Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa


Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta : DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Numar anunt : 161240 / 15.07.2015
Denumire contract : FURNIZARE PREPARATE DIN CARNE
Stare procedura : In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret : RONPlanuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Adresa postala: STR. FOISORULUI NR. 56-58, SECTOR 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030011 , Romania , Punct(e) de contact: EUGEN DAN DAIA , Tel. +40 0213142315 , Email: dgas_mb@yahoo.co.uk , Fax: +40 0213142316 , Adresa internet (URL): www.dgas.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE PREPARATE DIN CARNE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: LOCATIILE INDICATE PRIN CAIETUL DE SARCINI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare preparate carne:


-cantitate minima:102.320 kg;


-cantitate maxima:153.480 kg.
Valoarea estimata fara TVA: intre 2229080 RON(pt.cantitate minima), dupa care se elaboreaza/evalueaza of. si 3343620 RON(pt.cantitatea maxima)valoare cu suplimentari.Suplimentarile sunt contitionate de existenta resurselor de finantare.
Valoarea estimata fara TVA: intre 2229080 si 3334620 RON
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15131700-2 - Preparate pe baza de carne (Rev.2)
60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare preparate carne:


-cantitate minima:102.320 kg;


-cantitate maxima:153.480 kg.
Valoarea estimata fara TVA: intre 2229080 RON(pt.cantitate minima), dupa care se elaboreaza/evalueaza of. si 3343620 RON(pt.cantitatea maxima)valoare cu suplimentari.Suplimentarile sunt contitionate de existenta resurselor de finantare.
Valoarea estimata fara TVA: intre 2229080 si 3343620 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 2,229,080 si 3,343,620 RON
II.2.2) Optiuni
Da
Art6/HG925/2006;val.min.2229080lei=val.dupa ac.val.se elab/eval.of;val.max.3343620lei=val.cu suplim
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice și garantii solicitate
Cuantum gar.participare:40.000 lei sau echivalent valuta pt curs comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a of.Mod de constituire:virament bancar în cont RO34TREZ7005006XXX006777,Trezoreria Bucuresti sau instrument de garantare emis in cond.legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari in favoarea autoritatii contractante, valabila pentru perioada de 100 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. În cazul IMM,declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al soc. Declaratia pe propria raspundere priv.încadr.în categ.IMM va fi completata conform modelului din Formular1/Legea 346/14.07.2004 cu modificarile ulterioare. NOTA:Potrivit prevederilor articolului 17 aliniat 3) si aliniat 4) si art. 18 din HG 1660/2006, dovada constituirii garantiei de participare se va transmite si in SEAP, in format electronic, si se va depune si in original la registratura autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor,tinand cont de prevederile art 5 din Ordin Presedinte ANRMAP 509/2011. In cazul unei asocieri, toti membrii asocierii au obligatia de a depune o Declaratie pe propria raspundere din legea 346/2004 pentru a demonstra incadrarea in categ.IMM – Formular 1. Neprezentarea garantiei de participare in cuantumul, forma si modalitatea stabilita prin prezenta documentatie pâna la data si ora specificata în invitatia de participare publicata în SEAP, atrage dupa sine respingerea ofertei.Echivalenta leu/alta valuta se va face cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, la cursul BNR. Da.Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii, în favoarea autoritatii contractante de o societate bancara sau de o societate de asigurari,sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului, din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul astfel deschis nu va fi mai mica de 0,5% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din ordonanta-Formular1(si tert sustinator)


-Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanta-Formular 2(si tert sustinator, lit.a)c1),d);


-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Ordin ANRMAP314/2010;


-Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/ofertanti asociati/terti sustinatori, conform art.691 din ordonanta.Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractanta, in ceea ce priveste organizara, derularea si finalizarea procedurii de atribuire : Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU– director general, Claudia Ramona POPESCU, director economic si administrativ, Iuliana POPESCU- sef serviciu administrativ,Eugen dan DAIA-sef serv.achizitii;Laura Maria DRAGU-consilier juridic;Vlad Dumitru VASILIU-sef birou aprovizionare.


-Certificat fiscal elib.de ANAF priv.plata datorii la Bugetul consolidat-original/copie conf.cu orig.;


-Certificat fiscal priv. plata impozite/taxe locale–original/copie conf.cu originalul,pt.sediul social.


Ambele certificate trebuie sa arate ca ofertnatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care aste prevazut termenul limita de depunere a ofertei.Daca procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatia datoriilor la la data solicitata,op.economici pot depune o declaratie potrivit art.11(4)/HG 925/2006. Certificatul contatator emis de ORC(original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul); informatiile cuprinse in certificat trebuie sa
fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor, si sa rezulte obiectul de activitate.


Ofertantul clasat pe locul 1 va transmite la cerere certificatul original sau in copie legalizata


-Pentu personae juridice/fizice straine:


Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care este resident.


Documentul (original sau copie, cu traducere autorizata); informatiile cuprinse in certificat trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor, si sa rezulte obiectul de activitate .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia económico – financiara – Fisa de informatii generale Formularul “Informatii generale ” Formular 4, Informatii privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani 2012,2013,2014.Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani va fi de cel putin 4000000 lei.In cazul unei asocieri, cerinta se indeplineste prin cumul. Pentru echivalenta, se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Formular 4
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul are obligatia sa depuna cate o mostra pentru fiecare produs ofertat, mostra trebuie sa fie etichetata cu denumirea ofertantului si sa fie insotita de buletinul de analiza al fiecarui produs; formularul nr. 26 privind detaliile producatorului in copie conforma cu originalul, din partea operatorului economic.Absenta unei singure mostre, din cele solicitate sau a vreunui buletin de analiza,cat si prezentarea unei mostre care nu corespunde caracteristicilor solicitate in caietul de sarcini, va conduce la declararea ofertei ca fiind inacceptabila.
Mostrele vor fi depuse pana la data limita de depunere a ofertelor, la adresa din str. Foisorului, nr.56-58. Evaluarea lor din punct de vedere al cerintelor din caietul de sarcini se va efectua ulterior de catre comisia desemnata.
Declaratie privind dotarile specifice indeplinirii contractului.Operatorii economici sunt obligati sa faca dovada ca detin minim un mijloc de transport
autorizat de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru transport produse de origine animala.Se va prezenta autorizare sanitara veterinara pentru mijlocul de transport de origine animala, in copie, conform ordinului ANSVSA nr.111/2008
Experienta similara.Se va prezenta Lista cu principalele livraride produse similare din ultimii 3 ani, cu o valoare cumulata cel putin egala cu 2.000.000
lei, fara TVA.Operatorul economic are obligatia de a face dovada ca a livrat produse similare in ultimii 3 ani, prin unul sau cel mult doua contracte, cu o
valoare cumulata cel putin egala cu 2.000.000 lei, fara TVA. Pentru echivalenta, se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat
de BNR. Nota: se completeaza Formularul 5. Livrarile se confirma prin prezentarea, in copie, a cel putin unui certificat/ document (constatator/recomandare/ proces verbal de receptie)emis sau contrasemnat de o autoritate sau un client privat.
Certificarea sistemului de management al calitatii.
Standardul SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent – din partea operatorului economic.
Certificarea sistemului de management al sigurantei alimentelor, in conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 22000: 2005, sau echivalent,din partea operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se depun mostrele la sediul din str.Foisorului, nr.56-58, sector 3,Bucuresti, pana la data limita de depunere a ofertelor, pe baza de proces-verbal de predare-primire Se prezinta Declaratie privind dotarile specifice si autorizatiile sanitar veterinara pentru mijloace de transport de origine animala, in copie si autorizarea sanitara veterinara pentru mijlocul de transport de origine animala, in copie. Prezentare Formular 5 Documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii, in conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent, din partea operatorului economic, in copie certificata conform cu originalul Documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al sigurantei alimentelor , in conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 22000: 2005, sau echivalent, din partea operatorului economic, in copie certificata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.08.2015 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.08.2015 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret : RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor) : 24.09.2015 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare : Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
În cazul în care doua sau mai multe oferte contin, în cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara prin clarificare/intrebare in sistem, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat ilegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: str. Foisorului, nr.56-58, sector 3 , Localitatea: Bucuresti, , Cod postal: 031181 , Romania , Tel. +40 0213142315 , Fax: +40 0213142316
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.07.2015 12:04

Alte articole recomandate:

AUTORITATEA CONTRACTANTA   DESCRIERE   Sediul social  DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA   Cod fiscal   4344406, Adresa   STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 1, Targoviste, Telefon   +40 245210450, Fax   +40 245210450  Adresa la care se transmit ofertele: STR. CALEA DOMNEASCA NR.216, Targoviste, Romania, cod postal: 130016, telefon:+40 371107134, fax:+40 245/640694, persoana de contact:SIMONA MITRESCU   Adresa (locul) [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor BihorStr. Ion Bogdan nr. 37În atenția: Szalo Muresan Ionela410125 OradeaROMÂNIATelefon: +40 259266141E-mail: office-bihor@ansva.roFax: +40 259252872Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.ansvsa.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot [...]
PENITENCIARUL GALATI    Adresa postala:    Str.Traian nr.252  ,  Localitatea:    Galati  ,  Cod postal:    800186  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    Comp.achizitii  ,  Tel.    +40 0236479407  ,  In atentia:    Tudor C.  ,  Email:    achizitii.pgalati@anp.gov.ro  ,  Fax:    +4 [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactRegia Nationala a Padurilor – Romsilva RAPrin Directia Silvica Hunedoara, Str. M. Viteazu nr. 10Punct(e) de contact: Birou Productie, Marketing, AchizitiiÎn atenția: Gorun Gabriel330091 DevaROMÂNIATelefon: +40 254205100E-mail: office@deva.rosilva.roFax: +40 254205111Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.rosilva.roI.2)Tipul [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactAcademia de Politie Alexandru Ioan Cuza BucurestiAleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1În atenția: Ionascu Petre014031 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213175523E-mail: achizitii@academiadepolitie.roFax: +40 213170844Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: http://www.academiadepolitie.roAdresa profilului cumpărătorului: [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBA    Numar invitatie  :  360856  /  27.05.2014    Denumire contract  :  Furnizare de legume pentru unitatile din subordinea [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului IasiStr. Vasile Lupu nr. 57 AÎn atenția: Matei Marian700309 IasiROMÂNIATelefon: +40 372797664E-mail: dgaspc.achizitii@yahoo.comFax: +40 232240088Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.dasiasi.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul [...]
AUTORITATEA CONTRACTANTA   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:    Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2   Adresa postala:    Str.Olari nr.11-13  ,  Localitatea:    Bucuresti  ,  Cod postal:    024056  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    Valentina Badea  ,  Tel.    +40 213110029  ,  [...]

 

Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN
Ultimele anunturi