Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa


Detalii procedura
Tip legislatie : OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis
Numar anunt : 157796 / 13.03.2015
Denumire contract : ”Conserve si produse din carne ”, Cod C.P.V. 15131000-5
Stare procedura : In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret : RONPlanuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis
Adresa postala: P-ta Regina Maria nr.3 , Localitatea: Timisoara , Cod postal: 300004 , Romania , Punct(e) de contact: Marcel George Scarlatescu , Tel. +40 256490281 , Email: siapdgaspctm@yahoo.com , Fax: +40 256407066 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
”Conserve si produse din carne ”, Cod C.P.V. 15131000-5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: centrele din subordinea DGASPC Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de ”Conserve si produse din carne ”Cod C.P.V. 15131000-5
Se solicita transportul produselor la locatiile descrise in Caietul de Sarcini.
Valoarea aferenta prezentei proceduri, valoare la care se vor raporta ofertele, este de 612316.13 lei fara TVA, iar valoarea maxima estimata(ce cuprinde si eventualele suplimentari de furnizat) este 918418.55 lei fara TVA.Inceperea activitatii centrului C.R.R.N.2 Lugoj va fi anuntata contractantului prin notificare scrisa .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15131000-5 - Conserve si produse din carne (Rev.2)
60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea contractata :
Cantitati MINIME (pentru 8 luni):
Conserva carne de vita 300 gr. -2163cut ,Conserva carne de porc 300gr. – 5733 cut ,Pateu de ficat porc 300gr. - 5051cut ,Pateu de ficat pasare 300gr-8801cut., Pate vegetal 200 gr.- 632cut,Ciolan afumat- 1447kg, Costita afumata- 1827kg, Kaizer- 1747kg, Slanina afumata-553kg, Oase de porc afumate- 199kg, Bacon- 1031kg, Caltabos- 458kg,Carnat porc afumat -2200 kg , Carnat proaspat- 688kg ,Cabanos-2260kg,Crenvursti din piept de pui-2894kg, Cremwursti de porc-1600kg,Polonez-3207kg,Parizer de porc- 1828kg,Parizer de pasare-2001kg,Pasta de mici-684 kg ,Salam cu sunca -3021kg ,Salam uscat - 598kg,Salam de vara -2136, Sunca presata de pui-1810kg, Toba-680kg
Valoarea estimata pentru cantitatile minime este de 612316,13 lei , fara TVA. Cantitatile necesare pana la 31.12.2015 sunt cantitatile minime(pentru 8 luni), la acestea se adauga cantitatile corespunzatoare optiunii de prelungire cu 4 luni, prin act aditional conf.HG 925/2006actualizata , art.6, alin.3 ;


CantitatIle MAXIME (pentru 8 luni + 4 luni) :
Conserva carne de vita 300 gr. -3245cut ,Conserva carne de porc 300gr. - 8600cut ,Pateu de ficat porc 300gr. - 7576cut ,Pateu de ficat pasare 300gr-13200cut., Pate vegetal 200 gr.- 948cut,Ciolan afumat- 2170kg, Costita afumata- 2740kg, Kaizer- 2620kg, Slanina afumata-830kg, Oase de porc afumate- 300kg, Bacon- 1545kg, Caltabos- 689kg,Carnat porc afumat -3300 kg , Carnat proaspat- 1035kg ,Cabanos-3390kg,Crenvursti din piept de pui- 4340kg, Cremwursti de porc-2399 kg, Polonez-4810kg ,Parizer de porc- 2740kg, Parizer de pasare-
3000kg,Pasta de mici -1025kg ,Salam cu sunca -4531kg ,Salam uscat- 896kg,Salam de vara -3205, Sunca presata de pui-2716kg, Toba-1019kg
Informatiile privind cantitatile minime, maxime,alte specificatii tehnice privind livrarea si locul de livrare se gasesc in caietul de sarcini.
Valoarea estimata pentru cantitatile maxime este de 918418,55 lei, fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: intre 612,316.13 si 918,418.55 RON
II.2.2) Optiuni
Da
prelungirea contractului conform art. 6,alin.3 din H.G.925/2006
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice și garantii solicitate
Cuantum : 6124 lei Modalitatile de constituire a garantiei de participare sunt cele prevazute la art.86, alin.1 din HG 925/2006, actualizata; Autoritatea contractanta accepta ca modalitate de plata inclusiv ordinul de plata sau depunerea sumei la casierie ( modalitati prevazute in art. 86, alin.(5) din HG 925/2006, actualizata). Contul in care se va face plata garantiei ( in cazul depunerii prin Ordin de plata ) este urmatorul :RO 47TREZ 6215006XXX005136,Trezoraria Timisoara. Operatorii care constituie garantia de participare in euro sau alta valuta, vor utiliza echivalenta BCE leu/alta valuta din data : a cincea zi , inainte de data limita de depunere a ofertelor(fara a considera data limita) . Dovada platii garantiei de participare se va face cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, conform art.86, alin(6), din HG 925/2006, actualizata.In conformitate cu prevederile art. 43^1 alin.(2), lit.b perioada de valabilitatea a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei : minim 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor. IMM-urile beneficiaza de reglementarile legale prevazute in Lg 346/2004. Garantia de buna executie a contractului : 10 % din pretul contractului fara T.V.A. Ofertantul câstigator, care a facut dovada încadrarii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, poate constitui garantia de buna executie conf.Art.16alin.2 din Legea 346/2004 (reducere cu 50%) . Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului : dupa semnarea contractului, în conformitate cu art. 90 din H.G. 925/2006,cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratii privind eligibilitatea-prezentare Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sau prezentarea formularului 12 A din Anexa „Formulare” la Fisa de date a achizitiei;
-Declaratie privind neîncadrarea în preved. art. 181 din OUG 34/2006, actualizata-prezentare Declaratie pe propria raspundere privind
neincadrarea in dispozitiile art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sau
prezentarea formularului 12 B.
Încadrarea în situatiile prevazute la art.180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea Contractului .
-prezentare Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta -Formular NR.4.
-prezentare Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 - Prezentare Formular nr.5 . In cazul depunerii unei oferte cu tert sustinator, se va prezenta acest document si pentru tertul sustinator.
Persoanele cu functii de decizie in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sunt: Director General –Emilia
Milutinovici; Director General Adjunct Protectie Sociala-Anucin Bogo Octavian;Director Executiv Protectia Drepturilor Copilului -Monica Trusca, Director Executiv Protectia Persoanelor Adulte-Dana Ilcau; Director General Adjunct Economic- Elena Goia ;Sef Serviciu Investitii,Achizitii si Contractarea Serviciilor Sociale-Scarlatescu Marcel.Functii de executie in cadrul Serviciului Investitii,Achizitii si Contractarea Serv.Sociale:Balint Verginica,Carabet Doina, Popescu Mihaela,Rusanovschi Luminita.Încadrarea în situatia prevazuta la art.69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului.
-prezentare Declaratie pe propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM . În cazul în care ofertantul se încadreaza în categoria
întreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii
întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.6 .
-Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire(Formular 7).Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului. Documentele declaratie se depun in original.Celelalte documente solicitate se vor depune în oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”
-Prezentare certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul de stat ,din care reiese ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor( in copie lizibila cu mentiunea „ conform cu originalul) .
-Prezentare certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, din care reiese ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor( in copie lizibila cu mentiunea „ conform cu originalul) . Persoanele juridice/fizice romane-prezinta Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrul Comertului -Cerinta obligatorie:
Prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga instanta competenta, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are codul CAEN asociat obiectului contractului.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul
procedurii,prezentarea pentru conformitate a certificatului constatator in original /copie legalizata-in cazul in care acesta l-a prezentat in copie-conform cu originalul .
Persoanele juridice/fizice straine-Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic prezinta documente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional în tara în care ofertantul este stabilit (traducere legalizata in limba romana).
In masura in care procedura de emitere a certificatului fiscal nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere, in conformitate cu art.11 alin.(4) din HG 925/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade derulare contract, beneficiari,etc
Livrarile de produse se vor confirma prin prezentarea unor
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar (contracte de furnizare, documente constatatoare, proces verbal de receptie, etc.), din care sa rezulte livrarea de produse in valoare cumulata de minim 300000 lei, fara TVA ,
Autorizatie sanitar veterinara de functionare pentru spatiu si autorizatie sanitar veterinara pentru mijloacelele de transport cu care se va face livrarea - ca dovada ca ofertantul este inregistrat DSVSA .
Conform ordin ANSVSA nr.111/16.12.2008 privind normele sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, activitatile de productie ,transport,comercializare a alimentelor de origine animala sau nonanimala –
se desfasoara in baza unui document de inregistrare emis de directia sanitar veterinara.
Se solicita prezentarea de fotografii pentru toate produsele ofertate, care fac obiectul contractului,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Completare formular 12D -Prezentarea (in copie lizibila conform cu originalul )unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar (contracte de furnizare, documente constatatoare, proces verbal de receptie, etc.), din care sa rezulte livrarea de produse in valoare cumulata de minim 300000 lei, fara TVA , Cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Pentru nivelul minim solicitat pt. experienta similara ,echivalenta se va realiza tinand cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BCE. Prezentare autorizatie sanitar veterinara de functionare pentru spatiu si autorizatie sanitar veterinara pentru mijloacelele de transport cu care se va face livrarea produselor de origine animala ,emis de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau orice document echivalent de inregistrare emis de directia sanitar veterinara ,care sa garanteze protectia consumatorilor. prezentarea de fotografii pentru toate produsele ofertate care fac obiectul contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a)Elementul ofertei care va face obiectul procesului de reofertare : Pretul contractului,în lei fara TVA. Ofertantii trebuie sa fie inscrisi in SEAP.Ofertantii cu“oferta admisibila” Conf. Art.165(2) din O.U.G.34/2006, vor primi invitatie (SEAP transmite) de a participa la 1 runda de licitare electronica cu durata de 1 zi, imbunatatind pretul ofertat. b) precizari art.164 din OUG34/2006 -Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta ,Ofertantii pot vedea nr. de participanti înscrisi la licitare ,Licitatia nu se prelungeste automat în cazul modificarii clasam, Nu se va utiliza pas de licitare. In termen de 3 zile de la finalizarea rundei de licitare, ofertantul desemnat castigator va transmite autoritatii contractante, in scris , in original,Formularul de oferta si anexa detaliata pe fiecare produs in parte ( pret unitar/produs).
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11214/17.02.2015
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.04.2015 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.04.2015 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret : RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data : 27.04.2015 11:00
Locul: Sediul DGASPC Timis, Timisoara, Piata Regina Maria, nr.3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare : Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale. In cazul in care se va constata ca exista mai multe ofertele clasate pe primul loc intrucat preturile ofertate sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii preturilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor in vigoare a art.256^2, din ordonanta de urgenta a guvernului 34/2006, actualizata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Regina Maria, Nr.3, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300004, Romania, Tel. +40 256/490281, , Localitatea: Timisoara , Cod postal: 300004 , Romania , Tel. +40 256/490281 , Email: juridic.dgaspctm@yahoo.com , Fax: +40 256/407066 , Adresa internet (URL): www.dgaspctm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.03.2015 16:00

Alte articole recomandate:

Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactSpitalul Universitar de Urgenta BucurestiSplaiul Independentei nr. 169, sector 5Punct(e) de contact: Serv. AchizitiiÎn atenția: ec. Andreea Hardau050098 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213140015E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.comFax: +40 213140015Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.suub.roAdresa profilului cumpărătorului: [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactAdministratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4B-dul Metalurgiei nr. 89În atenția: Andrei Trocan041832 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 214608593E-mail: biroulinvestitiiachizitiipublice@yahoo.comFax: +40 214601420Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de [...]
Anunț de atribuire a contractului Produse Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantă I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului MaramuresStr. Banatului nr. 1În atenția: Marius Dan Valean430353 Baia MareROMÂNIATelefon: +40 262228999E-mail: dgaspcmm@baiamare.rdsnet.roFax: +40 262228322Adresă (adrese) Internet:Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantă I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor TulceaStr. Babadag nr. 165, BL. B2 Mezanin, judet TulceaÎn atenția: Georgiana Danila8800 TulceaROMÂNIATelefon: +40 240533962E-mail: pscsgeorgiana@yahoo.comFax: +40 240533601Adresă (adrese) Internet:Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteMinister sau orice [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactSector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti)B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5În atenția: Aurelia Negru75540 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213126279E-mail: aurelianegru@yahoo.comFax: +40 213126279Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contac [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ILFOV    Numar invitatie  :  360096  /  08.05.2014    Denumire contract  :  FURNIZARE DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului TimisP-ta Regina Maria nr. 3Punct(e) de contact: Grigore ZoiadeÎn atenția: Doina Carabet300004 TimisoaraROMÂNIATelefon: +40 256490281E-mail: siapdgaspctmm@yahoo.comFax: +40 256407066Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.dgaspctm.comAdresa profilului cumpărătorului: [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactConsiliul Judetean SuceavaStr. Stefan cel Mare nr. 36În atenția: Dana Iroaie720026 SuceavaROMÂNIATelefon: +40 230222548E-mail: dana.iroaie@cjsuceava.roFax: +40 230222839Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjsuceava.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteAutoritate regională [...]

 

Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN
Ultimele anunturi