Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

 


laboratorCriteriile de evaluare a laboratoarelor de testare a alimentelor sunt reprezentate de norme generale și specifice, în baza cărora se realizează evaluarea, în vederea autorizării laboratoarelor supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor. Funcționarea laboratoarelor în care se desfășoară activități supuse autorizării sanitar veterinare este condiționată de autorizarea acestora de către autoritățile competente.


 


Noi, europenii


 


Normele legislative în vigoare, emise de autoritățile Uniunii Europene, stabilesc limite stricte pentru derularea activității laboratoarelor participante la analiza eșantioanelor oficiale, considerând că acestea trebuie să practice testările în conformitate cu procedurile aprobate la nivel internațional sau în baza unor criterii care impun metode considerate valabile, la nivel comunitar.


 


Laboratoarele de testare comunitare și naționale trebuie să contribuie la atingerea unui nivel ridicat al calității și al uniformității rezultatelor analitice. Acest obiectiv poate fi atins prin activități cum ar fi: aplicarea unor metode de analiză validate, asigurarea disponibilității materialelor de referință, organizarea de testări comparative și formarea atentă a personalului laboratoarelor.


 


Activitățile laboratoarelor ar trebui să acopere toate domeniile legislative privind produsele alimentare, hrana și sănătatea animalelor, îndeosebi acele domenii care impun rezultate analitice și diagnostice precise. Pentru o serie de activități legate de controalele oficiale din acest domeniu, Comitetul European pentru Standardizare (CEN) a elaborat standarde europene (standarde EN) corespunzătoare scopului verificării conformității produselor alimentare, a hranei pentru animale, a normelor de sănătate și bunăstare animală.


 


Standardele EN au în vedere, în special, funcționarea și evaluarea laboratoarelor de testare, simultan cu funcționarea și acreditarea organelor de control. Au fost, de asemenea, elaborate o serie de standarde internaționale, de către Organizația Internațională de Standardizare (ISO) și Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată (IUPAC).


 


Prin Regulamentul (CE) nr. 882/2004, privind controalele efectuate pentru a se asigura verificarea conformității cu legislația, privind hrana pentru animale și produsele alimentare, Parlamentul European și Consiliul Europei stabilește, privind delimitarea laboratoarelor oficiale, următoarele:


“1. Autoritatea competentă desemnează laboratoarele care pot efectua analiza probelor prelevate pe parcursul controalelor oficiale.


 2. Cu toate acestea, autoritatea competentă poate desemna numai laboratoare care funcționează, sunt evaluate și acreditate în conformitate cu următoarele standarde europene:


a)     EN ISO/IEC 17025 privind “Cerințele generale privind competența laboratoarelor de testare și calibrare”;


b)     EN ISO/IEC 45002 privind “Criteriile generale privind evaluarea laboratoarelor de testare”;


c)      EN 45003 privind “Sistemul de acreditare a laboratoarelor de calibrare și testare – cerințe generale pentru funcționare și recunoaștere”, luând în considerare criteriile pentru diferitele metode de testare stabilite de legislația comunitară, privind hrana pentru animale și produsele alimentare.


3. Acreditarea și evaluarea laboratoarelor de testare menționate la alineatul (2) pot avea în vedere teste individuale sau grupuri de teste.


4. Autoritatea competentă poate revoca desemnarea prevăzută la alineatul (1), când condițiile menționate la alineatul (2) nu mai sunt îndeplinite.”


 


Norme, proceduri și efecte autohtone


 


Condițiile generale și specifice, pe care trebuie să le îndeplinească laboratoarele de pe teritoriul țării noastre, laboratoare în care se derulează activități de testare a produselor și a activităților supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, pentru obținerea autorizației de funcționare, cât și procedura de autorizare a acestor laboratoare sunt stabilite printr-o normă specifică, emisă de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).


 


Sunt stabilite astfel condițiile generale și specifice pe care trebuie să le îndeplinească laboratoarele în care se desfășoară activități de testare, atât pentru obținerea de către acestea a autorizației sanitar veterinare, cât și procedura de autorizare a acestor laboratoare, care este reprezentată de parcurgerea etapelor procedurale. Primirea documentului atestă că sunt îndeplinite condițiile generale și specifice de funcționare, stabilite de autoritatea emitentă.


 


Conform normei emise de ANSVSA, sunt supuse autorizării:  1. Laboratoarele naționale de referință, aprobate prin ordin al președintelui ANSVSA;

  2. Laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, altele decât laboratoarele naționale de referință din cadrul institutelor veterinare;

  3. Laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv al municipiului București;

  4. Laboratoare în care se desfășoară activități supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, respectiv:


-         laboratoarele organizate în cadrul unităților de învățământ medical veterinar superior de stat;


-         laboratoarele organizate în cadrul institutelor de cercetare de stat;


-         laboratoare organizate în cadrul unor ministere sau al unor instituții ale administrației publice centrale;


-         laboratoarele santar-veterinare și pentru siguranța alimentelor organizate în cadrul unităților de procesare (cunoscute sub denumirea de “laboratoare uzinale”);


-         laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor private, cu personalitate juridică, organizate ca structură proprie.  1. Laboratoarele organizate în cadrul fundațiilor și asociațiilor profesionale, din sectorul agro-alimentar.


 


Evaluarea potențialelor laboratoare


 


Autoritatea competentă înregistrează cererea persoanei juridice, verifică și soluționează solicitarea, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia. În cazul în care documentația de autorizare a laboratorului este incompletă, solicitantul este informat în scris asupra documentelor suplimentare necesare, în vederea completării, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii.


 


Dacă, în urma verificării documentației, se constată că aceasta este completă și corect întocmită, comisia de evaluare stabilește data evaluării la fața locului și comunică reprezentantului legal al laboratorului solicitant, termenul de procesare a acesteia, care cuprinde și data evaluării la fața locului, respectiv căile de atac disponibile.


 


În funcție de domeniul de activitate în care își desfășoară activitatea, de tip și destinație, laboratoarele de testare și analize tehnice în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor sunt evaluate de către o comisie de evaluare compusă din reprezentanți ai Direcției de coordonare tehnică a institutelor de referință, LSVSA, farmacovigilență și nutriție animală, de către reprezentanți ai direcțiilor de specialitate din cadrul direcțiilor de specialitate ale ANSVSA sau de către o comisie de evaluare compusă din reprezentanți ai laboratoarelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul DSVSA județene, respectiv a municipiului București.


 


Membrii comisiei de evaluare verifică îndeplinirea condițiilor generale și specifice de funcționare a laboratorului care solicită autorizarea și completează fișa de evaluare, pentru fiecare domeniu de activitate și pentru fiecare categorie de laborator. În baza fișei de evaluare, comisia întocmește referatul de evaluare, în cuprinsul căruia se menționează propunerea pentru (ne)autorizarea unității evaluate.


 


Pentru unitățile care îndeplinesc condițiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor generale și specifice de funcționare, autoritatea competentă emite autorizația, în termen de 10 zile de la data întocmirii referatului de evaluare. În vederea autorizării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, unitățile cu personalitate juridică în cadrul cărora funcționează laboratoarele depun la registratura instituției evaluatoare o documentație care trebuie să cuprindă:


-         cererea de autorizare, în original;


-         lista echipamentelor din dotare;


-         memoriul tehnic justificativ, în original; acesta trebuie să conțină partea introductivă, prezentarea condițiilor generale, prezentarea condițiilor specifice de funcționare pentru fiecare laborator în parte, lista matricelor, lista metodelor de analiză care sunt utilizate în cadrul laboratorului;


-         copia documentului privind dovada verificării periodice a echipamentelor și a aparaturii, verificate de unități special acreditate;


-         copia contractului cu firme specializate în ridicarea și prelucrarea deșeurilor;


-         copia schiței laboratorului, inclusiv detalierea fluxurilor analitice;


-         copia certificatului de înregistrare fiscală;


-         copia certificatului unic de înregistrare și a certificatului constatator, emise de oficiul registrului comerțului, în cazul societăților comerciale;


-         copia hotărârii judecătorești de constituire, a certificatului de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor și a statutului, în cazul asociațiilor și fundațiilor profesionale din sectorul agro-alimentar;


-         copia planului de amplasare a laboratorului, în cadrul unității;


-         dovada achitării tarifului de evaluare;


-         copia actului de proprietate/închiriere a spațiului;


-         copia autorizației de mediu a unității/laboratorului;


-         copia autorizației de securitate la incendii a unității/laboratorului.


 


În cazul în care, în urma verificării la fața locului de către comisia de evaluare, se constată neîndeplinirea condițiilor generale și/sau specifice de funcționare a laboratorului, dosarul de autorizare se respinge, în baza constatărilor confirmate și consemnate în referatul de evaluare, sub semnătura reprezentantului legal al unității supuse evaluării. În vederea reevaluării, solicitantul va depune o nouă cerere.


 


La stabilirea condițiilor specifice de funcționare, pentru autorizarea laboratoarelor se verifică dacă acestea dispun de reactivi, seturi pentru activitatea de laborator, medii de cultură, materiale specifice, consumabile de laborator. Totodată, se verifică dacă acestea sunt adecvate metodologiei analitice aplicate și sunt corelate cu volumul de probe analizate, simultan cu verificarea dotării cu echipamente și instrumentar. Condițiile specifice de funcționare se referă la: spațiile de lucru (anexe), dotarea cu aparatură/instrumentar, personalul încadrat, documente și înregistrări.


Ioan Șerbănescu


 


 


 


 


 

Alte articole recomandate:

DairyReporter publică în ediția on-line de ieri o știre potrivit căreia EFSA este pe cale să anunțe declararea utilizării tehnologice a aspartamului ca fiind sigură. Astfel, potrivit declarațiilor Alicjei Mortensen, Chairman al Food Additives and Nutrient Sources Added to Foods, din cadrul EFSA, ”ultimele opinii ale specialiștilor care au efectuat peste 200 de cercetări în acest domeniu, sunt favorabile utilizării aspartamului în produs [...]
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) continuă controalele de prelevare din supermarketuri a eșantioanelor din apă de masă și apă de izvor, controale care au început în data de 3 martie. Până acum, au fost prelevate 70 de eșantiaone, au declarat reprezentanții ANPC pentru MEDIAFAX. Eșantioanele au fost analizate în cadrul Laboratorului SC Manor Laboratory Center SRL București din punct de vedere microbiologic, informează ANPC. Din analizel [...]
ANSVSA a stopat un caz de trafic cu un număr de 30.000 de pui bolnavi care ar fi putut să ajungă pe piață. Iată comunicatul ANSVSA, privind acest caz deosebit de grav: DSVSA Ialomița a fost înștiințată de către proprietarul unei exploatații de păsări (pui de carne), cu un efectiv de populare de 96.500 capete, despre creșterea procentului de mortalitate peste limitele tehnologice. O echipă de inspectori de la DSVSA Ialomița s-a deplasat la fața locului unde a constatat că sunt [...]
(Agerpres) Cazul atipic de ESB depistat la o carcasă de bovină din România nu prezintă niciun risc pentru sănătatea populației, a asigurat președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Vladimir Mănăstireanu. „În urma investigațiilor făcute până în acest moment și având confirmarea a două laboratoare de referință, cel național pentru encefalopatie spongiformă bovină din cadrul IDSA și cel european din [...]
Prima zi a Expo-Conferinței Internaționale Meat & Milk a prilejuit punerea în discuție a calității produselor lactate, în cadrul dezbaterii cu titlul ”Calitatea alimentului și încrederea consumatorului în etichetă”. La dezbatere au participat: Doamna Dana Tănase-Director al Direcției Siguranță Alimentară a Produselor de Origine Animală, Dorin Cojocaru-Președinte APRIL și Cristian Popa-Consultant pe probleme d [...]
  Optica mondială în privința controlului calității s-a modificat esențial. Formele de organizare pentru calitate au depășit cadrul investigației analitice, cel de verificare a conformității cu standarde și norme. Controlul înseamnă astăzi a ține sub control calitatea, iar pentru a realiza acest deziderat, este necesară o politică a calității, simultan cu elaborarea de strategii ale calității, pentru atingerea treptei calitative vizate.   Sensul calității între [...]
Doar două târguri sunt autorizate pe raza județului Iași pentru a comercializa carne de porc și produse din carne specifice sărbătorilor de iarnă, informează Agro TV. Directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Iași, Gabriel Ciobanu a declarat că aceste târguri au autorizație pentru întregul an și nu există solicitări și pentru altele. Comercianții care vor vinde carne și produse din carne trebuie să aibă produse etichetate, să nu vândă [...]
Controalele efectuate de inspectorii Serviciului Igienă din cadrul Directiei Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Olt sunt o adevărată aventură în piețele agroalimentare din municipiul Slatina. Potrivit acestora la sosirea lor în piețe micii producărori își ascund brânza și smântâna în traiste și sacoșe sau pur și simpli pleacă acasă. Conform ordinului 111/2008, micii producători nu mai au voie să-și vândă marfa decât [...]

 

Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN