Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta : SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA TURDA
Numar anunt : 157798 / 13.03.2015
Denumire contract : CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE ALIMENTARE
Stare procedura : In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret : RONPlanuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA TURDA
Adresa postala: str.dacia, nr. 1 , Localitatea: Turda , Cod postal: 401149 , Romania , Punct(e) de contact: levente miko , Tel. +04 264317137 , Email: spasturda@yahoo.com , Fax: +04 264317136 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE ALIMENTARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: TURDA, STR. MIHAI EMINESCU, NR.1, JUD.CLUJ
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE PRODUSE ALIMENTARE PENTRU CANTINA DE AJUTOR SOCIAL TURDA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15000000-8 - Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)
15100000-9 - Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)
15112000-6 - Carne de pasare (Rev.2)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 718,006.5 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice și garantii solicitate
Ofertantul are obligatia de a constitui garantia de participare in cuantum de:Pentru Lotul nr.1=815 lei; Lotul nr.2= 2311 lei;Lotul nr.3= 771 lei; Lotul nr.4= 2086 lei;Lotul nr.5=994 lei; Lotul nr.6= 200,98 lei. Garantia de participare va avea o perioada de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a ofertei-90 de zile.Modul de constituire :I.printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta în original având perioada de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a ofertei..II.ordin de plata, cu conditia confirmarii acesteia de catre banca emitenta, pâna la data deschiderii ofertelor (în contul IBAN RO13TREZ2195006XXX001475 deschis la Trezoreria Turda);III. prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unei sume in numerar.Cod fiscal al autoritatii contractante: 17439788.IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% a garantiei de participare.Nota: instrumentul de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, obligatoriu se va posta in SEAP (scanat) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata in original la sediu autoritatii contractante de catre toti operatorii economici pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Totodata garantia de participare depusa sub forma de OP se va depune atat in SEAP, cat si o copie dupa OP confirmata de banca, la sediul autoritatii contractante pana la data si ora limita de depunere a ofertelor;.In cazul in care garantia de participare este constituita intr-o alta moneda, echivalenta lei/valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)


-Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69/1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Pers. cu functie de


decizie din cadrul aut contr.:Tudor Stefanie-Primar Mun. Turda,Napau Denisa-dir.SPAS Turda, Maria Balahura-dir.adj SPAS Turda,Badita


Gentiana- CFP SPAS Turda,Petrideanu Calin-cons.jur.,Popa Maria-sef cantina,Miko Levente-cons.jur.,Peter Mirela-mag.,Herculea Leontina
-cons.


-Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau


Cazier judiciar /certificat echivalent Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi


legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati


administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.


-Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare


Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe


propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii


profesionale care are competente în acest sens.


-Declaratia va fi insotita de Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat(pentru


persoane fizice si juridice), inclusiv cele locale(pentru persoane juridice) care vor prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor(se solicita ca din acestea sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare
celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, iar in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu
permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11
alin.(4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011) : DGFP a judetului,
Consiliul local sub forma de formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în


care candidatul/ofertantul este rezident, in oricare dintre urmatoarele forme :original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea »


conform cu originalul ». -Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul.Informatiile cuprinse in
certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, iar obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3


ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia


din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. (Formular nr. C1)
-declaratia de conformitate produs
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completare Formular nr. C1 declaratia de conformitate produs completata conform anexei nr.1 din HOTARÂREA Nr.1022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2015 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.04.2015 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret : RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor) : 19.05.2015 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare : Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
-Pentru demonstrarea îndeplinirii „Criterii de calificare si/sau selectie ”, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie însotita de o anexa în care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv, daca au fost solicitate , diverse valori, cantitati sau altele asemenea.În cazul în care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare în termen de 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a unei solicitari în acest sens. - Informatii privind subcontractantii (daca este cazul -formularul D) - Ofertantul va completa obligatoriu un formular cu subcontractantii, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, specialitatea acestora precum si partea/partile din contract ce urmeaza a le realiza (semnat,stampilat si scanat dupa exemplarul original). Atribuirea contractului de furnizare se va face distinct pentru fiecare lot în parte, asa cum au fost definite loturile în caietul de sarcini. Contractul se va încheia pe unul sau mai multe loturi, în functie de numarul de loturi adjudecate de catre fiecare ofertant. - Documentele solicitate vor fi prezentate in SEAP in copii scanate pâna la data limita de depunere a ofertelor mentionata in Invitatia de participare publicata in SEAP.În cazul în care doua sau mai multe oferte contin în cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, la solicitarea autoritatii contractante prin intermediul SEAP, ofertantii ale caror oferte au preturi egale vor încarca electronic o noua propunere financiara pe baza careia vor fi departajati. Garantia de buna conduita se va constitui conf. art. 271 ind.1 si 271ind.2 din O.U.G. nr. 34/2006 prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se depune în original la sediul autoritatii contractante si în copie la Consiliu sau la instanta de judecata, odata cu depunerea contestatiei/cererii/plângerii. Garantia de buna conduita constituita prin OP se va vira în cont RO13TREZ2195006XXX001475 la Trezoreria Turda – cod fiscal - 17439788, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pâna la data depunerii contestatiei/cererii /plângerii. Garantia de buna conduita trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de cel putin 90 zile, sa fie irevocabila si sa prevada plata neconditionata la prima cerere a autoritatii contractante, în masura în care contestatia/cererea/plângerea va fi respinsa ca inadmisibila. Valoarea garantiei de buna conduita ce va fi retinuta de autoritatea contractanta în cazul în care contestatia depusa de ofertant va fi respinsa de CNSC va fi de,pentru: Lotul nr.1=815 lei; Lotul nr.2= 2311 lei;Lotul nr.3= 771 lei; Lotul nr.4= 2086 lei;Lotul nr.5=994 lei; Lotul nr.6= 200,98 lei. Garantia de buna conduita emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. Echivalenta pentru o garantie de buna conduita depusa in alta valuta se va face la cursul BNR leu/valuta la o data cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii contestatiei/cererii/plângerii. Operatorul economic va face conversia leu/valuta astfel incat suma in lei rezultata sa fie cel putin egala cu garantia de buna conduita.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA
Adresa postala: str. Dacia, nr.1, jud. cluj , Localitatea: TURDA , Cod postal: 401149 , Romania , Tel. +40 264317137 , Email: spasturda@yahoo.com , Fax: +40 264317137
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.03.2015 07:44

Alte articole recomandate:

AUTORITATEA CONTRACTANTA   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:    Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu   Adresa postala:    Str. Iosif Nemoianu Nr.2  ,  Localitatea:    Timisoara  ,  Cod postal:    300011  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    Achizitii Publice  ,  Tel.    +40 256203303  ,  I [...]
Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta : PENITENCIARUL AIUDNumar invitatie : 369802 / 05.02.2015Denumire contract : Furnizare semicarcasa carne de porc degresata, subproduse si slanina afumataStare procedura : In Desfasurare SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialPENITENCIARUL AIUD Cod fiscal 24920627 , Adresa Str. Morii Nr. 7-9, Aiud , Telefon +4 [...]
Autoritatea contractantă Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul TimisB-dul Revolutiei din 1989 nr. 17În atenția: Daniela Goia300034 TimisoaraROMÂNIATelefon: +40 256406362E-mail: daniela.goia@cjtimis.roFax: +40 256406424Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjtimis.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) [...]
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITACod fiscal: 9798918, Adresa: MIERCUREA CIUC P-TA LIBERTATII NR.5, Miercurea-Ciuc, Telefon: +40 266207760/+40 733553046, Fax: +40 266207754I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:MIERCUREA CIUC P-TA LIBERTATII NR.5, Miercurea-Ciuc, Romania, cod postal: 530140, telefon:+40 266207760/+40 733553046, fax:+40 266207754, persoana de contact:IOANA CAZANI.1.3) [...]
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice   Detalii procedura    Autoritate contractanta  :  Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucuresti    Numar anunt  :  151393  /  11.06.2014    Denumire contract  :  Acord cadru de furnizare apa minerala, fasole boabe, biscuiti, ciocolata, napolitane, prajituri    Stare [...]
    Achizitionarea de Otet, necesar pana la 31.12.2014, cu posibilitate de prelungire a contarctului pana la 30.04.2015 in functie de bugetul alocat institutiei. DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEAAdresa postala:  Bd. Tudor Vladimirescu nr.28, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240168, Romania, Punct(e) de contact:  Amalia Mitulescu, Tel.  +40 0250734270, Email:  achizitiiaspcvl@gmail.com, Fax:  +4 [...]
Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEANumar invitatie : 370583 / 03.03.2015Denumire contract : Achizitie PRODUSE LACTATEStare procedura : In Desfasurare SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA Cod fiscal 17101530 , [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactMunicipiul BrasovBd. Eroilor nr.8Punct(e) de contact: Bianca Lorincz KrailaÎn atenția: Alice Dudu500007 BrasovROMÂNIATelefon: +40 268416550 / 268416128 / 268416124E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro, licitdp@brasovcity.ro, licitdt@brasovcity.roFax: +40 268473001Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: http://www.brasovcity.roAdresa [...]

 

Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN
Ultimele anunturi