Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Produse


Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă


I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Judetul Valcea
Str. General Praporgescu nr. 1
Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice
În atenția: Laurentia Constantin
240182 Ramnicu Valcea
ROMÂNIA
Telefon: +40 250732901-103
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Fax: +40 250735617
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a autorității contractante: www.cjvalcea.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)
Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)
Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului


II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului
Furnizare mere în cadrul „Programului de încurajare a consumului de fructe în scoli” pentru anul scolar 2014 – 2015, în judetul Vâlcea.
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Scolile cu elevi in clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat autorizat/acreditat de pe teritoriul judetului Vâlcea.
Cod NUTS RO415
II.1.3)
Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
II.1.4)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
În aplicarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor furniza mere cu o greutate minima de 100 grame, încadrate la categoria „Extra” si/sau categoria I, conform Standardului de comercializare pentru mere, prevazut în anexa I „Standarde de comercializare prevazute la articolul 3” partea B „Standarde de comercializare specifice” – partea 1 „Standard de comercializare pentru mere” la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7.6.2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate. Conform prevederilor art. 1 alin. (1) din OUG nr. 24/2010, se acorda gratuit mere, elevilor din clasele I-VIII care frecventeaza învatamântul de stat si privat autorizat/acreditat.
II.1.5)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
II.1.6)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.2)
Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)
Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 542 960 RON
Fără TVA
Secțiunea IV: Procedură


IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: da
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
Anunț de participare
Numărul anunțului în JOUE: 2014/S 223-393721 din 19.11.2014
Secțiunea V: Atribuirea contractului


Contract nr: 2076/108 Denumire: Furnizare mere în cadrul „Prog. de încurajare a consum. de fructe în scoli” pt anul sc. 2014 – 2015
V.1)
Data deciziei de atribuire a contractului:
6.2.2015
V.2)
Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
V.3)
Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului
Achizitie si Dezvoltare SRL
Str. 23 August, bl. 88, sc. 1, et. 1, ap. 4, jud. Gorj
210257 Targu Jiu
ROMÂNIA
E-mail: loredana.radulea@achizitiesidezvoltare.ro
Telefon: +40 253223524
Fax: +40 253223524
V.4)
Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 744 159,72 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 542 960 RON
Fără TVA
V.5)
Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Secțiunea VI: Informații complementare


VI.1)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)
Informații suplimentare:
In situatia in care dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte au acelasi pret (cel mai mic), autoritatea contractanta va solicita acelor ofertanti, o noua propunere financiara, în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Raspunsurile la solicitarile de clarificari ale operatorilor economici interesati vor fi publicate in SEAP, in documente atasate la Anuntul de participare. Nota: Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri:
a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor în cauza;
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat.
c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat.
Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat (dupa caz).
Informatii privind asociatii:
— Mai multi agenti economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
— Agentii economici care se asociaza, vor prezenta în cadrul ofertei, Informatii despre asociere si Acordul de asociere – Completare Formular nr. 16 si Formular nr. 17.
— În acordul preliminar, se va stabili liderul de asociatie, activitatile din contract care se vor realiza în comun, repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului pentru fiecare membru asociat.
— Toti partenerii asociati trebuie sa ramâna în aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului.
— Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata, numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare.
— Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului si la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie respectate de fiecare asociat în parte.
— Capacitatea economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
— În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formularele si certificatele.
— Toate documentele întocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate în vederea atribuirii contractelor de achizitie publica, se vor prezenta în original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) art. 5 alin. 3 din Ordinul nr. 509/2011.
VI.3)
Căi de atac
VI.3.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.3.2)
Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Consiliul Judetean Valcea - Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare
Str. General Praporgescu nr. 1
240495 Ramnicu valcea
ROMÂNIA
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Telefon: +40 250732901-169
Adresă Internet: www.cjvalcea.ro
Fax: +40 250735617
VI.4)
Data expedierii prezentului anunț:
16.2.2015

Alte articole recomandate:

Produse Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantă I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactSpitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”Str. Iosif Nemoianu nr. 2Punct(e) de contact: Achizitii PubliceÎn atenția: Toth Maria300011 TimisoaraROMÂNIATelefon: +40 256203303E-mail: achizitiiturcanu@yahoo.comFax: +40 256201976Adresă (adrese) Internet:Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității [...]
Autoritatea contractantăDenumire, adrese și punct(e) de contactConsiliul Judetean DâmbovitaP-ta Tricolorului nr. 1În atenția: Traian Iacobet130060 TargovisteROMÂNIATelefon: +40 245207612E-mail: achizitii@cjd.roFax: +40 245616827Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjd.roTipul autorității contractanteAutoritate regională sau localăActivitate principalăServicii publice generale Atribuirea contractului în numele [...]
Detalii procedura    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  JUDETUL SIBIU    Numar anunt  :  150991  /  21.05.2014    Denumire contract  :  Furnizarea si distributia produselor lactate si de panificatie pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si elevii din clasele 0-VIII din invatamantul preuniversitar de stat si [...]
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului BuzauCod fiscal: 17091470, Adresa: str. Bistritei, nr.41, Buzau, Telefon: +40 0238724662, Fax: +40 0238721143I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:Str. Bistritei, nr.41, Buzau, Romania, cod postal: 120212, telefon:+40 0238724662, fax:+40 0238721143, persoana de contact:Serviciul Achizitii PubliceI.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:D.G.A.S.P.C. [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactRegia Nationala a Padurilor – Romsilva RAPrin Directia Silvica Hunedoara, Str. M. Viteazu nr. 10Punct(e) de contact: Birou Productie, Marketing, AchizitiiÎn atenția: Gorun Gabriel330091 DevaROMÂNIATelefon: +40 254205100E-mail: office@deva.rosilva.roFax: +40 254205111Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.rosilva.roI.2)Tipul [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactSector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti)B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5În atenția: Aurelia Negru05012 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213126279E-mail: aurelianegru@yahoo.comFax: +40 213126279Adresă (adrese) Internet:Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteAutoritate regională sau localăI.3)Activitate [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARAD    Numar invitatie  :  359593  /  22.04.2014    Denumire contract  :  Acord- cadru de furnizare carne    Stare [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactCantina de Ajutor Social si Pensiune Cluj-NapocaStr. Emile Zola nr. 5În atenția: Horea Bilc400112 Cluj-NapocaROMÂNIATelefon: +40 264595665E-mail: achizitii@cantina-primariei.roFax: +40 264592794Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) [...]

 

Meat Milk TV
testo
testo
infoALIMENT MAGAZIN