Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa


Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta : Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta
Numar anunt : 157715 / 11.03.2015
Denumire contract : CARNE DE PORC si CARNE DE VITA
Stare procedura : In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret : RONPlanuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta
Adresa postala: Str. Fulgerului nr.99 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900371 , Romania , Punct(e) de contact: Octavian Patrascu , Tel. +40 241/655650 , In atentia: Mirela Fraico , Email: um02022@navy.ro , Fax: +40 241/610074 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CARNE DE PORC si CARNE DE VITA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: conform pct. 7 din caietul de sarcini
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei : Nu
Acord-cadru cu maxim 4 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1,713,876 si 1,721,057.75 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor încheia lunar sau semestrial, conform pct. 8 din caietul de sarcini. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru este: - 240.355,00 lei pentru lotul 1 - pulpa de porc dezosata refrigerata; - 26.799,50 lei pentru lotul 2 - pulpa de porc dezosata congelata; - 236.651,50 lei pentru lotul 3 - spata de porc dezosata refrigerata; - 26.497,25 lei pentru lotul 4 - spata de porc dezosata congelata; - 299.310,00 lei pentru lotul 5 - pulpa de vita dezosata refrigerata; - 32.118,00 lei pentru lotul 6 - pulpa de vita dezosata congelata.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Carne de porc (Pulpa de porc dezosata refrigerata; Pulpa de porc dezosata congelata;
Spata de porc dezosata refrigerata; Spata de porc dezosata congelata; Pulpa de vita dezosata refrigerata; Pulpa de vita dezosata congelata).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15113000-3 - Carne de porc (Rev.2)
15111100-0 - Carne de vita (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile previzionate pentru acordul-cadru:
lot 1: minim 36.120 kg , maxim 36.200 kg;
lot 2: minim 3.960 kg , maxim 4.025 kg.
lot 3: minim 36.000 kg , maxim 36.110 kg.
lot 4: minim 3.960 kg , maxim 4.015 kg.
lot 5: minim 36.120 kg , maxim 36.240 kg.
lot 6: minim 3.960 kg , maxim 4.030 kg.
Cantitatile previzionate pentru un contract subsecvent:
lot 1: minim 3.010 kg , maxim 18.140 kg;
lot 2: minim 330 kg , maxim 2.015 kg.
lot 3: minim 3.000 kg , maxim 18.065 kg.
lot 4: minim 330 kg , maxim 2.015 kg.
lot 5: minim 3.010 kg , maxim 18.140 kg.
lot 6: minim 330 kg , maxim 2.020 kg.
Se accepta oferta numai pentru cantitatea maxima a acordului cadru solicitata, pentru fiecare lot ofertat.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1,713,876 si 1,721,057.75 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice și garantii solicitate
Cuantum:conform anexa B pentru fiecare lot.Valabilitatea garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei,90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Mod de constituire: a) virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (garantia sa fie irevocabila, sa prevada plata: conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;b) OP(cont trezorerie RO57TREZ2315005XXX000377, Trezoreria Constanta; cod fiscal 14810074) confirmat de banca.Se permite depunerea sumei la casieria unitatii, daca valoarea acesteia este mai mica sau egala cu 5.000 lei.Note:In cazul ofertantilor care se regasesc în categoria IMM, conform Legii nr.346/2004 (facând dovada în acest sens pâna la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în documentatia de atribuire. Data pentru care se determina echivalenta lei/ valuta este data publicarii anuntului de participare. Banca pentru echivalente leu/valuta: B.N.R.Indiferent de modul de constituire garantia de participare se va depune în SEAP la sectiunea „Documente de calificare”. Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune si in original la sediul autoritatii contractante, pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor. a) Garantia de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent si se constituie anexa la contractul subsecvent; b) În ceea ce priveste modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, se vor avea în vedere prevederile art. 90 alin. (1)-(3) din H.G. nr. 925/2006 (actualizata). Precizari pentru IMM-uri În situatia în care ofertantii sunt IMM-uri, în baza art. 16, alin 2 din Legea 346/2004, acestia beneficiaza de reduceri cu 50% pentru garantia de buna executie - anexa1 la Legea 346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
C.1 - declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006. Se va prezenta: declaratia privind eligibilitatea - Formular nr. 12A. Declaratia va fi prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.
C.2 - declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006. Se va prezenta: Formular nr.12B.1.Declaratia va fi prezentata si de catre tertul sustinator, în ceea ce priveste prevederile art. 181 (lit. a, c^1 si d) din OUG 34/2006, daca este cazul.
C.3 - declaratie prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordinul nr. 314/2010, emis de A.N.R.M.A.P. Se va prezenta: certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular nr. 2.
C.4 - declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006. Se va prezenta: Formular nr.12.B. 2. Persoanele cu functie de decizie în cadrul U.M. 02022: conducatorul autoritatii contractante: Haulica Dan - comandant; membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire: Fodor Daniel – p/loctiitor comandant, Dan Vasile – sef de stat major, Buliga Vasile – contabil sef, Preda Madalina – jurist; alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire- comisia de evaluare: Patrascu Octavian, Baiasu Dragos, Fraico Mirela, Dragan Emilia (membru de rezerva), Melnic Carmen (membru de rezerva). Declaratia va fi prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.
C.5 Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata:
Se solicita pentru persoane juridice/fizice romane:
a) certificat de atestare fiscala emis de DGFP;
b) certificat de impozite si taxe locale
Din certificatele fiscale sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Se solicita pentru persoane juridice/fizice straine:
- declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens, în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la C5.
Din declaratie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Ofertantii care prezinta certificatul fiscal/declaratii cu datorii neesalonate sau fara compensari vor fi exclusi din procedura pentru atribuirea contractului. În masura in care operatorii economici prezinta înlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu aceasta cerinta este considerata ca fiind îndeplinita.
În masura în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. ordin ANRMAP Nr. 314/2010) - Formularul 2, se va depune pentru întreaga asociere, semnat de catre fiecare reprezentant legal al operatorilor economici care formeaza asocierea. C.1 – Pentru dovedirea înregistrarii se va prezenta:
- pentru persoane juridice/fizice romane:
Certificatul constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.
Informatiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
- pentru persoane juridice/fizice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate.
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate.
Informatiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
În etapa evaluarii ofertelor, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita prezentarea documentelor mentionate, în original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani.
Se va completa Formularul nr. 12 D - Declaratie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa Formularul 12D.
- Experienta similara ca cerinte minime de calificare:
Ofertantul va face dovada livrarii în ultimii 3 ani în baza unui/unor contracte de produse similare, în valoare cumulata egala sau mai mare decât:
- 240.355,00 lei pentru lotul 1 - pulpa de porc dezosata refrigerata;
- 26.799,50 lei pentru lotul 2 - pulpa de porc dezosata congelata;
- 236.651,50 lei pentru lotul 3 - spata de porc dezosata refrigerata;
- 26.497,25 lei pentru lotul 4 - spata de porc dezosata congelata;
- 299.310,00 lei pentru lotul 5 - pulpa de vita dezosata refrigerata;
- 32.118,00 lei pentru lotul 6 - pulpa de vita dezosata congelata.
Livrarile de produse declarate ca experienta similara vor fi cuprinse obligatoriu în Formularul 12 D - Declaratie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani.
Pentru confirmarea livrarilor de produse declarate ca experienta similara, ofertantul are obligatia de a prezenta certificari/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: denumirea produselor livrate, valori, perioade de livrare si modul de îndeplinire a livrarilor respective.
In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR.
Pentru anul 2015 se va lua în considerare cursul de referinta comunicat de BNR din ziua publicarii in anuntului de participare.
Nota: numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depune a ofertelor.
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta minima privind experienta similara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
- raport de încercare/buletin de analiza emis de U.M. 02411 Bucuresti (Laboratorul Centrului de testare, analiza si receptie) sau de la alte laboratoare certificate/acreditate în sistem RENAR sau echivalent, având în vedere prevederile O.G. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor, care sa ateste ca produsul ofertat îndeplineste cerintele minime de calitate impuse în caietul de sarcini.
Standarde de asigurare a calitatii în conformitate cu standardele europene relevante prin care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatii ofertantului pentru comercializare de produse alimentare (ISO 9001:2008/ echivalent, în termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Sunt admisi ofertantii care prezinta probe sau dovezi în masura în care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator privind îndeplinirea unui standard de calitate.
Cerinta va fi îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii (daca este cazul) pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea Formularului nr. 12 D din Anexa Formulare; - Certificari /documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: denumirea produselor livrate, valori, perioade de livrare si modul de îndeplinire a livrarilor respective. Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR. Pentru anul 2015 se va lua în considerare cursul de referinta comunicat de BNR din ziua publicarii in anuntului de participare. Nota: numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depune a ofertelor. - raport de încercare /buletin de analiza - prezentarea de certificate emise de organisme independente sau certificate echivalente de catre ofertant si de catre fiecare membru al asocierii, daca e cazul,pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.04.2015 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.04.2015 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Documentele emise în alte state vor fi însotite de traduceri autorizate în limba româna.
Moneda in care se transmite oferta de pret : RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor) : 21.05.2015 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare : Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale în cazul în care se constata ca: - ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. - ofertele clasate pe locurile 2, 3 si 4 au preturi egale, elementul reofertarii îl va face pretul, acesta din urma nu poate fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Verificarea documentelor de calificare, a propunerii tehnice si financiare : În cazul în care în scopul verificarii documentelor de calificare, a conformitatii propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini sau în scopul verificarii propunerii financiare, autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic. În perioada de evaluare ofertantii vor urmari solicitarile de clarificari în cadrul directorului „Întrebari” si vor raspunde prin completarea spatiului creat, respectiv prin atasarea documentelor solicitate. Operatorii economici pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor, în concordanta cu numarul de zile specificat la pct. I.1 din Fisa de date a achizitiei, numai prin intermediul SEAP. Autoritatea contractanta delegata va fi transmite raspunsul la clarificari numai prin intermediul SEAP. În conformitate cu art. 271^1 si 271^2 din OUG 34/2006 (actualizata), în cazul depunerii unei contestatii, contestatarul are obligatia de a constitui o garantie de buna conduita, cu valabilitatea de minim 90 zile. Cuantum 4796,5 lei – lot 1; 535,32 lei – lot 2; 4730,41 lei – lot 3; 527,97 lei – lot 4; 5979,6 lei – lot 5; 640,77 lei – lot 6.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006”
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al UM 02022 Constanta
Adresa postala: str. Fulgerului nr. 99 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900371 , Romania , Tel. +40 241610064 , Fax: +40 241610064
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.03.2015 15:04

Alte articole recomandate:

Autoritatea contractantăDenumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Generala LogisticaStr. Eforie nr. 3-5, sector 5În atenția: Cristiana Medrut050035 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213156468E-mail: valeriu.radu@mai.gov.roFax: +40 213132761Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.mai.gov.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contac [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantă I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactRegia Nationala a Padurilor – Romsilva RAStr. Petricani nr. 9A, sector 2Punct(e) de contact: Serviciu AchizitiiÎn atenția: Daniel Vasile Robu70164 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213171005E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.roFax: +40 213169745Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.rosilva.roAdresa profilului cumpărătorului: [...]
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialSPITALUL DE PSIHIATRIE SF. PANTELIMON BRAILACod fiscal: 14984313, Adresa: CALEA CALARASILOR NR. 59, Braila, Telefon: +40 0239694200, Fax: +40 0239611012I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:CALEA CALARASILOR NR. 59, Braila, Romania, cod postal: 810580, telefon:+40 0239694200, fax:+40 0239611012, persoana de contact:IBANESCU LENUTAI.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:Sediul Spitalului-Braila, Calea Calarasilor [...]
Autoritatea contractantă Denumire, adrese și punct(e) de contactSectorul 2 al Municipiului BucurestiStr. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2În atenția: Victorita Bocea021561 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 212524446E-mail: bocea_victorita@ps2.roFax: +40 212524446Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro Tipul autorității contractanteAutoritate regională sau localăActivitate principalăServicii publice generaleAtribuirea contractulu [...]
Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02238 CHITILA    Numar anunt  :  150534  /  23.04.2014    Denumire contract  :  furnizare produse agroalimentare    Stare procedura  :  In desfasurare    Moneda in care se transmite oferta de pret  :  RON     Planuri anuale de [...]
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice   Detalii procedura    Autoritate contractanta  :  Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucuresti    Numar anunt  :  154846  /  21.10.2014    Denumire contract  :  Acord cadru de furnizare pulpa vita congelata, pulpa vita refrigerata, peste congelat, conserve peste, conserve pate [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  Centru Bugetar de Administrare Crese Cluj    Numar invitatie  :  360362  /  15.05.2014    Denumire contract  :  ACORD CADRU DE FURNIZARE - PACHET CARNE-    Stare procedura  [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul HarghitaPiata Libertatii nr. 5Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice530140 Miercurea-CiucROMÂNIATelefon: +40 266207720E-mail: achizitiipublice@judetulharghita.roFax: +40 266207725Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.judetulharghita.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi [...]

 

Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN
Ultimele anunturi