Furnizare de produse lactate pentru elevi, Botosani

Detalii proceduraTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : JUDETUL BOTOSANINumar anunt : 161338 / 21.07.2015Denumire contract : ,,Furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in judetul Botosani pentru anul scolar 2015 – 2016, zonele I, II, III, IV, V, VI, VIIStare procedura : In desfasurareMoneda in care se transmite oferta de pret : RON
Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planSectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1 Denumirea, adresa si punct e de contact:JUDETUL BOTOSANIAdresa postala: Piata Revolutiei nr.1-3 , Localitatea: Botosani , Cod postal: 710236 , Romania , Punct e de contact: Antonela Patrascu , Tel. +40 231514712/4181 , Email: cojocaru.camelia@cjbotosani.ro, pintilei.rodica@cjbotosani.ro , Fax: +40 231515020 , Adresa internet URL : www.cjbotosani.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.roAdresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:Punctul punctele de contact mentionat e anteriorCaietul de sarcini si documentele suplimentare inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic pot fi obtinute la:Punctul punctele de contact mentionat e anteriorOfertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:Punctul punctele de contact mentionat e anteriorI.2 Tipul autoritatii contractante si activitatea principala activitatile principale autoritati localeActivitate activitati Altele: administratie publica localaAutoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractanteNuSectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUIII.1 DescriereII.1.1 Denumirea data contractului de autoritatea contractanta,,Furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in judetul Botosani pentru anul scolar 2015 – 2016, zonele I, II, III, IV, V, VI, VIIII.1.2 Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilorFurnizareCumparareLocul principal de livrare: Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul BotosaniCodul NUTS: RO212 – BotosaniII.1.3 Anuntul implicaUn contract de achizitii publiceII.1.4 Informatii privind acordul-cadruII.1.5 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilorContractul are ca scop furnizarea, transportul si distributia zilnica a produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in judetul Botosani pentru anul scolar 2015 – 2016. Contractul va include transportul si distributia la scoli si gradinite.Produsele lactate se vor livra cu caracteristicile si in conditiile solicitate in Caietul de sarcini.II.1.6 Clasificare CPV vocabularul comun privind achizitiile 15500000-3 – Produse lactate Rev.2 60100000-9 – Servicii de transport rutier Rev.2 II.1.7 Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publiceDaII.1.8 Impartire in loturiDaTrebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturiII.1.9 Vor fi acceptate varianteNuII.2 Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadruII.2.1 Cantitatea totala sau domeniulFurnizarea, transportul si distributia produselor lactate pentru elevii din clasele I-VIII,inclusiv clasele pregatitoare si prescolari, din invatamantul de stat si privat, in judetul Botosani pentru anul scolar 2015 – 2016. Valoarea zilnica a produselor lactate : 0.63 lei/buc/zi/elev, respectiv prescolar, fara TVA, conform H.G. nr. 714/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Loturile reprezinta zonele de distributie din judetul Botosani, conform Anexa 3.1, dupa cum urmeaza:Lot1= zona I – Botosani, Lot2= zona II – Dorohoi, Lot3=zona III – Darabani, Lot4=zona IV – Saveni, Lot5=zona V – Trusesti, Lot6=zona VI – Sulita, Lot7= zona VII – Flamanzi. Contractele se vor incheia pe fiecare lot/zona in parte. Valoarea estimata fara TVA : 5650657.74 lei, fara TVA din care: . LOT I-ZONA I:1.998.370,71 lei FARA tva; LOT II-ZONA II:1.024.442,37 lei fara TVA; LOT III-ZONA III:462.097,44 lei; LOT IV-ZONA IV:642.743,64 lei fara TVA; LOT V- ZONA V:581.524,65 lei LOT VI- ZONA VI:393.853,32 lei fara TVA; LOT VII- ZONA VII: 547.625,61 leiValoarea estimata fara TVA: 5,650,657.74 RONII.2.2 OptiuniNuII.3 Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare 177 zile incepand de la data atribuirii contractuluiSectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICEIII.1 Conditii referitoare la contractIII.1.1 Depozite valorice ?si garantii solicitateGP se va constit.conf.H.G.925/2006, art. 86, prin virament bancar sau printr-un instrum.garant.emis in cond.legii de o soc.bancara/asigurari,care se prezinta in original in cuantumul si pt per.prevazuta in doc.atribuire. ValabilGP: cel putin 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor si este cel putin egala cu perioada de valab a ofertei. Cuantumul GP: LOT1: 19000 lei, LOT2: 10000 lei, LOT3: 4500 lei, LOT4: 6000 lei, LOT5: 5500 lei, LOT6: 3500 lei, LOT7: 5000 lei. GP se poate constitui si prin depunerea unui OP in contul CJ Boto?ani deschis la Trezoreria municipiului Botosani cu cod IBAN RO90TREZ1165006XXX000267 cod fiscal 3372955 ,sau depunerea numerar la casieria autor.contr.OP,va avea confirmarea bancii pana la data deschiderii ofertelor, in caz contrar, oferta va fi respinsa la deschidere. Garan?ia de buna conduita se va constit.conf.art. 2711 ?i 2712 din O.U.G. 34/2006, cu modif ?i complet ulterioare inclusiv modificarile aduse prin O.U.G. 51/2014 , prin virament bancar sau printr-un instrum garantare emis in cond.legii de o soc. bancara sau soc.asig.?i se depune in original la sediul autor.contract.?i in copie la C.N.S.C. sau la instan?a de judecata, odata cu depunerea contesta?iei/cererii/plangerii. GBC constituita prin OP se va vira in contul RO90TREZ1165006XXX000267, deschis la Trezoreria Boto?ani- cod fiscal 3372955, cu confirm de anca pana la data depunerii contesta?iei/cererii/plangerii. GBC trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de cel pu?in 90 de zile, sa fie irevocabila ?i sa prevada plata necondi?ionata la prima cerere a autorit.contract, in masura in care contesta?ia/cererea/plangerea va fi respinsa ca inadmisibila. Cuantumurile gbc, pt fiecare lot stabilite conform art.2711 alin. 4 din O.U.G. 34/2006, cu modif/ complet ulterioare ,inclusiv modificarile aduse prin O.U.G. 51/2014 : LOT1: 19.983 lei, LOT2: 10.244 lei, LOT3: 4.620 lei, LOT4: 6.427 lei, LOT5: 5.815 lei, LOT6: 3.938 lei, LOT7:5.476 lei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui prin: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari prezentat in original, sau depunerea unui OP in contul CJ Boto?ani deschis la Trezoreria municipiului Botosani cu cod IBAN RO90TREZ1165006XXX000267 sau prin depunerea de numerar la casieria autoritatii contractante . Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi comunicata de catre Furnizor inainte de semnarea contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile HG925/2006, cu modif. si completarile ulterioare. In cazul IMM, pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004, se va prezenta declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM, in original. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata. In cazul in care un asociat nu indeplineste conditiile de incadrare in categoria IMM, asocierea nu mai beneficiaza de facilitatile legii IMM-urilor.III.1.2 Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante- Bugetul de stat, bugetul localIII.1.3 Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractulAsociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareIII.1.4 Executarea contractului este supusa altor conditii specialeNuIII.2 Conditii de participareIII.2.1 Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesieiInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate1 Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din OUG 34/2006 – com
pletare Formular 12A documentul va fi prezentat si de ter?ul sus?inator daca este cazul . 2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 – completare Formular nr. 12B documentul va fi prezentat si de ter?ul sus?inator cu referire doar la punctele a, c1 si d . 3 Se vor prezenta certificate conform art.182 din OUG 34/2006 – Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale si Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre bugetul de stat, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilita?ii in conformitate cu cerin?ele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertan?ii nereziden?i se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G.nr.34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi prezentate in original sau copie conform cu originalul, inso?ite de traducerea autorizata in limba romana. 4 Prezentarea Certificatului de participare cu oferta independenta conform Ord.nr.314/2010. 5 Declaratie pe proprie raspundere ca nu are in cadrul autoritatii contractante persoane care de?in func?ii de decizie, respectiv sot/so?ie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, conform art. 691 din O.U.G.nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – completare Formular 16A declara?ia va fi prezentata si de ter?ii sus?inatori/subcontractanti, daca este cazul . Persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire: Gheorghe Sorescu – vicepresedinte, Achitei Vasile-Cristian – vicepresedinte, Radu Judele-Administrator Public al Judetului, Antonela Patrascu – director executiv, Magda Didii- director executiv, Amalia-Petronela Marian-Director Executiv, Camelia Cojocaru-sef serviciu achizitii, Rodica Pintilei – serviciul achizitii; Consilierii Judeteni: Achi?ei Vasile-Cristian, Alecsandru Gabriel Augustin, Alexa Liviu, Alexandru Maria-Luiza, Anitulesei Mihai, Arosoaie Lucian-Dinu, Arosoaie Mihai, Barbacariu Silviu, Bogdan Marius-Nicolae, Borcea Nicolo-Valentin, Bre?ug Cristina, Brichisala Marin, Bulgaru Florin-Dan, Ciustea Dorin, Costea Ioan-Mircea, Dascalescu Corneliu-Bogdan, Dumitrascu Vasile, Flutur Catalin-Mugurel, Hrimiuc Dinu-Romeo, Ivanescu Victor, Marian Sergiu, Patrauceanu Constantin-Neculai, Paval Paul-Ioan, Radauceanu Petre, Rusu Pavel, Sorescu Gheorghe, Suhareanu Andreea Codruta, Tacu Ionel, Tupilus Petre, Vacariu Verginel, Vamvu Emilian, Vazdoaga Gheorghe, Zmau Dumitru, . In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la punctele 1, 2, 3, 5 . Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului sau echivalent, care sa cuprinda informa?ii actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, domeniul de activitate, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata ?i ?tampilata conform cu originalul. In cazul in care operatorul economic clasat pe primul loc in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia depunerea documentului in original sau in copie legalizata. Pentru persoane fizice/juridice straine: Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, inso?ite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apar?ine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului ?i ca in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitatile necesare in vederea indeplinirii contractului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte, dupa caz, documentele solicitate.III.2.2 Capacitatea economica si financiaraInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateIII.2.3 Capacitatea tehnicaInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate1. Informa?ii privind principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani calcula?i pana la data limita de depunere a ofertelor con?inand valori, perioade de livrare ?i beneficiari, indiferent daca ace?tia sunt autorita?i contractante sau clien?i priva?i. In cazul unei asocieri, liderul asocierii va prezenta un tabel centralizator cuprizand experien?a tuturor membrilor asocierii. 2. Experien?a similara Din Lista principalelor livrari din ultimii 3 ani sa rezulte ca ofertantul a furnizat produse similare a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 1900000 lei pt. LOT 1, 1000000 lei pt. LOT 2, 450000 lei pt. LOT 3, 640000 lei pt. LOT 4, 580000 lei pt. LOT 5, 390000 lei pt. LOT 6, 540000 lei pt. LOT 7, la nivelul unui contract sau mai multe dar nu mai mult de 3 contracte. Pentru a demonstra indeplinirea cerin?ei ofertantul va depune certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar ?i prin care ofertantul va face dovada livrarilor de produse similare 3. Se solicita ca ofertantul sa fie producator si/sau distribuitor autorizat de Directia Sanitara Veterinara ?i pt Siguranta Alimentelor jude?eana pt produse lactate, conf. Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 57/2010 pt. aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unita?ilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta ?i/sau distribuie produse de origine animala. Producatorii trebuie sa prezinte copie conform cu originalul dupa autoriza?ia emisa de D.S.V.S.A. pentru produsele lactate oferite, iar distribuitorii vor prezenta copie conform cu originalul ale contractelor/precontractelor incheiate cu producatori autoriza?i conform Ordinului 57/2010. In cazul persoanelor juridice straine, se vor prezenta documente echivalente, in copie legalizata sau conform cu originalul, insotite de traducerea legalizata in limba romana 4. Se solicita prezentarea Autorizatiei sanitar veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala – dovada detinerii marcajului de identificare stampila ovala, specificat in Regulamentul CE 853/2004 privind stabilirea unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala. 5. Dotarea cu utilaje specifice de productie si capacitatea de a realiza cel putin produc?ia care sa asigure indeplinirea prezentului contract. Se solicita ca ofertantul sa dispuna de min 2 mijloace de transport auto speciale pentru fiecare lot ofertat, autorizate conform prevederilor legislative in vigoare, care sa asigure transportul produselor lactate de la furnizor catre unita?ile ?colare. Pentru mijloacele de transport aflate in folosin?a sau inchiriate pentru perioada contractului se vor prezenta contracte de comodat ?i/sau inchiriere, in copie certificata conform cu originalul. Se vor prezenta autoriza?ii sanitar-veterinare pentru mijloacele de transport, conform Ordinului A.N.S.V.S.A. nr.57/2010 in copie, semnate si ?tampilate pe fiecare pagina, pt conformitate. Se va prezenta Lista mijloacelor de transport care vor fi alocate pentru realizarea distribu?iei produselor lactate pt indeplinirea contractului. 6. Ofertan?ii vor face dovada ca dispun de spa?ii de depozitare autorizate sanitar veterinar pentru asigurarea pastrarii produselor lactate pana la momentul distribu?iei acestora prin prezentarea unei liste a spatiilor de depozitare pentru pastrarea produselor lactate ?i copia conform cu oroginalul a fisei mijloacelor fixe, inso?ite de autoriza?iile sanitare veterinare pentru depozite conform Ordinului A.N.S.V.S.A. nr.57/2010. 7. Informatii privind asociatii Acordul de asociere, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o
va indeplini fiecare asociat valoric si procent din valoarea contractului , inclusiv modul de utilizare a resurselor umane, precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei. Daca acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta si traducere autorizata in limba romana. 8. Ofertantul are obligatia de a prezenta mostre cu toate produsele ofertate. Neprezentarea mostrelor pentru toate produsele ofertate duce la descalificarea ofertantului 9. Capacitatea tehnica ?i profesionala a ofertantului/ grupului de operatori economici poate fi sus?inuta de o alta persoana, ter? sus?inator indiferent de natura rela?iilor juridice existente intre ofertant ?i persoana respectiva. In cazul acesta ofertantul i?i demonstreaza capacitatea tehnica ?i profesionala invocand sus?inerea acordata de catre o alta persoana ?i are obliga?ia de a dovedi sus?inerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana ce asigura sus?inerea tehnica ?i profesionala nu trebuie sa se afle in situa?ia care determina excluderea din procedura de atribuire,conform art. 180 si art.181 lit.a , c1 si d din OUG nr. 34/2006. Certificat ISO 22000 sau echivalent in domeniul care face obiectul prezentei licita?ii. Ofertantul va prezenta Certificat emis de un organism independent care confirma certificarea sistemului de management al siguran?ei alimentare, sistemul HACCP. Se va accepta si ofertantul care dovede?te ca raportul de audit a fost finalizat ?i din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.Nivel uri specific e minim e necesar e Se va prezenta completat Formularul 12D-Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani ?i Lista cuprinzand principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani. Se vor depune certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar prin care ofertantul va face dovada livrarilor de produse similare . Pentru evaluarea indeplinirii criteriilor referitoare la experienta similara se va utiliza cursul mediu anual de referinta dintre leu si moneda tarii de origine a ofertantului, stabilit de Banca Nationala a Romaniei. Se vor prezenta copii lizibile dupa autorizatiile emise de DSVSA cu mentiunea ,,conform cu originalul. Ofertantii vor prezenta autorizatia sanitar veterinara pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala, conform Ordinului A.N.S.V.S.A nr. 57/2010, in copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul. Se va completa Formular 12H si Lista cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice. Se va prezenta Lista mijloacelor de transport care vor fi alocate distribu?iei produselor lactate pentru indeplinirea contractului. Se va prezenta lista cuprinzand spa?iile de depozitare pentru pastrarea produselor lactate ?i copia conform cu originalul a fi?ei mijloacelor fixe, inso?ite de autoriza?iile sanitare veterinare pentru depozite in copii certificate conform cu originalul conform Ordinului A.N.S.V.S.A. nr.57/2010. Se va completa Formularul D1-asociere daca sunt aplicabile Se va prezenta: Formular AT- ANGAJAMENT privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici Se va prezenta: Formular AT- ANGAJAMENT privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici Se va prezenta,in copie semnata ?i ?tampilata conform cu originalul, certificatul ISO 22000 sau echivalent aflat in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza, conform Ord.509/2011 .III.2.4 Contracte rezervateNuIII.3 Conditii specifice pentru contractele de serviciiIII.3.1 Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesiiNuIII.3.2 Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respectiveNuSECTIUNEA IV: PROCEDURAIV.1 Tipul proceduriiIV.1.1 Tipul proceduriiLicitatie deschisaIV.2 Criterii de atribuireIV.2.1 Criterii de atribuirePretul cel mai scazutIV.2.2 Se va organiza o licitatie electronicaDaDaca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica dupa caz Procedura se va desfasura offline, cu etapa finala licitatie electronica cf. art. 161 -169 din OUG 34/2006 si art. 38-44 din HG 1660/2006.Autoritatea contractanta va organiza o singura runda de licitatie de o zi. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare la licitatia electronica va fi pretul fara TVA a contractului pe fiecare lot. Se are in vedere imbunatatirea ofertelor de pret depuse de catre ofertantii selectati anterior organizarii acestei faze de licitatie electronica. Pretul maxim fara TVA este de: LOT 1= 1998370.71 lei, LOT 2= 1024442.37 lei, LOT 3= 462097.44 lei, LOT 4= 642743.61 lei, LOT 5= 581524.65 lei, LOT 6= 393853.32 lei, LOT 7= 547625.61 lei.IV.3 Informatii administrativeIV.3.1 Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractantaIV.3.2 Anunturi publicate anunt publicat anterior privind acelasi contractNuIV.3.3 Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare cu exceptia unui SAD sau a documentului descriptiv in cazul unui dialog competitiv Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.08.2015 16:00Documente de plata: NUIV.3.4 Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare01.09.2015 10:00IV.3.5 Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectatiIV.3.6 Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participareRomanaMoneda in care se transmite oferta de pret : RONIV.3.7 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor IV.3.8 Conditii de deschidere a ofertelorData : 01.09.2015 11:00Locul: Sediul CJ Botosani Piata Revolutiei nr.1-3, cam.420Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: daReprezentantii imputerniciti ai ofertantilorSECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTAREVI.1 Contractul este periodicNuVI.2 Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitareNuTip de finantare : Fonduri bugetareVI.3 Alte informatiiVI.4 Cai de atacVI.4.1 Organism competent pentru caile de atacConsiliul National de Solutionare a ContestatiilorAdresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet URL : http://www.cnsc.roOrganism competent pentru procedurile de mediereVI.4.2 Utilizarea cailor de atacPrecizari privind termenul termenele de exercitare a cailor de atacVI.4.3 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac: Serviciul Juridic – Contencios din cadrul Consiliului Judetean BotosaniAdresa postala: Piata Revolutiei nr.1-3 , Localitatea: Botosani , Cod postal: 710236 , RomaniaVI.5 Data expedierii prezentului anunt17.07.2015 09:06

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *