Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa


Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta : Institutul de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals
Numar anunt : 157749 / 12.03.2015
Denumire contract : alimente
Stare procedura : In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret : RONPlanuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals
Adresa postala: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr.1, Sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 021105 , Romania , Punct(e) de contact: Victor-Cristian Vladoianu , Tel. +40 212010980-3080 , Email: aprovizionare@mateibals.ro , Fax: +40 213186095/+40 212010980-3980 , Adresa internet (URL): - , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
alimente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia INBIMB
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei : Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 250,361.58 si 2,503,615.83 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contracte subsecvente se vor incheia lunar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie alimente conform caiet de sarcini respectiv anexa loturi la prezentul anunt
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15000000-8 - Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 250,361.58 si 2,503,615.83 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice și garantii solicitate
Garantia de participare se constituie pentru fiecare lot in parte (anexa B), conf. art. 86 din HG 925 / 2006 - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere/primire a ofertelor si va fi incarcata si in SEAP conf. art. 18 din HG 1660/2006. Valabilitatea garantiei de participare: minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile calendaristice Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, cu respectarea prevederilor art. 89 si 90 din HG925/2006 si HG 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul Institutului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.
Declaratie privind neincadrarea la prevederile art 69?1 din OUG 34/2006 Ofertantul sa faca dovada ca nu se incadreaza în situatiile prevazute la art art 69?1 din OUG 34/2006; persoanele cu functie de decizie in atribuirea contractului din cadrul INBIMB:
- Adrian Streinu-Cercel;
- Sorin Petrea
- Daniela Dumitrascu;
- Carmen Elena Savoiu;
- Cruceru Raluca;
- Vladoianu Victor-Cristian;
- Stanica Madalina
- Saiulescu Melania
- Nedelcu Maria
- Alexandru Valentin
- Ionescu Maria
Declaratie privind eligibilitatea Ofertantul trebuie sa completeze Formularul Declaratie de Eligibilitate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OuG nr. 34/2006 -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul. op. ec.
clasat pe primul loc va prezenta, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, pentru conformitate, documentul in original
sau copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa Informatii generale conform art.185, alin.1 lit c) din OUG
34/2006,cuprinzand media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
prezentare formular Informatii Generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-mostre, conform articolului 188 alineatul 1, litera „e” din OuG nr. 34/2006;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Mostrele trebuie ambalate si etichetate conform reglementarilor legale in vigoare si sa fie in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Raman in custodia achizitorului astfel: cele pentru operatorii economici declarati castigatori pana la finalizarea Acordului Cadru; pentru cei necastigatori sau respinsi se vor returna in termen de 5 zile dupa expirarea termenului de contestare a rezultatului procedurii. prezentare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.04.2015 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.04.2015 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret : RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor) : 29.05.2015 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare : Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale,autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe primul loc, a unor documente care vor contine noi preturi (reofertare).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenul de exercitare a cailor de atac este cel prevazut de art. 256, al. 2 din oug 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Juridic INBIMB
Adresa postala: str. Dr. Grozovici nr. 1, sector2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 021105 , Romania , Tel. +40 212010980/3951 , Fax: +40 213186095
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.03.2015 13:34

Alte articole recomandate:

Detalii procedura    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  JUDETUL VASLUI    Numar anunt  :  155012  /  24.10.2014    Denumire contract  : „Aprovizionarea si distributia de mere in scoli in anul scolar 2014 – 2015”   Stare procedura  :  In desfasurare    Moneda in care se transmite oferta de pret  :  [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactConsiliul Judetean AlbaPiata Ion IC Bratianu nr. 1În atenția: Camelia Elena Galac Vitan510118 Alba IuliaROMÂNIATelefon: +40 258813380 / 258811982E-mail: cjalba@cjalba.ro, achizitii@cjalba.roFax: +40 258813325Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.cjalba.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul [...]
Autoritatea contractantă Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ClujStr. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39În atenția: Aurel Prodan400304 Cluj-NapocaROMÂNIATelefon: +40 264420146E-mail: achizitiidgaspc@yahoo.comFax: +40 264420602Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roTipul autorității contractanteAutoritate regională sau localăActivitate principalăProtecție [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactConsiliul Judetean BrailaP-ta Independentei nr. 1Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice, cam. 132În atenția: Moisiu Nicolae810210 BrailaROMÂNIATelefon: +40 239619-600/249E-mail: nicolae.moisiu@portal-braila.roFax: +40 239619044Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.portal-braila.roAdresa profilului cumpărătorului: [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactConsiliul Judetean BuzauBd. N. Balcescu nr. 48În atenția: Cristinela Grigore120260 BuzauROMÂNIATelefon: +40 238414112E-mail: cjbuzau@cjbuzau.roFax: +40 238725507Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: http://www.cjbuzau.ro/Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: Punctul [...]
Produse Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantă I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactConsiliul Judetean GorjStr. Victoriei nr. 2-4În atenția: Daniela Stricescu 210165 Targu JiuROMÂNIATelefon: +40 253214006E-mail: liliana@cjgorj.ro, camelia.semen@cjgorj.ro, consjud@cjgorj.roFax: +40 253212023Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.cjgorj.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul [...]
Companie:     PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVAAdresa:    B-dul 1 Mai, nr. 5ALocalitate:    SuceavaJudet:    SuceavaTelefon:    +40 0230212696/167Fax:    +40 0230520593Email:    chiruluminita@primariasv.roDescrierea contractului: Achizitionarea de branza de vaci in vederea aprovizionarii Cantinei de Ajutor Social a municipiului Suceava, pentru asigurarea hranei asistatilor sociali in cantitatile [...]
Directiva 2004/18/CE Secțiunea I: Autoritatea contractantă I.1) Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul Bihor, Str. Parcul Traian nr. 5În atenția: Monika Barany, 410033 Oradea, ROMÂNIATelefon: +40 259441317E-mail: achizitii@cjbihor.roFax: +40 259441317 Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.cjbihor.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteAutoritat [...]

 

Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN