Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Teodora Chiorean:


Nu există o lege a alimentului în fiecare țară, pusă în concordanță cu legislațiile internaționale. Aditivii folosiți în diferite țări cad sub incidența Parlamentului European, a Consiliului European al Alimentarius, respectiv a Codex privind aditivii alimentari și a legislației sanitare elaborate de de ministerele de resort. Procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari a fost instituită, la nivelul Uniunii Europene, de către Parlamentul European și Comisia Europeană. În practică, un aditiv se autorizează în urma unei cereri adresate Comisiei Europene, de către o parte interesată.


 


Procedura comunitară uniformă


 


La primirea cererii se autorizare, Comisia Europeană inițiază procedura și, după caz, solicită avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), cât mai curând posibil după ce valabilitatea și aplicabilitatea respectivei cereri au fost evaluate. Pentru noii aditivi, Comisia va solicita EFSA să evalueze siguranța substanței, iar după primirea avizului (în termen de nouă luni de la data solicitării), Comisia, împreună cu experți în domeniul aditivilor alimentari din toate statele membre, va analiza eventuala autorizare. Evaluarea siguranței, necesitatea tehnologică, posibilitatea utilizării inadecvate, precum și avantajele/beneficiile pentru consumator sunt luate în considerare.


 


În anumite cazuri, doar evaluarea științifică a riscurilor nu poate furniza toate informațiile pe care ar trebui să se bazeze o decizie de gestionare a riscurilor, putând fi luați în considerare și alți factori legitimi cu relevanță pentru aspectul examinat, inclusiv factori sociali, economici, tradiționali sau de mediu, precum și fezabilitatea controalelor. Pentru a garanta că, atât operatorii economici din sectoarele în cauză, cât și publicul vor fi informați cu privire la autorizațiile în vigoare, aditivii autorizați trebuie să fie incluși pe o listă comunitară creată, actualizată și publicată de către Comisie.


 


Procedura comună de autorizare a aditivilor alimentari trebuie să respecte cerințele privind transparența și informațiile publice garantând, în același timp, dreptul solicitanților de a păstra confidențialitatea asupra anumitor informații. Cu toate acestea, informațiile privind siguranța unui aditiv (fără a se limita la studiile toxicologice, alte studii privind siguranța) nu pot fi confidențiale.


 


Deoarece obiectivele regulamentelor comunitare nu se pot realiza într-o măsură suficientă de către statele membre, din cauza actelor cu putere de lege la nivel național și dispozițiile naționale, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității. În același timp, respectând principiul proporționalității, regulamentele comunitare nu depășesc ceea ce este necesar, în vederea acestor obiective.


 


Din motive de eficiență, termenele care se aplică, în mod normal, în cadrul procedurii de reglementare cu control ar trebui să fie reduse, în cazul adăugării unor aditivi pe listele comunitare, precum și în cazul modificării condițiilor, specificațiilor sau restricțiilor asociate prezenței unei substanțe pe listele comunitare. Când, din motive imperative, termenele nu pot fi respectate, Comisia poate aplica procedura de urgență pentru eliminarea unei substanțe de pe listele comunitare.


 


În cazuri temeinic justificate, în care Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară solicită informații solicitanților, termenul avizării poate fi, de asemenea, prelungit. Atunci când Comisia nu ridică obiecții în termen de opt zile lucrătoare de la data la care a fost informată de Autoritate, termenul se prelungește, iar Comisia informează solicitantul și statele membre cu privire la prelungirea termenului.


 


În termen de nouă luni de la exprimarea avizului, Comisia prezintă un proiect de regulament de actualizare a listei comunitare, care ține seama de avizul Autorității, de orice dispoziții de drept comunitar relevante și de orice alți factori legitimi, relevanți pentru subiectul în cauză. Când nu este solicitat avizul Autorității, termenul de nouă luni începe să curgă de la data primirii de către Comisie a unei cereri de autorizare valabile.


 


Măsuri de aplicare


 


În conformitate cu procedurile de reglementare menționate, Comisia acceptă, în termen de cel mult 24 de luni de la adoptarea fiecărui act legislativ sectorial din domeniul alimentar, măsurile de punere în aplicare a prezentului regulament, care se referă în special la:


-         conținutul, modul de redactare și prezentare a cererii de autorizare;


-         modalitățile de verificare a cererilor;


-         tipul informațiilor care trebuie să figureze în avizul Autorității.


 


La rândul său, Autoritatea asigură transparența activităților sale. Dintre informațiile furnizate de solicitanți, pot beneficia de tratament confidențial informațiile care afectează grav poziția concurențială a acestora. Informațiile privind următoarele aspecte nu pot fi, în niciun caz, confidențiale:


a)     numele și adresa solicitantului;


b)    denumirea și descrierea exactă a aditivului;


c)     justificarea folosirii aditivului în/pe anumite alimente sau categorii de alimente;


d)    informații relevante pentru evaluarea gradului de siguranță a aditivilor;


e)     după caz, metoda (metodele) de analizare.


 


În sensul punerii în aplicare a tratamentului confidențial pentru unele informații, solicitanții precizează care dintre acestea doresc să fie tratate în acest sens, prezentând totuși o justificare verificabilă. Comisia decide, în urma unei consultări cu solicitantul, asupra informațiilor care pot rămâne confidențiale și notifică, în consecință, toți solicitanții și statele membre.


 


După ce sunt informați cu privire la poziția comisiei, solicitanții au la dispoziție trei săptămâni în care să își retragă cererea, pentru a păstra confidențialitatea informațiilor furnizate, care se păstrează până la expirarea acestui termen. Comisia, Autoritatea și statele membre iau măsurile necesare, în conformitate cu regulamentele specifice, pentru a asigura confidențialitatea adecvată, dacă împrejurările impun acest lucru, în vederea protejării sănătății umane, a sănătății animale sau a mediului.


 


În cazul în care solicitantul își retrage sau și-a retras cererea, Comisia, Autoritatea și statele membre nu divulgă informațiile confidențiale, inclusiv informațiile a căror confidențialitate fac obiectul unui dezacord între Comisie și solicitant. Existența în practică a unor spețe de acest fel nu afectează circulația informațiilor între Comisie, Autoritate și statele membre. Dacă există o urgență privind un aditiv prezent pe lista comunitară  (îndeosebi o substanță avizată de Autoritate), se adoptă măsuri în conformitate cu procedurile impuse de regulamentele Comisiei Europene.


 


În termen de cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a fiecărui act legislativ sectorial din domeniul alimentar, statele membre înaintează Comisiei și Autorității, pentru fiecare act legislativ sectorial din domeniul alimentar, numele și adresa autorității naționale competente pentru procedura comună, precum și un punct de contact din cadrul acesteia.


 


Siguranța aditivilor autorizați


 


În prezent, siguranța tuturor aditivilor alimentari a fost evaluată de Comitetul științific pentru alimentație (SCF) și/sau Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA). Trebuie subliniat însă, că numai aditivii pentru care utilizările propuse au fost considerate “sigure” sunt incluși pe lista  Uniunii Europene.


 


Ținând cont de faptul că cele mai multe dintre evaluări datează din anii ’80 și ’90 (unele din anii ’70), este fără îndoială firesc ca EFSA să reevalueze toți aditivii autorizați; reevaluarea se va încheia în până în 2020. Pe baza avizului EFSA, Comisia poate să propună o revizuire a condițiilor actuale de utilizare a aditivilor și să îndepărteze unul sau mai mulți aditivi de pe listă, dacă este necesar.


 


Ca rezultat al programului de reevaluare, până în prezent s-a revizuit utilizarea a trei coloranți, deoarece EFSA a redus doza zilnică acceptabilă (DZA) și a considerat că expunerea umană la acești coloranți este posibil să fie prea ridicată. Prin urmare, nivelurile maxime ale acestor coloranți, care pot fi utilizați în produsele alimentare, au fost reduse la începutul anului 2012. Această trimitere se referă la: E 104 – Galben de chinolină, E110 – Sunset Zellow și E 124 – Ponceau 4R.


 


Legislația Uniunii Europene prevede că aditivii alimentari autorizați trebuie să prezinte avantaje și beneficii pentru consumator. Prin urmare, să contribuie la unul sau mai multe dintre următoarele obiective:


-         conservarea calității nutriționale a alimentului;


-         furnizarea ingredientelor sau componentelor necesare fabricării de produse alimentare destinate unor grupuri de consumatori cu nevoi nutriționale speciale;


-         sporirea stabilității unui aliment sau îmbunătățirea proprietăților sale organoleptice, cu condiția neinducerii în eroare a consumatorului;


-         contribuția la fabricarea, prelucrarea, prepararea, tratarea, ambalarea, transportul sau depozitare alimentelor, inclusiv a aditivilor alimentari a enzimelor și aromelor alimentare, cu condiția ca aditivul alimentar autorizat să nu fie folosit pentru mascarea materiilor prime defectuoase sau pentru acoperirea unor practici neigienice.


 


Fiind cea care evaluează siguranța aditivilor alimentari, EFSA își asumă și evaluarea datelor furnizate de solicitantul autorizării (în mod normal, producătorul sau un utilizator potențial al aditivului alimentar). Dosarul trebuie să conțină denumirile chimice ale aditivului, procesul de fabricație al acestuia, metodele de analiză, precum și reacțiile/transformările aditivului în alimente, explicația necesității, utilizările propuse și datele toxicologice.


 


Este obligatoriu ca datele toxicologice să conțină informații referitoare la metabolism, testele de toxicitate (sub)cronică, carcinogenitatea, genotoxicitatea, toxicitatea reproductivă, toxicitatea evolutivă și – dacă este necesar – alte studii specifice. Pe baza acestor date, EFSA stabilește nivelul sub care doza de substanță poate fi considerată sigura (doza zilnică acceptată – DZA). Totodată, EFSA estimează pe baza utilizărilor propuse în diferite produse alimentare, dacă DZA poate fi depășită.


 


Utilizarea aditivului alimentar este considerată sigură, dacă limita DZA impusă nu este depășită. Prezența aditivilor alimentari ar trebui, prin urmare, să fie considerată sigură, chiar și pentru consumatorii care ingerează cantități mari de produse alimentare, în care aditivii au fost utilizați la nivelul maxim admis.

Alte articole recomandate:

Guvernul a aprobat recent, un nou împrumut de la Trezoreria Statului, împrumut ce urmează să fie pus la dispoziția Autorităților de Management ale programelor operaționale sumele necesare pentru achitarea cererilor de rambursare și cererilor de plată depuse de beneficiari. "Guvernul României a alocat 1,3 miliarde de lei pentru plata beneficiarilor, prin aprobarea unui nou împrumut din Trezoreria Statului. Sunt asigurate astfel resursele necesa [...]
Evaziunea fiscală în piața băuturilor alcoolice spirtoase se situează în prezent la circa 70% și va ajunge în curând la aproximativ 90%, apreciază președintele patronatului Garant, Romulus Dascălu. Acestă situație a fost generată, spune el, de nivelul majorat al accizelor și de creșterea numărului de persoane care produc alcool în locuința proprie, care sunt protejate de legea producției de băuturi spirtoase pentru consum propriu. Piața legală a băuturil [...]
(Comunicat) La București a avut loc conferința anuală Deloitte Tax & Legal, eveniment susținut de către specialiștii Deloitte România și Reff & Asociații, care au dezbătut  împreună cu invitatul special, domnul Dan Manolescu, Secretar de Stat în Ministerul Finanțelor Publice, noile tendințe fiscale și legislative, impactul viitor al acestora, precum și provocările cu care se confruntă companiile din România în contex [...]
Reacționând față de situația deosebit de gravă din zona afacerilor cu alcool și băuturi spirtoase, Asociația Spirits România a luat atitudine în mod public, prin domnul Florin Rădulescu, președintele organizației.   Potrivit acestuia, statul român colectează circa 85 de milioane de euro anual din acciza la alcool (fără bere și vin), în timp în ce țări precum Bulgaria sau Slovacia, unde consumul de băuturi spirtoa [...]
Joi, 17 aprilie 2014, de la ora 11:00, va avea locCONFERINȚA DE LANSARE A CAMPANIEI DE REDUCERE A TVA LA CARNE ȘI PREPARATELE DIN CARNE la sediul Federației Naționale PRO AGRO (Bd. Carol I, nr. 6, et. 2, sector 3, București – lângă clădirea MADR). În aceeași zi va fi lansată și platforma on-line www.taietva.ro. Prin intermediul acesteia românii se pot implica direct în susținerea campaniei și pot urmări [...]
Senatul nu a aprobat propunerea Președenției României de reexaminare a legii de reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în care se solicita menținerea statutului juridic al inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semințelor. În solicitarea de reexaminare, Traian Băsescu explica faptul că desființarea celor 30 de inspectorate teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor și modificarea denumirii lor vor duce la p [...]
Dacă se reduce TVA-ul la produsele bio procesate, statul român câștiga din taxele și impozitele din industria procesatoare și România va putea exporta aceste produse bio cu valoare adaugată mare, potrivit unui comunicat al Asociației Bio România. Asociația atrage atenția că, în caz contrar, România va rămâne un importator de alimente ecologice procesate, așa cum este și în prezent, se mai arată în [...]
O nouă taxă va fi aplicată în sectorul deținătorilor de vie și al producătorilor de vin. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat recent pe site-ul său o hotărâre prin care se arată că noul bir va finanța activitatea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole. Cuantumul taxei nu a fost încă făcut public și modul în care ea va fi calculată. Impozitul ar urma să fie perceput pentru următoarele [...]

 

Meat Milk TV
meatmilk
Debitron Termo
testo
infoALIMENT MAGAZIN