Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta
Cod fiscal: 14810074, Adresa: Str. Fulgerului nr.99, Constanta, Telefon: 655650 int. 129 sau 139, Fax: 610064
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Aparare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Paine alba (paine alba cu amelioratori si paine alba feliata tip toast)
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii acord-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 12
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: mai multi ofertanti
II.1.5) Obiectul contractului:
Furnizare Paine alba (paine alba cu amelioratori si paine alba feliata tip toast)
II.1.6) CPV: 15811100-7 - Paine (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 286,002 - 287,301 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere

Garantie de participare Cuantum:conf. anexa B pt. fiecare lot. Valabilitatea garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei,60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Mod de constituire: conform prevederilor art. 86 alin.(1)din H.G. nr.925/2006: a)virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari depus in original la sediul autoritatii contractante pana la data si ora limita de depunere a ofertelor (garantia sa fie irevocabila, sa prevada plata: conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, din continut sa reiasa ca acopera si situatia prevazuta de art. 278^1 din OUG 34/2006); b)OP(cont trez. RO57TREZ2315005XXX000377,Trez.C-ta;cod fiscal14810074) confirmat de banca; Se permite depunerea sumei la casieria unitatii, daca valoarea acesteia este mai mica sau egala cu 5.000 lei.Note: In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM, conform Legii nr.346/2004(facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se poate constitui in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Suma ce se va retine in conditiile prevazute la art. 278^1 din OUG 34/2006, pentru lotul nr.1,este de2.787,51 lei. Valoarea estimata pentru lotul2,nu se incadreaza in limita valorica precizata la art. 278^1 din OUG 34/2006. Data pentru care se determina echivalenta lei/valuta este data publicarii invitatiei de participare. Banca pentru echivalente leu/valuta: B.N.R. Indiferent de modul de constituire garantia de participare se va prezenta in original la sediul autoritatii contractante pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, precum si copie in SEAP la sectiunea Documente de calificare

Garantie de buna executie a) Garantia de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent si se constituie anexa la contractul subsecvent; b) In ceea ce priveste modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, se vor avea in vedere prevederile art. 90 alin. (1)-(3) din H.G. nr. 925/2006 (actualizata). Precizari pentru IMM-uri In situatia in care ofertantii sunt IMM-uri, in baza art. 16, alin 2 din Legea 346/2004, acestia beneficiaza de reduceri cu 50% pentru garantia de buna executie - anexa1 la Legea 346/2004.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: C.1 - declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006. Se va prezenta: declaratia privind eligibilitatea - Formular nr. 12A. Declaratia va fi prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul. C.2 - declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006. Se va prezenta: Formular nr.12B.1.Declaratia va fi prezentata si de catre tertul sustinator, in ceea ce priveste prevederile art. 181 (lit. a, c^1 si d) din OUG 34/2006, daca este cazul. C.3 - declaratie prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordinul nr. 314/2010, emis de A.N.R.M.A.P. Se va prezenta: certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular nr. 2. C.4 - declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006. Se va prezenta: Formular nr.12.B. 2. Persoanele cu functie de decizie in cadrul U.M. 02022: conducatorul autoritatii contractante: Haulica Dan - comandant; membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire: Dan Vasile - sef de stat major Buliga Vasile - contabil sef, Petrache Madalina - jurist; alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire - comisia de evaluare: Patrascu Octavian, Baiasu Dragos, Dragan Emilia, Fraico Mirela (membru de rezerva), Ponov Daniela (membru de rezerva). Declaratia va fi prezentata de catre subcontractant si de tertul sustinator, daca este cazul. C.5 Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata: Se solicita pentru persoane juridice/fizice romane, certificat de atestare fiscala emis de DGFP; Din certificatul fiscal sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Se solicita pentru persoane juridice/fizice straine: - declaratie pe proprie raspundere, daca in tara de resedinta nu se elibereaza certificatele fiscale solicitate. Din declaratie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Ofertantii care prezinta certificatul fiscal/declaratii cu datorii neesalonate sau fara compensari vor fi exclusi din procedura pentru atribuirea contractului. In masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu aceasta cerinta este considerata ca fiind indeplinita. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii. Pentru dovedirea inregistrarii se va prezenta: - pentru persoane juridice/fizice romane: Certificatul constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. - pentru persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent domeniile de activitate inscrise in documentele prezentate. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in domeniile de activitate inscrise in documentele prezentate. Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea documentelor mentionate, in original sau copie legalizata.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: - Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani. Se va completa Formularul nr. 12 D - Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa Formularul 12D.,-Experienta similara: Ofertantul va face dovada livrarii in ultimii 3 ani de produse similare cu cele care fac obiectul acordului - cadru, incluse in cadrul unui/ unor contracte de furnizare, in valoare cumulata egala sau mai mare decat: - 139.837,50 lei pentru lotul 1 - paine alba cu amelioratori; - 4.410,00 lei pentru lotul 2 - paine alba feliata tip toast. Livrarile de produse declarate ca experienta similara vor fi cuprinse obligatoriu in Formularul 12 D - Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani Pentru confirmarea livrarilor de produse declarate ca experienta similara, ofertantul are obligatia de a prezenta certificari/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: denumirea produselor livrate, cantitati sau valori, perioade de livrare si modul de indeplinire a livrarilor respective. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR. Pentru anul 2014 se va lua in considerare cursul de referinta comunicat de BNR din ziua publicarii in invitatiei de participare. Nota: numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depune a ofertelor. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta minima privind experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.,- raport de incercare/buletin de analiza emis de U.M. 02411 Bucuresti (Laboratorul Centrului de testare, analiza si receptie) sau de la alte laboratoare certificate/acreditate in sistem RENAR sau echivalent, emis cu cel mult 45 de zile inainte de termenul limita pentru depunerea ofertei, care sa ateste ca produsul ofertat indeplineste cerintele minime de calitate impuse in caietul de sarcini.,- mostre din produsul ofertat care sa corespunda cerintelor tehnice din raportul de incercare / buletinul de analiza, ambalate si marcate conform caietului de sarcini, depuse la sediul autoritatii contractante, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Mostrele prezentate de catre ofertantii castigatori se pastreaza ca etalon iar cele prezentate de catre ofertantii declarati necastigatori se restituie in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea acordului cadru. Standarde de asigurare a calitatii in conformitate cu standardele europene relevante prin care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatii ofertantului pentru comercializare de produse alimentare (ISO 9001:2008/ echivalent, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Sunt admisi ofertantii care prezinta probe sau dovezi in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator privind indeplinirea unui standard de calitate. Cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii (daca este cazul) pentru partea din contract pe care o realizeaza. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 31.03.2014 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 14.03.2014 07:58

Alte articole recomandate:

Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul BihorStr. Parcul Traian nr. 5În atenția: Joca Maria Cristina410033 OradeaROMÂNIATelefon: +40 259441317E-mail: achizitii@cjbihor.roFax: +40 259441317Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.cjbihor.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de [...]
Informatii anunt de participare asociat   Numar anunt:   150534 / 23.04.2014   Denumire contract:   furnizare produse agroalimentare   Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan                                  Tip legislatie:  OUG [...]
Detalii generale activ  Activ: 325/2014 Carne porc  Descriere: Sedinta de tranzactionare se va desfasura la sediul BRM Terminal Iasi, Iasi Soseaua Pacurari nr. 127, cladirea Evo Business Center, etaj 1, la data de 15.05.2014, cu începere de la ora 12.00. Informații tel: 0744/49.85.48.  Instructiuni calitate: Ordinul de sens contrar, documentele solicitate și dovada constituirii garanției vor fi transmise până la data de 15.05.2014, ora 11.30, la adresa iasi@brm.ro, la [...]
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialMinisterul Apararii Nationale - U.M. 02022 ConstantaCod fiscal: 14810074, Adresa: Str. Fulgerului nr.99, Constanta, Telefon: 655650 int. 129 sau 139, Fax: 610064I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:SEAPI.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:In SEAPI.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principalaI.2.1) Tip Autoritate Sectorial: NuI.2.2) Tip Activitate: AparareSECTIUNEA II: OBIE [...]
    Autoritatea contractanta va atribui contractele de achizitie publica subsecvente acordului-cadru in cascada, numai cu respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite în acordul-cadru respectiv. De fiecare data când intentioneaza sa atribuie un contract de achizitie publica subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractanta se va consulta, cu operatorul economic aflat in prima pozitie din clasament, solicitându-i acestuia, în functie d [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului IasiStr. Vasile Lupu nr. 57AÎn atenția: Matei Marian700309 IasiROMÂNIATelefon: +40 372797671E-mail: dgaspc.achizitii@yahoo.comFax: +40 232240088Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.dasiasi.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactConsiliul Judetean AlbaPiata Ion IC Bratianu nr. 1În atenția: Camelia Elena Galac Vitan510118 Alba IuliaROMÂNIATelefon: +40 258813380 / 258811982E-mail: cjalba@cjalba.ro, achizitii@cjalba.roFax: +40 258813325Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.cjalba.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul [...]
Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : MINISTERUL APARARII - U.M.02275 BALTATESTINumar invitatie : 369461 / 26.01.2015Denumire contract : Contract de furnizare lapte si produse lactateStare procedura : In DesfasurareSECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialMINISTERUL APARARII - U.M.02275 BALTATESTI Cod fiscal 6247787 , Adresa STR.FLORILOR, NR.63, Baltatesti , [...]

 

Meat Milk TV
testo
testo
infoALIMENT MAGAZIN