Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Produse


Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă


I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis
P-ta Regina Maria nr. 3
În atenția: Marcel George Scarlatescu
300004 Timisoara
ROMÂNIA
Telefon: +40 256490281
E-mail: siapdgaspctm@yahoo.com
Fax: +40 256407066
Adresă (adrese) Internet:
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)
Activitate principală
Protecție socială
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului


II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
„Conserve si produse din carne”, Cod CPV 15131000-5.
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Centrele din subordinea DGASPC Timis.
Cod NUTS RO424
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Furnizare de „Conserve si produse din carne” Cod CPV 15131000-5
Se solicita transportul produselor la locatiile descrise in caietul de sarcini.
Valoarea aferenta prezentei proceduri, valoare la care se vor raporta ofertele, este de 612 316,13 RON fara TVA, iar valoarea maxima estimata (ce cuprinde si eventualele suplimentari de furnizat) este 918 418,55 RON fara TVA. Inceperea activitatii centrului CRRN 2 Lugoj va fi anuntata contractantului prin notificare scrisa.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
15131000, 60100000
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Cantitatea contractata:
Cantitati minime (pentru 8 luni):
Conserva carne de vita 300 gr. – 2 163 cut., conserva carne de porc 300 gr. – 5 733 cut., pateu de ficat porc 300 gr. – 5 051 cut., pateu de ficat pasare 300 gr – 8 801 cut., pate vegetal 200 gr. – 632 cut., ciolan afumat – 1 447 kg, costita afumata – 1 827 kg, kaizer – 1 747 kg, slanina afumata – 553 kg, oase de porc afumate – 199 kg, bacon – 1 031 kg, caltabos – 458 kg,carnat porc afumat – 2 200 kg, carnat proaspat – 688 kg, cabanos – 2 260 kg, crenvursti din piept de pui – 2 894 kg, cremvursti de porc – 1 600 kg, polonez – 3 207 kg, parizer de porc – 1 828 kg,parizer de pasare – 2 001 kg, pasta de mici – 684 kg, salam cu sunca – 3 021 kg, salam uscat – 598 kg, salam de vara – 2 136, sunca presata de pui – 1 810 kg, toba – 680 kg.
Valoarea estimata pentru cantitatile minime este de 612 316,13 RON, fara TVA. Cantitatile necesare pana la 31.12.2015 sunt cantitatile minime (pentru 8 luni), la acestea se adauga cantitatile corespunzatoare optiunii de prelungire cu 4 luni, prin act aditional conf. HG 925/2006 actualizata, art. 6, alin. 3;
CantitatIle maxime (pentru 8 luni + 4 luni):
Conserva carne de vita 300 gr. – 3 245 cut., conserva carne de porc 300 gr. – 8 600 cut., pateu de ficat porc 300 gr. – 7 576 cut., pateu de ficat pasare 300 gr – 13 200 cut., pate vegetal 200 gr. – 948 cut., ciolan afumat – 2 170 kg, costita afumata – 2 740 kg, kaizer – 2 620 kg, slanina afumata – 830 kg, oase de porc afumate – 300 kg, bacon – 1 545 kg, caltabos – 689 kg, carnat porc afumat – 3 300 kg, carnat proaspat – 1 035 kg, cabanos – 3 390 kg, crenvursti din piept de pui – 4 340 kg, cremvursti de porc – 2 399 kg, polonez – 4 810 kg, parizer de porc – 2 740 kg, parizer de pasare – 3 000 kg, pasta de mici – 1 025 kg, salam cu sunca – 4 531 kg, salam uscat – 896 kg, salam de vara – 3 205, sunca presata de pui – 2 716 kg, toba – 1 019 kg.
Informatiile privind cantitatile minime, maxime,alte specificatii tehnice privind livrarea si locul de livrare se gasesc in caietul de sarcini.
Valoarea estimata pentru cantitatile maxime este de 918 418,55 RON, fara TVA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 612 316,13 și 918 418,55 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea acestor opțiuni: Prelungirea contractului conform art. 6, alin. 3 din HG 925/2006.
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: da
Numărul de reînnoiri posibile: 1
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 8 (de la data atribuirii contractului)
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice


III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Cuantum: 6 124 RON.
Modalitatile de constituire a garantiei de participare sunt cele prevazute la art. 86, alin. 1 din HG 925/2006, actualizata; Autoritatea contractanta accepta ca modalitate de plata inclusiv ordinul de plata sau depunerea sumei la casierie (modalitati prevazute in art. 86, alin. (5) din HG 925/2006, actualizata). Contul in care se va face plata garantiei (in cazul depunerii prin Ordin de plata) este urmatorul: RO 47TREZ 6215006XXX005136, Trezoraria Timisoara.
Operatorii care constituie garantia de participare in EUR sau alta valuta, vor utiliza echivalenta BCE RON/alta valuta din data: a 5-a, inainte de data limita de depunere a ofertelor (fara a considera data limita).
Dovada platii garantiei de participare se va face cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, conform art. 86, alin. (6), din HG 925/2006, actualizata. In conformitate cu prevederile art. 43^1 alin. (2), lit. b perioada de valabilitatea a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei: minim 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor.
IMM-urile beneficiaza de reglementarile legale prevazute in Lg 346/2004. Garantia de buna executie a contractului: 10 % din pretul contractului fara TVA. Ofertantul câstigator, care a facut dovada încadrarii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, poate constitui garantia de buna executie conf. art.16 alin. 2 din Legea 346/2004 (reducere cu 50 %).
Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: dupa semnarea contractului, în conformitate cu art. 90 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Buget local.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: — Declaratii privind eligibilitatea-prezentare Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sau prezentarea formularului 12 A din Anexa „Formulare” la Fisa de date a achizitiei;
— Declaratie privind neîncadrarea în preved. art. 181 din OUG 34/2006, actualizata-prezentare Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sau prezentarea Formularului 12 B.
Încadrarea în situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea Contractului.
— prezentare Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta – Formular nr. 4.
— prezentare Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 – Prezentare Formular nr. 5. In cazul depunerii unei oferte cu tert sustinator, se va prezenta acest document si pentru tertul sustinator.
Persoanele cu functii de decizie in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sunt: Director General – Emilia Milutinovici; director general Adjunct Protectie Sociala – Anucin Bogo Octavian; director executiv Protectia Drepturilor Copilului – Monica Trusca, director executiv Protectia Persoanelor Adulte – Dana Ilcau; director general Adjunct Economic – Elena Goia; sef Serviciu Investitii, Achizitii si Contractarea Serviciilor Sociale – Scarlatescu Marcel. Functii de executie in cadrul Serviciului Investitii, Achizitii si Contractarea Serv. Sociale: Balint Verginica, Carabet Doina, Popescu Mihaela, Rusanovschi Luminita. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului.
— prezentare Declaratie pe propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM. În cazul în care ofertantul se încadreaza în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr. 6.
— Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire (Formular 7).Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului. Documentele „declaratie” se depun in original. Celelalte documente solicitate se vor depune în oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
— Prezentare certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul de stat ,din care reiese ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”).
— Prezentare certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, din care reiese ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”). Persoanele juridice/fizice romane-prezinta Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrul Comertului – Cerinta obligatorie:
Prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga instanta competenta, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are codul CAEN asociat obiectului contractului.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea pentru conformitate a certificatului constatator in original/copie legalizata-in cazul in care acesta l-a prezentat in copie-conform cu originalul.
Persoanele juridice/fizice straine – pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic prezinta documente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional în tara în care ofertantul este stabilit (traducere legalizata in limba romana).
In masura in care procedura de emitere a certificatului fiscal nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere, in conformitate cu art. 11 alin. (4) din HG 925/2006.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade derulare contract, beneficiari, etc.
Livrarile de produse se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar (contracte de furnizare, documente constatatoare, proces verbal de receptie, etc.), din care sa rezulte livrarea de produse in valoare cumulata de minim 300 000 RON, fara TVA.
Autorizatie sanitar veterinara de functionare pentru spatiu si autorizatie sanitar veterinara pentru mijloacelele de transport cu care se va face livrarea – ca dovada ca ofertantul este inregistrat DSVSA.
Conform ordin ANSVSA nr. 111/16.12.2008 privind normele sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, activitatile de productie, transport, comercializare a alimentelor de origine animala sau nonanimala – se desfasoara in baza unui document de inregistrare emis de directia sanitar veterinara.
Se solicita prezentarea de fotografii pentru toate produsele ofertate, care fac obiectul contractului.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
— Completare Formular 12D;
— Prezentarea (in copie lizibila conform cu originalul )unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar (contracte de furnizare, documente constatatoare, proces verbal de receptie, etc.), din care sa rezulte livrarea de produse in valoare cumulata de minim 300 000 RON, fara TVA.
Cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Pentru nivelul minim solicitat pt. experienta similara, echivalenta se va realiza tinand cont de cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BCE.
Prezentare autorizatie sanitar veterinara de functionare pentru spatiu si autorizatie sanitar veterinara pentru mijloacelele de transport cu care se va face livrarea produselor de origine animala, emis de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau orice document echivalent de inregistrare emis de directia sanitar veterinara, care sa garanteze protectia consumatorilor, prezentarea de fotografii pentru toate produsele ofertate care fac obiectul contractului.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură


IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: da
Informații suplimentare despre licitația electronică: a) Elementul ofertei care va face obiectul procesului de reofertare: Pretul contractului, în RON fara TVA.
Ofertantii trebuie sa fie inscrisi in SEAP. Ofertantii cu „oferta admisibila” conf. art. 165(2) din OUG 34/2006, vor primi invitatie (SEAP transmite) de a participa la 1 runda de licitare electronica cu durata de 1 zi, imbunatatind pretul ofertat.
b) precizari art. 164 din OUG34/2006
— Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta, ofertantii pot vedea nr. de participanti înscrisi la licitare, licitatia nu se prelungeste automat în cazul modificarii clasam., nu se va utiliza pas de licitare.
In termen de 3 zile de la finalizarea rundei de licitare, ofertantul desemnat castigator va transmite autoritatii contractante, in scris, in original, formularul de oferta si anexa detaliata pe fiecare produs in parte (pret unitar/produs).
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
11214/17.02.2015
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 21.4.2015 - 11:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.4.2015 - 10:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27.4.2015 - 11:00
Locul:
Sediul DGASPC Timis, Timisoara, Piata Regina Maria nr. 3
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Imputernicitii ofertantilor.
Secțiunea VI: Informații complementare


VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale.
In cazul in care se va constata ca exista mai multe ofertele clasate pe primul loc intrucat preturile ofertate sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii preturilor.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Conform prevederilor in vigoare a art. 256^2, din ordonanta de urgenta a guvernului 34/2006, actualizata.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
P-ta Regina Maria nr. 3
300004 Timisoara
ROMÂNIA
E-mail: juridic.dgaspctm@yahoo.com
Telefon: +40 256490281
Adresă Internet: www.dgaspctm.ro
Fax: +40 256407066
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
12.3.2015

Alte articole recomandate:

Autoritatea contractantă Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul GalatiStr. Eroilor nr. 7În atenția: Lungu Florina; Paula Elena Simion800119 GalatiROMÂNIATelefon: +40 236468060E-mail: licitatii@cjgalati.roFax: +40 236468060Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjgalati.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roTipul autorității contractanteAutoritate regională sau localăActivitate principalăServicii publice [...]
PENITENCIARUL SLOBOZIAAdresa postala:  Str. Garii nr.54, Localitatea:  Slobozia, Cod postal:  920041, Romania, Punct(e) de contact:  Arsenie Dorel, Tel.  +40 243232606, Email:  achizitii.pslobozia@anp.gov.ro, Fax:  +40 243232635, Adresa internet (URL):  http:\\www.anp-just.roDetalii anuntTip anunt: Cumparari directeTip contract: FurnizareDenumirea achizitie: TARÂTE DE GRÂU = 100 kgCPV: 15615000-2-Tarate (Rev.2)Descrierea contractului: [...]
Informatii anunt de participare asociat   Numar anunt:   149664 / 07.03.2014   Denumire contract:   ACORD CADRU FURNIZARE CARNE DE PUI   Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan                                  Tip legislatie:  OUG [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar Campina    Numar invitatie  :  366900  /  04.11.2014    Denumire contract  :  contract furnizare carne de pasare, oua de gaina    Stare [...]
Acord cadru furnizare PRODUSE DIETETICE - 12 loturi conform anexa B: 1 lapte pentru dismaturi si prematuri cu grautate mica la nastere 2 lapte praf complet delactozat 3 lapte praf formula semielementala ,0-12 luni, suplimentat cu nucleotide-tip alfare sau echivalent 4 Formula speciala elementala, suplimentata cu LCP, pe baza de aminoacizi puri din colagen de porc, completa nutritional, hipoalergenica, recomandata copiilor cu varsta de pana la un an, pentru tratamentul dietetic al alergiilor s [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  PENITENCIARUL CODLEA    Numar invitatie  :  360810  /  27.05.2014    Denumire contract  :  Contract furnizare varza proaspata    Stare procedura  :  I [...]
Companie:     PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVAAdresa:    B-dul 1 Mai, nr. 5ALocalitate:    SuceavaJudet:    SuceavaTelefon:    +40 0230212696/167Fax:    +40 0230520593Email:    chiruluminita@primariasv.roDescrierea contractului: Achizitionarea de unt in vederea aprovizionarii Cantinei de Ajutor Social a municipiului Suceava, pentru asigurarea hranei asistatilor sociali in cantitatile s [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantă I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactRegia Nationala a Padurilor – Romsilva RAStr. Petricani nr. 9A, sector 2Punct(e) de contact: Serviciu AchizitiiÎn atenția: Daniel Vasile Robu70164 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213171005E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.roFax: +40 213169745Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.rosilva.roAdresa profilului cumpărătorului: [...]

 

Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN
Ultimele anunturi