Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa


Detalii procedura
Tip legislatie : OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis
Numar anunt : 157681 / 11.03.2015
Denumire contract : PRODUSE DE PANIFICATIE
Stare procedura : In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret : RONPlanuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis
Adresa postala: P-ta Regina Maria nr.3 , Localitatea: Timisoara , Cod postal: 300004 , Romania , Punct(e) de contact: Marcel George Scarlatescu , Tel. +40 256490281 , In atentia: Doina Carabet , Email: siapdgaspctm@yahoo.com , Fax: +40 256407066 , Adresa internet (URL): www.dgaspctm.com , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PRODUSE DE PANIFICATIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrele di subordinea DGASPC TIMIS
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Produse de panificatie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate totala contractata pana la 31.12.2015 este de: 302 882 u.m (contract/8 luni/2015:1.05.2015-31.12.2015)- Val. estimata totala =504 254,74 lei fara TVA:paine alba 400 gr=285301 buc, cornuri simple 100 gr=14893 buc, chec 400 gr=1062 buc, cozonac umplut 600 gr=1626 buc.


Cantitatea/ 4 luni este de:151446 um –Val estimata=252 165,69 lei fara TVA:paine alba 400 gr=142650 buc, cornuri simple 100 gr=7447 buc, chec 400 gr=532 buc, cozonac umplut 600 gr=817 buc.
prin act aditional cf HG 925/2006, actualizata , art.6, alin.3 cu o cantitate 151446 u.m


Cantitatea /12 luni(1.05.2015-30.04.2016) este de:454328 u.m)- Val. estimata totala =756 420,43 lei fara TVA : :paine alba 400 gr=427951 buc, cornuri simple 100 gr=22340 buc, chec 400 gr=1594 buc, cozonac umplut 600 gr=2443 buc.Valoarea estimata a contractului pana la 31.12.2015: 504 254,74 lei fara TVA, la care se adauga posibilitate de prelungire(4 luni) cu o valoare estimata de 252 165.69 lei fara TVA, rezultand o valoare totala estimata pe 12 luni 756 420,43 lei fara TVA


Valoarea estimata fara TVA: intre 504 254,74 si 756 420,43 lei unde valoarea minima reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si verifica ofertele) iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea pentru suplimentarea cu patru luni.
Valoarea estimata fara TVA: intre 504,254.74 si 756,420.43 RON
II.2.2) Optiuni
Da
Posibilitatea de prelungire cu 4 luni , cf HG 925/2006, actualizata, art.6, alin 3
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 4 luni incepand de la data atribuirii contractului
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice și garantii solicitate
In conformitate cu art.43^1, alin. 2 lit.a din OUG 34/2006, actualizata, in cuantum de: 5045 lei .Modalitatile de constituire a garantiei de participare sunt cele prevazute la art.86, alin.1 din HG 925/2006, actualizata, autoritatea contractanta accepta ca modalitate de plata inclusiv depunerea sumei la casierie (modalitati prevazute in art. 86, alin. (5) din HG 925/2006, actualizata. Contul in care se va face plata garantiei ( in cazul depunerii prin Ordin de plata ) este urmatorul :RO 47TREZ 6215006XXX005136, Trezoraria Timisoara. In cazul instrumentelor de garantare ( scrisoare bancara sau polita de asigurare) se va avea in vedere ca acestea sa confirme irevocabilitatea garantiei constituite , astfel cum prevede art.86 alin.2 din HG 925/2006. Sa se faca referire expresa la denumirea procedurii organizate de autoritatea contractanta si sa contina clar denumirea acesteia.Sa contina valoarea garantiei de participare solicitata prin documentatia de atribuire.Sa aiba înscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, solicitata prin documentatia de atribuire.Sa contina parafa lizibila a bancii/societatii de asigurare emitente si semnatura autorizata. Dovada platii garantiei de participare se va prezenta cel tarziu in sedinta de deschidere (conform art.86, alin(6), din HG 925/2006, actualizata. In conformitate cu prevederile art. 43^1 alin.(2), lit.b din OUG 34/2006, actualizata, perioada de valabilitatea a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei , respectiv minim 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii care constitue garantia de participare in euro sau alta valuta, vor utiliza echivalenta BCE leu/valuta din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. IMM-urile beneficeaza de reglementarile legale prevazute in Lg 346/2004. Da. In procent de 10% din pretul contractului, fara TVA, dupa semnarea contractului. Se constituie in conformitate cu prevederile art. 90 alin (1) – (3) sau, in functie de valoare de la art.90 alin.(1) si alin.(2) din H.G.nr.925/2006. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art.91-92 din H.G. nr. 925/2006. In cazul in care partile convin constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (prevazute la alin 3 al art.90/HG 925/2006, actualizata), contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezorariei Statului din cadrul organului fiscal component in administrarea acestui cont. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.Pe parcursul derularii contractului autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. În conformitate cu Legea nr. 364/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii IMM, cu modificarile si completarile ulterioare, IMM – urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de buna executie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
o -Declaratie privind eligibilitatea (Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari sau completarea si prezentarea formularului 12 A)


o -Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG34/2006, actualizata (Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si compleatrile ulterioare sau Completarea si prezentarea formularului 12 B).


o -Completarea Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta


o -Completarea si prezentarea “Declaratiei privind neincadrarea in prev art.69^1din OUG 34/2006 ”, actualizata si modificata . In cazul asocierii , fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Totodata, declaratia va fi completata si de catre tertul sustinator/subcontractant.


Persoane care detin functii de decizie in cadrul DGASPC Timis sunt :Director General-Emilia Milutinovici ; Director General Adjunct Protectie Sociala – Anucin Bogo Octavian; Director Executiv Protectia Drepturilor Copiilor Monica Trusca ; Director Executiv Protectia Persoanelor Adulte – Dana Ilcau ; Director General Adjunct Economic- Elena Goia; Sef Serviciu Investitii, Achizitii si Contractari Servicii Sociale- Marcel Scarlatescu; Serviciul Investitii, Achizitii si Contractari Servicii Sociale- Functii Publice de Executie : Verginica Balint; Mihaela Popescu; Doina Carabet; Luminita Rusanovschi.


o Prezentarea certificatului de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul de stat, din care reiese ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor ( in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul’’)


In masura in care procedura de emitere a acesui certificat fiscal nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere, in conformitate cu art.11 alin.(4) din HG 925/2006, actualizata


o Prezentarea certificatului de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, din care reiese ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor ( in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul’’)In masura in care procedura de emitere a acesui certificat fiscal nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere, in conformitate cu art.11 alin.(4) din HG 925/2006, actualizata. Persoane juridice/fizice romane=Prezentarea certificatului constatator emis de Registrul Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Certificatul constatator poate fi depus in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ’’conform cu originalul’’.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Nota! Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii i se va solicita sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.
-Persoane juridice/fizice straine=Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine, valabil la data limita de depunere de depunere a ofertelor,sub forma de traducere legalizata in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
O lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani continand valori , perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente (contracte de furnizare, documente constatatoare, proces verbal de receptie, etc.), in valoare cumulata de minim 255000 lei)
Cerinta nr.2:


Autorizatie sanitara emisa de catre Directia de Sanatate Publica pentru autovehicolele cu care se va face transportul produselor ce reprezinta obiectul contractului (Document de inregistrare pentru siguranta alimentelor privind mijlocele de transport ale produselor de origine animala si nonanimala emis de Directia Sanitar Veterinara si pentru siguranta alimentelor sau echivalent (conform Ordinului nr.111/2008 emis de Autoritatea National Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
Cerinta nr.3:


Autorizatie sanitara emisa de catre Directia de Sanatate Publica pentru spatiu (Document de inregistrare pentru siguranta alimentelor pentru spatiu emis de Directia Sanitar Veterinara si pentru siguranta Alimentelor) sau echivalent (conform Ordinului nr.111/2008 emis de Autoritatea National Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor).
Cerinta nr. 4: Se solicita prezentarea de fotografii pentru toate produsele care fac obiectul contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr.1: Completarea Formularului 12 D, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente (contracte de furnizare, documente constatatoare, proces verbal de receptie, etc.), in valoare cumulata de minim 255000 lei) emise sau contrasemnate de o autoritatea ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarii de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic; - Pentru echivalenta lei/valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BCE Modalitatea de indeplinire a cerintei nr.2 Prezentare Autorizatie sanitara emisa de catre Directia de Sanatate Publica pentru autovehicolele cu care se va face transportul produselor ce reprezinta obiectul contractului (Document de inregistrare pentru siguranta alimentelor privind mijlocele de transport ale produselor de origine animala si nonanimala emis de Directia Sanitar Veterinara si pentru siguranta alimentelor sau echivalent (conform Ordinului nr.111/2008 emis de Autoritatea National Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Modalitatea de indeplinire a cerintei nr.3 Prezentare Autorizatie sanitara de functionare pentru spatiu (sau orice Document echivalent de inregistrare emis de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta alimentelor care sa garanteze protectia consumatorilor) Modalitatea de indeplinire a cerintei nr.4 Prezentarea de fotografii pentru toate produsele care fac obiectul contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
exista faza finala electronica , conf art.164-165 din OUG 34/2006, ofertele admisibile vor paticipa la o runda de licitare, imbunatatind oferta de pret
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2015 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.04.2015 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret : RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data : 22.04.2015 11:00
Locul: Sediul DGASPC TIMIS TIMISOARA, PIATA REGINA MARIA NR.3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare : Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care procedura este offline si dupa realizarea etapei finale de licitare electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256^2 din OUG 34/2006, actualizata si modificata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Regina Maria, Nr.3 , Localitatea: Timisoara , Cod postal: 30004 , Romania , Tel. +40 256490281 , Email: dgaspctm@gmail.com , Fax: +40 256407066 , Adresa internet (URL): dgaspctm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.03.2015 09:43

Alte articole recomandate:

Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactConsiliul Judetean DâmbovitaPiata Tricolorului nr. 1Punct(e) de contact: Director general adjunct ing. Radu SorinÎn atenția: ec. Aurora Violeta Amuzescu130060 TargovisteROMÂNIATelefon: +40 245207612E-mail: achizitii@cjd.roFax: +40 245207668Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjd.roAdresa profilului cumpărătorului: [...]
Detalii procedura    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  JUDETUL HARGHITA    Numar anunt  :  151994  /  08.07.2014    Denumire contract  :  Produse de panificatie pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat din judetul Harghita pentru anul [...]
Detalii procedura    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA    Numar anunt  :  150872  /  15.05.2014    Denumire contract  :  Contract de furnizare de cornuri pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore, la nivelul [...]
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice   Detalii procedura    Autoritate contractanta  :  Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Bucuresti    Numar anunt  :  150609  /  29.04.2014    Denumire contract  :  Acord cadru de furnizare produse agroalimentare : * lot 1 - cartofi * lot 2 - morcovi * lot 3 - ceapa uscata * lot 4 [...]
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RAAdresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70164 , Romania , Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU , Tel. +40 213171005 , Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro , Fax: +40 213169745 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.roAdresa de la care se pot obtine info [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului IasiStr. Vasile Lupu nr. 57 AÎn atenția: Matei Marian700309 IasiROMÂNIATelefon: +40 372797671E-mail: dgaspc.achizitii@yahoo.comFax: +40 232240088Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.dasiasi.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantă I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor TulceaStr. Babadag nr. 165, BL. B2 Mezanin, judet TulceaÎn atenția: Georgiana Danila8800 TulceaROMÂNIATelefon: +40 240533962E-mail: pscsgeorgiana@yahoo.comFax: +40 240533601Adresă (adrese) Internet:Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteMinister sau orice [...]
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ArgesCod fiscal: 9742496, Adresa: Calea Dragasani, Nr. 8, Pitesti, Telefon: 0248/222578, Fax: 0248/222578I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:Calea Dragasani, Nr. 8, Pitesti, Romania, cod postal: 110347, telefon:+40 248271131, fax:+40 248271220, persoana de contact:Anghel TatianaI.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:Pitesti,jud.Arges,Cale [...]

 

Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN
Ultimele anunturi