Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa


Detalii procedura
Tip legislatie : OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare
Numar anunt : 159474 / 15.05.2015
Denumire contract : Furnizare de produse: LOT 1 - Carne de porc, carne de vita si mânzat, burta de vita, LOT 2 – Carne de pasare si organe comestibile si LOT 3 – File de peste
Stare procedura : In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret : RONPlanuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare
Adresa postala: str. Corvinilor nr.18 , Localitatea: Satu Mare , Cod postal: 440080 , Romania , Punct(e) de contact: Dana Motiu , Tel. +40 261768830 , In atentia: Motiu Dana, Radu Calina , Email: dana_achizitiism@yahoo.com, achizitii@dgaspcsm.ro , Fax: +40 261768830 , Adresa internet (URL): www.dgaspcsm.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institutie publica de interes judetean
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de produse: LOT 1 - Carne de porc, carne de vita si mânzat, burta de vita, LOT 2 – Carne de pasare si organe comestibile si LOT 3 – File de peste
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediile centrelor de plasament, caselor de tip familial si centrelor de ingrijire si asistenta mentionate in caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei : Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 676,568 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cel putin trei contracte subs. pe an, în functie de fondurile bugetare alocate. Val estim a celui mai mare contract subs care va fi atrib: 178460 lei pt. Lot 1; 182487,50 lei pt. Lot 2; 4140 lei pt. Lot 3.Val estim a celui mai mic contr subs care va fi atrib: 59445 lei pt. Lot 1; 52087,50 lei pt. Lot 2; 1170 lei pt. Lot 3. Cantit. min si max estim. ale unui contr subs sunt detaliate in caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de produse : LOT 1 - Carne de porc, carne de vita si mânzat, burta de vita, LOT 2 – Carne de pasare si organe comestibile si LOT 3 – File de peste si servicii de transport
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15113000-3 - Carne de porc (Rev.2)
15111200-1 - Carne de manzat (Rev.2)
15112000-6 - Carne de pasare (Rev.2)
15211000-0 - File de peste (Rev.2)
60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati maxime: Lot 1: 24961 Kg; Lot 2: 31379 Kg: Lot 3: 791 Kg.
Cantitati minime: Lot 1: 4160 Kg; Lot 2: 5230 Kg: Lot 3: 130 Kg.
Valoare estimata maxima fara TVA: Lot 1: 356759,50 lei; Lot 2: 312689,50 lei; Lot 3: 7119 lei.
Valoare estimata minima fara TVA: Lot 1: 59445 lei; Lot 2: 52087,50 lei; Lot 3: 1170 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 676,568 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice și garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare pentru toate loturile este de 10147 lei, dupa cum urmeaza : 5351 lei pentru Lot 1, 4690 lei pentru Lot 2 si 106 lei pentru Lot 3. In cazul în care la procedura de achizitie vor participa si operatori economici straini acestia vor constitui garantia de participare la cursul lei/valuta comunicat de BNR la data publicarii in SEAP a anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006, actualizata. In cazul în care garantia de participare se va constitui prin virament bancar, contul autoritatii contractante este RO14TREZ5465006XXX000195, deschis la Trezoreria Satu Mare, cod fiscal 15418983. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. In conformitate cu Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare, prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare (anexa nr.1 din Legea 346/2004). Aut.contr.are dreptul de a retine garant.pt partic.în conf.cu art.87 din H.G.nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 Ofertantii (inclusiv tertul sustinator daca este cazul) nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.180 din O.U.G.34/2006. Se va completa si prezenta declaratie privind eligibilitatea semnata de catre reprezentantul autorizat – Formularul nr. 2.
2. Neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006. Se va completa si prezenta Formularul nr. 3 semnat de catre reprezentantul autorizat al ofertantului.
3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. Se va completa si prezenta Formularul nr. 4, conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010.
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69?1. Se va completa si prezenta Formularul nr. 5 – (inclusiv subcontractorul si/sau tertul sustinator). Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Dragos Mariana, Pop Marcela Aurelia-director gen. adj.economic, Ardelean Eugenia Valeria- director gen. adjunct, Gorgan Adriana Mariana- sef serviciu contabilitate administrativ patrimoniu, Radu Calina- sef birou achizitii publice, Felecan Enikö Beatrice - coordonator birou juridic si contencios, Motiu Dana Silvia– consilier birou achizitii publice, Chivari Lucia Mariana-consilier birou achizitii publice, Coruian Laura – consilier juridic birou achizitii publice, Stan Mariana Ioana- referent superior birou achizitii publice.
5. A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
- Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele catre bugetul consolidat al statului (formulare tip eliberate de autoritatile competente), din care sa reiasa ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul consolidat al statului si nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata / autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul », potrivit prevederilor Codului Fiscal. Daca procedura de emitere a certificatului nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorul economic poate depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin(4) din HG 925/2006, devenind aplicabile prevederile art.9 alin (3) din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011.
- Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele catre bugetul local (formulare tip eliberate de autoritatile locale competente), din care sa reiasa ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul local si nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata / autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul », potrivit prevederilor Codului Fiscal. Daca procedura de emitere a certificatului nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorul economic poate depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin(4) din HG 925/2006, devenind aplicabile prevederile art.9 alin (3) din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011.
5.B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a
impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.
Certificatele /documentele edificatoare prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” vor fi insotite de traducere autorizata. Din certificatele /documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Daca procedura de emitere a certificatului nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorul economic poate depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin(4) din HG 925/2006, devenind aplicabile prevederile art.9 alin (3) din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011. Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal înregistrati.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Persoane juridice/fizice române
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata ”conform cu originalul” semnata si stampilata sau in forma electronica, avand încorporata semnatura electronica extinsa. Informatiile cuprinse în certificatul constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si domeniul de activitate al ofertantului sa corespunda obiectului procedurii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Ofertantul clasat pe primul loc va transmite, la solicitarea autoritatii contractante, Certificatul constatator în original sau în copie legalizata, în situatia în care a prezentat acest document în copie.
Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/ sustinatori.
Persoane fizice/juridice straine
Se vor atasa copii dupa original, si traducere autorizata în limba româna, dupa documentele care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2012,2013,2014).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formular nr. 7, iar ca documente doveditoare se vor prezenta copii ale bilanturilor contabile pe anii 2012, 2013 si 2014 vizate si inregistrate. Pentru dovedirea cifrei de afaceri pe 2014, vor fi admise si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a prezenta acest formular completat.Pentru echivalenta se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valuta pentru fiecare an in parte comunicat de BNR
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare cu obiectul achizitei din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Dovada dispunerii de mijloace de transport de origine animala, autorizate sanitar veterinar conform Ordin ANSVSA nr.57/2010. Autorizatia trebuie sa fie valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta copii semnate, stampilate, care vor purta mentiunea “conform cu originalul”ale certificatelor/documentelor emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si se va completa formularul 8 din sectiunea formulare. Prezentarea dovezii dispunerii de mijloace de transport de origine animala si a autorizatiei sanitar-veterinare, semnate, stampilate, care vor purta mentiunea “conform cu originalul”. Autorizatia va fi valabila la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de reofertare (runda)- PRETUL. Potrivit art. 42 din HG 1660/2006, cu modif. si compl. ulterioare, „La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici înregistrati în SEAP conform art. 6 alin. (2) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art. 165 alin. (2) din ordonanta de urgenta”. Sistemul informatic va pune instantaneu la dispozitia tuturor ofertantilor informatiile necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasament. AC va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi (imbunatatite) la LE. Se va organiza o singura runda de licitatie electronica cu durata de 1 zi. În cazul in care dupa încheierea LE pe primul loc sunt mai multi ofertanti cu acelasi pret, acestia vor înainta o noua oferta financiara in plic sigilat, înregistrata la secretariatul DGASPC, ca urmare a solicitarii de clarificari din partea AC. Modalitatea de departajare a ofertelor cu pret egal va fi aplicabila doar ofertelor clasate la egalitate pe locul 1. Operatorul economic care în urma LE va prezenta cel mai mic pret are obligatia, ca la solicitarea autoritatii contractante, sa reconfirme în scris ultimul pret si sa transmita centralizatorul de preturi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.06.2015 11:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.06.2015 11:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret : RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data : 29.06.2015 12:00
Locul: DGASPC Satu Mare, str. Corvinilor nr.18, Biroul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare : Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.In cazul in care pe primul loc se vor situa 2 (doua) sau mai multe oferte cu acelasi pret, in vederea departajarii ofertelor, se va solicita respectivilor ofertanti prezentarea unei noi propuneri financiare in plic inchis. Modalitatea de departajare a ofertelor cu pret egal va fi aplicabila doar ofertelor clasate la egalitate pe locul 1. 2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic si contencios al DGASPC Satu Mare
Adresa postala: str. Corvinilor nr.18 , Localitatea: Satu Mare , Cod postal: 440080 , Romania , Tel. +40 261768830 , Email: juridic@dgaspcsm.ro, achizitii@dgaspcsm.ro , Fax: +40 261768830 , Adresa internet (URL): www.dgaspcsm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2015 12:22

Alte articole recomandate:

Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul IasiBulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69Punct(e) de contact: Directia Achizitii PubliceÎn atenția: Anca Muscheru700075 IasiROMÂNIATelefon: +40 232235100E-mail: achizitii.publice@icc.roFax: +40 232214-425/210/336Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.icc.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte [...]
AUTORITATEA CONTRACTANTA   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:    SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI   Adresa postala:    str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi  ,  Localitatea:    Iasi  ,  Cod postal:    700614  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    ALEXANDRA ROTARU  ,  Tel.    +40 0332410774  ,  Email:    [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactInspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare FocsaniBulevardul Republicii nr. 5În atenția: Vasile Popescu620018 FocsaniROMÂNIATelefon: +40 237232231E-mail: itrsvfcsachizitii@yahoo.comFax: +40 237230504Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: focsani.itrsv.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte [...]
Autoritatea contractantăDenumire, adrese și punct(e) de contactUAT judetul HunedoaraStr. 1 Decembrie 1918 nr. 28, jud. HunedoaraÎn atenția: Viorel Rotar330005 DevaROMÂNIATelefon: +40 254213383E-mail: servinv2000@yahoo.comFax: +40 254230030 Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjhunedoara.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roTipul autorității contractanteAgenție/birou național sau federalActivitate [...]
AUTORITATEA CONTRACTANTA   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:    SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA SOCIALA Adresa postala: STR. DACIA, NR. 1  ,  Localitatea:  Baia Mare  ,  Cod postal: 430406  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    GAVRA BOGDANEL VIOREL  ,  Tel. +40 0262211949,  Email:  spasbm@yahoo.com,  Fax:    +40 0262211959,  Adresa internet (URL):  [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactAcademia de Politie Alexandru Ioan Cuza BucurestiAleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1În atenția: Ionascu Petre014031 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213175523E-mail: achizitii@academiadepolitie.roFax: +40 213170844Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: http://www.academiadepolitie.roAdresa profilului cumpărătorului: [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.    Numar invitatie  :  360782  /  27.05.2014    Denumire contract  :  APA MINERALA CARBOGAZIFICATA SI APA PLATA    St [...]
Descrierea contractului: Paine alba, min.7200 kg- max. 12.300 kg - furnizarea esalonata, zilnic pe baza de comenzi, exceptand vacantele elevilor.Valoarea estimata fara TVA: 18000.00-30750.00 RONConditii contract: Oferta se depune pentru cantitatea minima de produse prevazuta in Documentatia de atribuire, urmand ca incheierea contractului sa se faca pentru cantitatea minima prevazuta, cu posibilitatea de majorare a cantitatilor, prin act aditional pana la maximul prevazut, in situatia existentei [...]

 

Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN
Ultimele anunturi