1.4 Informatii privind acordul-cadruII.1.5 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilorfurnizare preparate pe baza de carne . Valoarea minima de 589.805,14 lei fara TVA reprezinta valoarea estimata a contractului de achizitie in functie de care se vor elabora si evalua ofertele , respectiv contravaloarea produselor pana la data de 31.12.2015, iar valoarea maxima de 891.954,16 lei fara TVA reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari, in cazul prelungirii contractului pe o perioada de maxim 4 luni. Conform art. 6, alin.3 din HGR 925/2006 contractul se poate prelungi pentru primele 4 patru luni ale anului 2016. Valoarea min. 589.805,14 lei pt 8 luni si valoarea max. 891.954,16 lei pt 12 luni .Suplimentarea cantit. este conditionata de existenta resurselor finance.alocate cu ac.destinatie, cf.art.6/HG 925/2006.II.1.6 Clasificare CPV vocabularul comun privind achizitiile 15131700-2 – Preparate pe baza de carne Rev.2 II.1.7 Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publiceNuII.1.8 Impartire in loturiNuII.1.9 Vor fi acceptate varianteNuII.2 Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadruII.2.1 Cantitatea totala sau domeniulPREPARATE PE BAZA DE CARNE , astfel: CABANOS Cantitate estimata pana la 31.12.2015- 4368 kg Cantitate suplimentara in per. de prelungiri -2184 kg CALTABOS Cantitate estimata pana la 31.12.2015 – 470 kg Cantitate suplimentara in per. de prelungiri – 70 kg CARNATI AFUMATI Cantitate estimata pana la 31.12.2015- 2000 kg Cantitate suplimentara in per. de prelungiri – 1104 kg CARNATI OLTENESTI Cantitate estimata pana la 31.12.2015 -2220 kg Cantitate suplimentara in per. de prelungiri – 1129 kg CARNATI PROASPETI Cantitate estimata pana la 31.12.2015 -605 kg Cantitate suplimentara in per. de prelungiri – 166 kg COSTITA AFUMATA Cantitate estimata pana la 31.12.2015- 4276 kg Cantitate suplimentara in per. de prelungiri – 2136 kg CREMWURSTI PASARE Cantitate estimata pana la 31.12.2015- 1955 kg Cantitate suplimentara in per. de prelungiri 991 kg CREMWURSTI PORC Cantitate estimata pana la 31.12.2015- 2768 kg Cantitate suplimentara in per. de prelungiri – 1384 kg KAISER Cantitate estimata pana la 31.12.2015-3176 kg Cantitate suplimentara in per. de prelungiri – 1648 kg PARIZER PASARE Cantitate estimata pana la 31.12.2015- 752 kg Cantitate suplimentara in per. de prelungiri – 376 kg PARIZER PORC Cantitate estimata pana la 31.12.2015- 4256 kg Cantitate suplimentara in per. de prelungiri- 2128 kg SALAM DE VARA Cantitate estimata pana la 31.12.2015- 5977 kg Cantitate suplimentara in per. de prelungiri – 2986 kg SALAM VICTORIA Cantitate estimata pana la 31.12.2015- 4228 kg Cantitate suplimentara in per. de prelungiri – 2104 kg SUNCA PRESATA- Cantitate estimata pana la 31.12.2015- 2000 kg Cantitate suplimentara in per. de prelungiri – 1205 kg TOBA – Cantitate estimata pana la 31.12.2015- 900 kg Cantitate suplimentara in per. de prelungiri- 680 kg
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a contractului de achizitie in functie de care se vor elabora si evalua ofertele iar valoarea maxima a intervalului reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari, in cazul prelungirii contractului pe o perioada de maxim 4 luni. Valoarea estimata fara TVA: intre 589.805,14 lei pt 8 luni si valoarea max. 891.954,16 lei pt 12 luni .Valoarea estimata fara TVA: intre 589,805.14 si 891,954.16 RONII.2.2 OptiuniDaposibilitatea prelungirii valabilitatii contractului conform art. 6, alin.3 din HGR 925/20061 prelungiri posibileII.3 Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare8 luni incepand de la data atribuirii contractului Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICEIII.1 Conditii referitoare la contractIII.1.1 Depozite valorice ?si garantii solicitateGarantia de participare se solicita in cuantum de: 11.700 LEI Garantia de participare se va constitui conform art. 86 alin. 1 din HG nr. 925/2006 actualizata in contul nr.RO 81TREZ2315006XXX005424 -Trezoreria Constanta. Garantia de participare constituita in valuta se va face la cursul de schimb RON/valuta comunicat de catre BNR din data publicarii anuntului de participare. Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.86 alin. 3 din HG nr.925/2006 actualizata. Perioada de valabilitate a garantiei va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita stabilita pt.depunerea ofertei. Documentul care atesta constituirea garantiei de participare in original se depune intr-un plic deschis, impreuna cu scrisoarea de inaintare si imputernicirea de participare la procedura, separat, care va insoti documentele ofertei. In cazul IMM-urilor garantia de participare este de 50% daca ofertantul aduce documente justificative din care sa rezulte incadrarea in categ. IMM. Garantia de participare se va retine in conformitate cu prevederile art. 87 din HG nr.925/2006. 5% din pretul contr;se constit in cel mult 15 zile de la semnarea contract:prin retineri succesive din sumele datorate pt facturi partiale.Astfel,contract are oblig de a deschide un cont la dispozitia aut contract la o banca agreata de ambele parti.Daca aut contract are calitatea de aut publica,institutie publica sau op econ cu capital integral sau majoritar de stat,contract are oblig de a deschide la Trez Statului in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia aut contract.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contr.Pe parcursul indepl contr,aut contract urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept gar de buna executie in doc de atrib. Aut contract va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat,precum si despre destinatia lui.Din contul de disponibil deschis la Trez Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant,cu avizul scris al aut contract care se prezinta Trez Statului,cat si de Trez Statului la solicitarea scrisa a aut contract in fav careia este constituita gar de buna executie,in sit prev la art.91.Contul astfel deschis este purtator de dobanda in fav contractantului.9.2.Gar de buna executie se elibereaza astfel:in cel mult 14 zile de la data intocmirii proc-vb de receptie a prod care fac obiectul contract si/sau de la plata facturii finale,daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.Aut contract are dreptul de a emite pretentii asupra gar de buna executie,oricand pe parcursul indepl contract,in limita prejudiciului creat,in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.Anterior emiterii unei pretentii asupra gar de buna executie aut contract are oblig de a notifica pretentia contractantului,precizand oblig care n-au fost respectateIII.1.2 Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevantebuget localIII.1.3 Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractulAsociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareIII.1.4 Executarea contractului este supusa altor conditii specialeNuIII.2 Conditii de participareIII.2.1 Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesieiInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateDeclaratie privind eligibilitatea, art 180 din OUG nr. 34/2006-Prezentarea Formularului 3 Nota: Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor trebui prezentate de catre ofertant, tert sustinator sau asociat, daca este cazul. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006- Persoanele juridice romane vor prezenta: – Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art.181 completata conform Formularului 4 – Cerinta obligatorie: 1. Persoanele juridice romane vor prezenta: – Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art.181 completata conform Formularului 4 – Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social. – Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11, alin.4 din HGR 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevedrile art. 9, alin.3 din Ordinul 509/2011. Documentele se depun in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Cerintele privind obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
2. Pentru persoanele juridice straine: – declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 completata in conformitate cu Formularul 4 – orice documente edificatoare pentru demonstrarea eligibilitatii – eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. Documentele trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Documentele vor fi prezentate in limba de origine, insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Certificarea obligatiilor de plata sus mentionate trebuie sa fie corelate cu termenul legal conform prevederilor legale in vigoare, din tara in care este stabilit candidatul/ofertantul. Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din OUG nr.34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.Cerintele privind obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Nota: Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a , lit. c 1 si lit. d din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin A.N.R.M.A.P. nr.314/2010 -Prezentarea Formularului 5 Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prev. Art. 69^1 din OUG nr.34/2006-Prezentarea Formularului 6 Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Director General – Dinica Petre; Director Gen. Adj.Economic- Elena Jipa; Director Gen. Adj. Ghitulescu Anca; Director Gen. Adj. Mihaela Ristea. Nota: Declaratia va fi completata de catre ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator, daca este cazul. Pentru persoane juridice/fizice romane Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului -. Certificat constator emis de ONRC obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator iar informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie conform cu originalul. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta certificatul constatator emis de ONRC in original sau copie legalizata pentru conformitatea documentului depus in oferta.Documentele solicitate vor fi depuse de ofertant, sau ascociat pentru partea din contract pe care o realizeaza, daca este cazul. Pentru persoane juridice/fizice straine-Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente ale tarii respective. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si sa fie insotite de traducerea legalizata a acestora in limba romana.III.2.2 Capacitatea economica si financiaraInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateInformatii generale si informatii privind situatia economico-financiara-cifra medie de afaceri globala pentru ultimii 3 ani 2012, 2013, 2014 , sa fie cel putin egala cu 500.000 lei. Echivalentul in euro a valorilor exprimate in lei se va calcula de catre ofertantii romani si straini utilizand cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeza: Anul 2012 – 1 euro = 4,4560 lei; Anul 2013 -1 euro = 4,4190 lei; Anul 2014 – 1 euro = 4,4446 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR.Nivel uri specific e minim e necesar e Se va completa si depune Formularul nr.8: informatii generale si media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu 500.000 lei Echivalentul in euro a valorilor exprimate in lei se va calcula de catre ofertantii romani si straini utilizand cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeza: Anul 2012 – 1 euro = 4,4560 lei; Anul 2013 -1 euro = 4,4190 lei; Anul 2014 – 1 euro = 4,4446 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNRIII.2.3 Capacitatea tehnicaInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateAutorizatie sanitar-veterinara pentru mijlocul de transport a produselor de origine animala cu care se face livrarea produselor, valabila la data limita de depunere a ofertelor, conform Ordin ANSVSA nr.57/2010. Ofertantii care nu dispun de mijloc propriu pentru transportul produselor ofertate vor prezenta un contract de inchieriere/alta forma de punere la dispozitie al mijlocului de transport insotit de autorizatia sanitara ce va fi emisa pe numarul de inmatriculare al mijlocului de transport respectiv. Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare, pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Se vor prezenta, in copie, dovezile de detinere prin orice mijloace a echipamentelor, ce vor fi utilizate pentru indeplinirea obiectivelor. Pentru echipamentele, mijloace de transport auto, instalatii, etc. obtinute prin contracte de inchiriere, leasing, cesiune, drept de folosinta vor fi prezentate contracte incheiate de ofertant sau alte documente doveditoare. Declaratie pv. lista principalelor livrari de produse similare cu obiectul achizitei din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Se solicita dovada implementarii Standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in copie conform cu originalul.Nivel uri specific e minim e necesar e Autorizatia solicitata se va depune in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, semnata si stampilata de beneficiarul acesteia. Ofertantii care nu dispun de transport propriu pentru transportul produselor ofertate vor prezenta un contract de inchiriere al mijlocului de transport insotit de autorizatia sanitara ce va fi emisa pe numarul de inmatriculare al mijlocului de transport respectiv si pe numele propietarului acestuia. Transportul trebuie sa se faca cu vehicule autorizate, destinate exclusiv transportului alimentelor, curate, in conditii care sa asigure integritatea ambalajelor si a produselor. Se vor completa si depune Formularul 11 si 11 a-anexa. Se vor prezenta, in copie, dovezile de detinere prin orice mijloace a echipamentelor, ce vor fi utilizate pentru indeplinirea obiectivelor. Pentru echipamentele, mijloace de transport auto, instalatii, etc. Obtinute prin contracte de inchiriere, leasing, cesiune, drept de folosinta vor fi prezentate contracte incheiate de ofertant sau alte documente doveditoare. Se va/vor completa pentru contractul/contractele care demonstreaza experienta similara Fisa de experi
enta similara, conform Formularelor 9 si anexa Certificat de implementare standard ISO 9001:2008 sau echivalent pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, in copie conform cu originalul. In cazul asocierii cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.III.2.4 Contracte rezervateNuIII.3 Conditii specifice pentru contractele de serviciiIII.3.1 Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesiiNuIII.3.2 Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respectiveNuSECTIUNEA IV: PROCEDURAIV.1 Tipul proceduriiIV.1.1 Tipul proceduriiLicitatie deschisaIV.2 Criterii de atribuireIV.2.1 Criterii de atribuirePretul cel mai scazutIV.2.2 Se va organiza o licitatie electronicaDaelementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare:pretul b Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la nr participantilor la licitatia electronica. c Aut contract va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi.Invitatia se transmite pe cale electronica,simultan,tuturor ofertantilor respectivi. d ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electr elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv,la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze,introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta. i. Numarul de runde ale licitatiei electronice:1. ii. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. iii. Durata unei runde:1 una zi. In vederea partic la licit electr operatorii econ trebuie sa fie inregistrati in SEAP si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: www.e-licitatie.roIV.3 Informatii administrativeIV.3.1 Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractantaIV.3.2 Anunturi publicate anunt publicat anterior privind acelasi contractNuIV.3.3 Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare cu exceptia unui SAD sau a documentului descriptiv in cazul unui dialog competitiv Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2015 09:00Documente de plata: NUIV.3.4 Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare21.04.2015 09:00IV.3.5 Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectatiIV.3.6 Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participareRomanaMoneda in care se transmite oferta de pret : RONIV.3.7 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor IV.3.8 Conditii de deschidere a ofertelorData : 21.04.2015 10:30Locul: SEDIUL DGASPC CONSTANTA,STR. DECEBAL NR.22, ETAJ 3, SALA DE SEDINTEPersoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: daMEMBRII COMISIEI SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILORSECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTAREVI.1 Contractul este periodicNuVI.2 Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitareNuTip de finantare : Fonduri bugetareVI.3 Alte informatiiSe vor furniza informatii privind subcontractantii sau asociatii si specializarea acestora, completandu-se Formularul nr.12 .In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita celor cu oferta egala, retransmiterea ofertei financiare in plic sigilat netransparent si marcat cu denumirea procedurii de atribuire si datele de identificare, in cel mult 24 de ore, iar ofertantul cu cel mai mic pret va fi declarat castigator in conditiile in care oferta acestuia nu se incadreaza in prev. art.36 alin.1 lit. f din OUG nr.34/2006.VI.4 Cai de atacVI.4.1 Organism competent pentru caile de atacConsiliul National de Solutionare a ContestatiilorAdresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet URL : http://www.cnsc.roOrganism competent pentru procedurile de mediereVI.4.2 Utilizarea cailor de atacPrecizari privind termenul termenele de exercitare a cailor de atac10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conf art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.VI.4.3 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atacCompartimentul Juridic ContenciosAdresa postala: D.G.A.S.P.C. CONSTANTA, STR. DECEBAL NR. 22, ETAJ 2, CAM.21 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900665 , Romania , Tel. +40 241480856 , Fax: +40 241694137VI.5 Data expedierii prezentului anunt05.03.2015 14:09

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *