Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Detalii procedura
Tip legislatie : OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta : JUDETUL BOTOSANI
Numar anunt : 161338 / 21.07.2015
Denumire contract : ,,Furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, în judetul Botosani pentru anul scolar 2015 – 2016, zonele I, II, III, IV, V, VI, VII”
Stare procedura : In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret : RONPlanuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BOTOSANI
Adresa postala: Piata Revolutiei nr.1-3 , Localitatea: Botosani , Cod postal: 710236 , Romania , Punct(e) de contact: Antonela Patrascu , Tel. +40 231514712/4181 , Email: cojocaru.camelia@cjbotosani.ro, pintilei.rodica@cjbotosani.ro , Fax: +40 231515020 , Adresa internet (URL): www.cjbotosani.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritati locale
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
,,Furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, în judetul Botosani pentru anul scolar 2015 – 2016, zonele I, II, III, IV, V, VI, VII”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop furnizarea, transportul si distributia zilnica a produselor lactate pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, în judetul Botosani pentru anul scolar 2015 – 2016. Contractul va include transportul si distributia la scoli si gradinite.Produsele lactate se vor livra cu caracteristicile si în conditiile solicitate în Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizarea, transportul si distributia produselor lactate pentru elevii din clasele I-VIII,inclusiv clasele pregatitoare si prescolari, din învatamântul de stat si privat, in judetul Botosani pentru anul scolar 2015 – 2016.
Valoarea zilnica a produselor lactate : 0.63 lei/buc/zi/elev, respectiv prescolar, fara TVA, conform H.G. nr. 714/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Loturile reprezinta zonele de distributie din judetul Botosani, conform Anexa 3.1, dupa cum urmeaza:
Lot1= zona I – Botosani, Lot2= zona II – Dorohoi, Lot3=zona III – Darabani, Lot4=zona IV – Saveni, Lot5=zona V – Trusesti, Lot6=zona VI – Sulita, Lot7= zona VII – Flamânzi. Contractele se vor încheia pe fiecare lot/zona în parte.
Valoarea estimata fara TVA : 5650657.74 lei, fara TVA din care:
. LOT I-ZONA I:1.998.370,71 lei FARA tva; LOT II-ZONA II:1.024.442,37 lei fara TVA; LOT III-ZONA III:462.097,44 lei; LOT IV-ZONA IV:642.743,64 lei fara TVA; LOT V- ZONA V:581.524,65 lei
LOT VI- ZONA VI:393.853,32 lei fara TVA; LOT VII- ZONA VII: 547.625,61 lei
Valoarea estimata fara TVA: 5,650,657.74 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
177 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice și garantii solicitate
GP se va constit.conf.H.G.925/2006, art. 86, prin virament bancar sau printr-un instrum.garant.emis în cond.legii de o soc.bancara/asigurari,care se prezinta în original în cuantumul si pt per.prevazuta în doc.atribuire. ValabilGP: cel putin 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor si este cel putin egala cu perioada de valab a ofertei. Cuantumul GP: LOT1: 19000 lei, LOT2: 10000 lei, LOT3: 4500 lei, LOT4: 6000 lei, LOT5: 5500 lei, LOT6: 3500 lei, LOT7: 5000 lei. GP se poate constitui si prin depunerea unui OP în contul CJ Boto?ani deschis la Trezoreria municipiului Botosani cu cod IBAN RO90TREZ1165006XXX000267 (cod fiscal 3372955),sau depunerea numerar la casieria autor.contr.OP,va avea confirmarea bancii pâna la data deschiderii ofertelor, în caz contrar, oferta va fi respinsa la deschidere. Garan?ia de buna conduita se va constit.conf.art. 2711 ?i 2712 din O.U.G. 34/2006, cu modif ?i complet ulterioare (inclusiv modificarile aduse prin O.U.G. 51/2014), prin virament bancar sau printr-un instrum garantare emis în cond.legii de o soc. bancara sau soc.asig.?i se depune în original la sediul autor.contract.?i în copie la C.N.S.C. sau la instan?a de judecata, odata cu depunerea contesta?iei/cererii/plângerii. GBC constituita prin OP se va vira în contul RO90TREZ1165006XXX000267, deschis la Trezoreria Boto?ani- cod fiscal 3372955, cu confirm de anca pâna la data depunerii contesta?iei/cererii/plângerii. GBC trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de cel pu?in 90 de zile, sa fie irevocabila ?i sa prevada plata necondi?ionata la prima cerere a autorit.contract, în masura în care contesta?ia/cererea/plângerea va fi respinsa ca inadmisibila. Cuantumurile gbc, pt fiecare lot(stabilite conform art.2711 alin.(4) din O.U.G. 34/2006, cu modif/ complet ulterioare ,inclusiv modificarile aduse prin O.U.G. 51/2014): LOT1: 19.983 lei, LOT2: 10.244 lei, LOT3: 4.620 lei, LOT4: 6.427 lei, LOT5: 5.815 lei, LOT6: 3.938 lei, LOT7:5.476 lei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui prin: instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari prezentat în original, sau depunerea unui OP în contul CJ Boto?ani deschis la Trezoreria municipiului Botosani cu cod IBAN RO90TREZ1165006XXX000267 sau prin depunerea de numerar la casieria autoritatii contractante . Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi comunicata de catre Furnizor înainte de semnarea contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face în conformitate cu prevederile HG925/2006, cu modif. si completarile ulterioare. În cazul IMM, pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004, se va prezenta declaratia pe propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM, în original. În cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata. In cazul in care un asociat nu indeplineste conditiile de incadrare in categoria IMM, asocierea nu mai beneficiaza de facilitatile legii IMM-urilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Bugetul de stat, bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din OUG 34/2006 - completare Formular 12A (documentul va fi prezentat si de ter?ul sus?inator daca este cazul). 2) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG 34/2006 - completare Formular nr. 12B (documentul va fi prezentat si de ter?ul sus?inator cu referire doar la punctele a, c1 si d). 3) Se vor prezenta certificate conform art.182 din OUG 34/2006 - Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale si Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre bugetul de stat, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilita?ii în conformitate cu cerin?ele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertan?ii nereziden?i se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G.nr.34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi prezentate în original sau copie conform cu originalul, înso?ite de traducerea autorizata în limba româna. 4) Prezentarea “Certificatului de participare cu oferta independenta” conform Ord.nr.314/2010. 5) Declaratie pe proprie raspundere ca nu are în cadrul autoritatii contractante persoane care de?in func?ii de decizie, respectiv sot/so?ie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv, conform art. 691 din O.U.G.nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - completare Formular 16A(declara?ia va fi prezentata si de ter?ii sus?inatori/subcontractanti, daca este cazul). Persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura sau pentru procedura de atribuire: Gheorghe Sorescu – vicepresedinte, Achitei Vasile-Cristian – vicepresedinte, Radu Judele-Administrator Public al Judetului, Antonela Patrascu - director executiv, Magda Didii- director executiv, Amalia-Petronela Marian–Director Executiv, Camelia Cojocaru–sef serviciu achizitii, Rodica Pintilei – serviciul achizitii; Consilierii Judeteni: Achi?ei Vasile-Cristian, Alecsandru Gabriel Augustin, Alexa Liviu, Alexandru Maria-Luiza, Anitulesei Mihai, Arosoaie Lucian-Dinu, Arosoaie Mihai, Barbacariu Silviu, Bogdan Marius-Nicolae, Borcea Nicolo-Valentin, Bre?ug Cristina, Brichisala Marin, Bulgaru Florin-Dan, Ciustea Dorin, Costea Ioan-Mircea, Dascalescu Corneliu-Bogdan, Dumitrascu Vasile, Flutur Catalin-Mugurel, Hrimiuc Dinu-Romeo, Ivanescu Victor, Marian Sergiu, Patrauceanu Constantin-Neculai, Paval Paul-Ioan, Radauceanu Petre, Rusu Pavel, Sorescu Gheorghe, Suhareanu Andreea Codruta, Tacu Ionel, Tupilus Petre, Vacariu Verginel, Vamvu Emilian, Vâzdoaga Gheorghe, Zmau Dumitru,
. În cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la punctele 1, 2, 3, 5 . Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului sau echivalent, care sa cuprinda informa?ii actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, domeniul de activitate, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata ?i ?tampilata conform cu originalul. În cazul în care operatorul economic clasat pe primul loc în urma evaluarii, a depus certificatul constatator în copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia depunerea documentului în original sau în copie legalizata. Pentru persoane fizice/juridice straine: Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident, în original sau copie conform cu originalul, înso?ite de traducerea autorizata în limba româna. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apar?ine categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului ?i ca în domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitatile necesare în vederea îndeplinirii contractului.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte, dupa caz, documentele solicitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informa?ii privind principalele livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani (calcula?i pâna la data limita de depunere a ofertelor) con?inând valori, perioade de livrare ?i beneficiari, indiferent daca ace?tia sunt autorita?i contractante sau clien?i priva?i. În cazul unei asocieri, liderul asocierii va prezenta un tabel centralizator cuprizând experien?a tuturor membrilor asocierii.
2. Experien?a similara
Din Lista principalelor livrari din ultimii 3 ani sa rezulte ca ofertantul a furnizat produse similare a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 1900000 lei pt. LOT 1, 1000000 lei pt. LOT 2, 450000 lei pt. LOT 3, 640000 lei pt. LOT 4, 580000 lei pt. LOT 5, 390000 lei pt. LOT 6, 540000 lei pt. LOT 7, la nivelul unui contract sau mai multe dar nu mai mult de 3 contracte. Pentru a demonstra îndeplinirea cerin?ei ofertantul va depune certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar ?i prin care ofertantul va face dovada livrarilor de produse similare
3. Se solicita ca ofertantul sa fie producator si/sau distribuitor autorizat de Directia Sanitara Veterinara ?i pt Siguranta Alimentelor jude?eana pt produse lactate, conf. Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 57/2010 pt. aprobarea ”Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unita?ilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta ?i/sau distribuie produse de origine animala”.
Producatorii trebuie sa prezinte copie conform cu originalul dupa autoriza?ia emisa de D.S.V.S.A. pentru produsele lactate oferite, iar distribuitorii vor prezenta copie conform cu originalul ale contractelor/precontractelor încheiate cu producatori autoriza?i conform Ordinului 57/2010. În cazul persoanelor juridice straine, se vor prezenta documente echivalente, în copie legalizata sau conform cu originalul, insotite de traducerea legalizata în limba româna
4. Se solicita prezentarea Autorizatiei sanitar veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala - dovada detinerii marcajului de identificare stampila ovala, specificat in Regulamentul CE 853/2004 privind stabilirea unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala.
5. Dotarea cu utilaje specifice de productie si capacitatea de a realiza cel putin produc?ia care sa asigure îndeplinirea prezentului contract. Se solicita ca ofertantul sa dispuna de min 2 mijloace de transport auto speciale pentru fiecare lot ofertat, autorizate conform prevederilor legislative în vigoare, care sa asigure transportul produselor lactate de la furnizor catre unita?ile ?colare. Pentru mijloacele de transport aflate în folosin?a sau închiriate pentru perioada contractului se vor prezenta contracte de comodat ?i/sau închiriere, în copie certificata conform cu originalul. Se vor prezenta autoriza?ii sanitar-veterinare pentru mijloacele de transport, conform Ordinului A.N.S.V.S.A. nr.57/2010 în copie, semnate si ?tampilate pe fiecare pagina, pt conformitate. Se va prezenta Lista mijloacelor de transport care vor fi alocate pentru realizarea distribu?iei produselor lactate pt indeplinirea contractului.
6. Ofertan?ii vor face dovada ca dispun de spa?ii de depozitare autorizate sanitar veterinar pentru asigurarea pastrarii produselor lactate pâna la momentul distribu?iei acestora prin prezentarea unei liste a spatiilor de depozitare pentru pastrarea produselor lactate ?i copia conform cu oroginalul a fisei mijloacelor fixe, înso?ite de autoriza?iile sanitare veterinare pentru depozite conform Ordinului A.N.S.V.S.A. nr.57/2010.
7. Informatii privind asociatii
Acordul de asociere, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va îndeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor umane, precum si împuternicirea liderului asociatiei de a semna oferta în numele asociatiei. Daca acordurile de asociere sunt încheiate în alta limba decât limba româna, se va prezenta si traducere autorizata în limba romana.
8. Ofertantul are obligatia de a prezenta mostre cu toate produsele ofertate. Neprezentarea mostrelor pentru toate produsele ofertate duce la descalificarea ofertantului
9. Capacitatea tehnica ?i profesionala a ofertantului/ grupului de operatori economici poate fi sus?inuta de o alta persoana, (ter? sus?inator) indiferent de natura rela?iilor juridice existente între ofertant ?i persoana respectiva. În cazul acesta ofertantul î?i demonstreaza capacitatea tehnica ?i profesionala invocând sus?inerea acordata de catre o alta persoana ?i are obliga?ia de a dovedi sus?inerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.
Persoana ce asigura sus?inerea tehnica ?i profesionala nu trebuie sa se afle în situa?ia care determina excluderea din procedura de atribuire,conform art. 180 si art.181 lit.a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006.
Certificat ISO 22000 sau echivalent în domeniul care face obiectul prezentei licita?ii.
Ofertantul va prezenta Certificat emis de un organism independent care confirma certificarea sistemului de management al siguran?ei alimentare, sistemul HACCP. Se va accepta si ofertantul care dovede?te ca raportul de audit a fost finalizat ?i din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta completat Formularul 12D-Declaratie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani ?i Lista cuprinzând principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani. Se vor depune certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar prin care ofertantul va face dovada livrarilor de produse similare . Pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor referitoare la experienta similara se va utiliza cursul mediu anual de referinta dintre leu si moneda tarii de origine a ofertantului, stabilit de Banca Nationala a României. Se vor prezenta copii lizibile dupa autorizatiile emise de DSVSA cu mentiunea ,,conform cu originalul”. Ofertantii vor prezenta autorizatia sanitar veterinara pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala, conform Ordinului A.N.S.V.S.A nr. 57/2010, in copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul”. Se va completa Formular 12H si Lista cuprinzând cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice. Se va prezenta Lista mijloacelor de transport care vor fi alocate distribu?iei produselor lactate pentru îndeplinirea contractului. Se va prezenta lista cuprinzând spa?iile de depozitare pentru pastrarea produselor lactate ?i copia conform cu originalul a fi?ei mijloacelor fixe, înso?ite de autoriza?iile sanitare veterinare pentru depozite în copii certificate conform cu originalul conform Ordinului A.N.S.V.S.A. nr.57/2010. Se va completa Formularul D1–asociere (daca sunt aplicabile) Se va prezenta: Formular AT– ANGAJAMENT privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici Se va prezenta: Formular AT– ANGAJAMENT privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici Se va prezenta,în copie semnata ?i ?tampilata conform cu originalul, certificatul ISO 22000 sau echivalent aflat în perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. (În cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza, conform Ord.509/2011 ).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz) Procedura se va desfasura offline, cu etapa finala licitatie electronica cf. art. 161 -169 din OUG 34/2006 si art. 38-44 din HG 1660/2006.Autoritatea contractanta va organiza o singura runda de licitatie de o zi. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv (de ofertare) la licitatia electronica va fi pretul (fara TVA) a contractului pe fiecare lot. Se are în vedere îmbunatatirea ofertelor de pret depuse de catre ofertantii selectati anterior organizarii acestei faze de licitatie electronica. Pretul maxim fara TVA este de: LOT 1= 1998370.71 lei, LOT 2= 1024442.37 lei, LOT 3= 462097.44 lei, LOT 4= 642743.61 lei, LOT 5= 581524.65 lei, LOT 6= 393853.32 lei, LOT 7= 547625.61 lei.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.08.2015 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.09.2015 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret : RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data : 01.09.2015 11:00
Locul: Sediul CJ Botosani Piata Revolutiei nr.1-3, cam.420
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare : Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
: Serviciul Juridic - Contencios din cadrul Consiliului Judetean Botosani
Adresa postala: Piata Revolutiei nr.1-3 , Localitatea: Botosani , Cod postal: 710236 , Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.07.2015 09:06

Alte articole recomandate:

Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan                                  Tip legislatie:  OUG nr.34/2006    Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA   I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.    Numar invitatie  :  360782  /  27.05.2014    Denumire contract  :  APA MINERALA CARBOGAZIFICATA SI APA PLATA    St [...]
An Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALANumar invitatie : 369402 / 22.01.2015Denumire contract : ACHIZITIE PRODUSE LACTATEStare procedura : In DesfasurareSECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA Cod fiscal 4344406 , Adresa STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 1, Targoviste , Telefon +40 245210450 , Fax +40 245210450I.1.2) Adresa la care se [...]
Detalii procedura    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  Consiliul Judetean Arad    Numar anunt  :  152855  /  02.08.2014    Denumire contract  :  Furnizarea si distribuirea produselor lactate elevilor din clasele pregatitoare-VIII din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat s [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactServiciul Public Asistenta SocialaStr. Dacia nr. 1În atenția: Gavra Bogdanel Viorel430406 Baia MareROMÂNIATelefon: +40 262211949E-mail: spasbm@yahoo.comFax: +40 262211959Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.spasbm.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteAltele: serviciu public [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov    Numar invitatie  :  360174  /  12.05.2014    Denumire contract  :  Achizitia de carne si produse din carne de porc s [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul TulceaStr. Pacii nr. 20Punct(e) de contact: Birou Achizitii PubliceÎn atenția: Teodora Zaharencu820033 TulceaROMÂNIATelefon: +40 240502235E-mail: teodora.zaharencu@cjtulcea.ro, ilona.cubanita@cjtulcea.roFax: +40 240516538Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjtulcea.roAdresa profilului cumpărătorului: [...]
Prin prezenta, va invitam sa participati la procedura organizata pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de achizitie publica privind:- lapte pasteurizat 1,8% grasimeProdusele livrate vor fi insotite de certificate de garantie cu valabilitate de minim 7 zile.Valoarea estimata a achizitiei pentru 8 luni: 56995.84 lei (fara TVA), 12638 - euroValoarea estimata a achizitiei pentru 12 luni: 85493,76 lei (fara TVA), 18957 - euroCodul CPV: 15511100-4 - Lapte pasteurizatPerioada de [...]

 

Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN