Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Produse


Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă


I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Str. Splaiul Independentei nr. 169, sector 5
Punct(e) de contact: Serviciu Achizitii
În atenția: Ec. Andreea Hardau
050098 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213140015
E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.com
Fax: +40 213140015
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a autorității contractante: www.suub.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Altele: unitate spitaliceasca
I.3)
Activitate principală
Sănătate
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului


II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizare alimente
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Spitalul Universitar de Urgenta, Splaiul Independentei nr. 169, sector 5, Bucuresti.
Cod NUTS RO321
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
Durata acordului-cadru
Durata în luni: 36
Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 404 520 și 4 923 000 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Lunar, trimestrial sau pe orice perioada acoperita de disponibil bugetar.
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Alimente conform caiet de sarcini.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
15811100, 15111100, 15113000, 15114000
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Conform caiet sarcini si sectiunii Informatii privind loturile din prezenta documentatie.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 404 520 și 4 923 000 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)
Informații privind loturile


Lot nr: 1 Denumire: Produse de panificatie
1)
Descriere succintă
Paine alba cu sare: min.432 000/max. 468 000.
Paine alba fara sare: min. 432 000/max. 468 000.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
15811100
3)
Cantitate sau domeniu
Conform caiet sarcini.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 864 000 și 936 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 9 360 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Carne
1)
Descriere succintă
Pulpa vita congelata min. 28 800/max. 36 000.
Pulpa porc congelata min. 43 200/max. 64 800.
Fleica porc refrigerata min. 10 800/max. 21 600.
Cotlet porc fara os refrigerat min. 7 200/max.10 800.
Pulpa vita refrigerata min. 18 000/max. 32 400.
Pulpa porc refrigerata min.18 000/max. 32 400.
Ficat de porc refrigerat min. 3 600/max.10 800.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
15111100
3)
Cantitate sau domeniu
Conform caiet sarcini.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 540 520 și 3 987 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 39 870 RON.
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice


III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
1 % din valoarea maxima estimata fara TVA, conform sectiunii Informatii privind loturile – 60 zile de la data limita stabilita pt. depunerea ofertelor. Poate fi constituita prin oricare din formele mentionate mai jos: prin virament bancar in cont garantii SUUB – RO36TREZ7055005XXX000176 – Trez. Sector 5 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire; prin depunerea la casieria autoritatii contractante:
a) a unei file cec, cu conditia confirmarii acesteia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;
b) a sumei solicitate in numerar In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata (in original), la sediul autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor, precum si o copie scanata care se va incarca/depune in SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor. Echivalenta RON/alta valuta se va face luand in considerare cursul valutar BNR, valabil in ziua publicarii anuntului de participare in SEAP. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5 % din val. fara TVA, si se va solicita contractelor subsecvente a caror valoare depaseste echivalentul in RON a 130 000 EUR, si poate fi constituita in maxim 5 zile de la primirea contractului subsecvent prin: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire sau retineri succesive a platilor partiale, caz in care furnizorul are obligatia, in conformitate cu prevederile art. 90 alin. (3), din HG 925/2006, modificata prin HG 1045, publicata in MO 757/27.10.2011, de a deschide un cont la trezorerie.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Buget de stat.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta – completarea Form. 2;
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OG 34/2006 (persoane cu functii de conducere: manager: prof. dr. Florin Catalin Cirstoiu; director financiar–contabil: ec. Liana Saulea; director medical – dr. Georgescu Andrei; director ingrijiri medicale – as. med. pr. Claudia Dobre; sef Serv. Achizitii Publice – ing. ec. Madalin Necula; ec. Serv.Achizitii Publice – Andreea Hardau; as. dietetician –Georgeta Anghelescu).
Declaratie privind eligibilitatea – completarea Form. 3;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 – completarea Form. 4;
Certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice locala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Certificatul fiscal va prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor – copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea „conform cu originalul”;
Certificat eliberat de catre Directia Impozite si Taxe Locale. Certificatul fiscal va prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul in care emiterea acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, ofertantii pot depune o declarative pe propria raspundere potrivit art.11 alin. 4 din HG 925/2006, caz in care devin aplicabile prevederile Ordinului ANRMAP 509, art.9, alin. (3) – copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea „conform cu originalul”.
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa informatii reale si valabile la data limita de depunere a ofertelor – xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea „conform cu originalul”. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea documentului in original sau copie legalizata.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Bilantul contabil la data de 31.12.2013, vizat si inregistrat de organele competente, eventual rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati de audit financiar si contabil recunoscute sau orice alte documente prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
Informatii privind cifra medie de afaceri globala, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014) – completare Formular 1 – fisa informatii generale care cuprinde si media cifrei de afaceri. Cursul mediu valutar RON/alta valuta va fi cel afisat de Banca Nationala Romana.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea „conform cu originalul”.
Completarea Formularului nr. 1 din sectiunea Formulare, fisa informatii generale, care cuprinde si media cifrei de afaceri globale.
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Declaratie privind Lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani in vederea dovedirii experientei similare, care va fi insotita de cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat care sa confirme furnizarea de produse similare, prin cel putin un contract de furnizare.
Mostre de produs pentru fiecare pozitie din componenta pachetului, cu titlul gratuit, la data limita de depunere a ofertelor, ce vor fi etichetate, precizandu-se numele operatorului economic (ofertantul)\ si numele producatorului, daca ambalajul original nu permite identificarea acestuia, si vor fi insotite de:
a. certificat sanitar veterinar;
b. buletin de analiza eliberat de catre un laborator acreditat de RENAR;
c. certificat de calitate;
d. certificat de valabilitate (garantie);
e. certificat de calitate, insotit de buletin de analiza, conform Regulamentul (CE) nr. 1441/2007, privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare. Fisa program autocontrol pe anul in curs (pentru produsele de origine animala);
f. Declaratie de conformitate, model tip.
Dovada implementarii managementului calitatii conform ISO 9001:2008 sau echivalent pentru activitatea ce constituie obiectul procedurii.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Completarea Formularului C1.
Prezentarea mostrelor.
Copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea „conform cu originalul”.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură


IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 24.3.2015 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.3.2015 - 16:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17.4.2015 - 18:00
Locul:
In SEAP.
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu
Secțiunea VI: Informații complementare


VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru inainte de termen in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012 acorduri-cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 169, sector 5
050098 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.com
Telefon: +40 213140015
Fax: +40 213140015
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
5.2.2015

Alte articole recomandate:

Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  Penitenciarul Targsor    Numar invitatie  :  360352  /  14.05.2014    Denumire contract  :  ACORD CADRU FURNIZARE CARTOFI    Stare procedura  :  In Desfasurare  [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul IalomitaPiata Revolutiei nr. 1Punct(e) de contact: Centrul de Relatii cu CetateniiÎn atenția: Maria Dinu920032 SloboziaROMÂNIATelefon: +40 243230200E-mail: achizitiicji@yahoo.comFax: +40 243232400Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cicnet.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactSpitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”Str. Mircea Vulcanescu nr. 88, sector 1În atenția: Georgeta Nica010825 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213193072E-mail: biroulachizitiisicontractari@gmail.comFax: +40 213193072Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținut [...]
Produse Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantă I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactAcademia de Politie Alexandru Ioan Cuza BucurestiAleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1În atenția: Ionascu Petre014031 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213175523E-mail: achizitii@academiadepolitie.roFax: +40 213170844Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: http://www.academiadepolitie.roAdresa profilului cumpărătorului: [...]
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT: JUDETUL GALATIAdresa postala: Strada Eroilor 7 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800119 , Romania , Punct(e) de contact: PAULA ELENA SIMION , Tel. +40 236468060 , Email: licitatii@cjgalati.ro , Fax: +40 236468060 , Adresa internet (URL): www.cjgalati.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.roADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:Punctul (punctele) de contact mentionat(e) [...]
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice   Detalii procedura    Autoritate contractanta  :  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Suceava    Numar anunt  :  151712  /  24.06.2014    Denumire contract  :  Lot I – legume fructe trasformate, lot II legume fructe proaspete, lot III – [...]
AUTORITATEA CONTRACTANTA    DESCRIERE   Sediul social  PENITENCIARUL CU REGIM SEMIDESCHIS PELENDAVA   Cod fiscal   RO11964885  ,    Adresa   STR.CARACAL KM 8, Craiova  ,   Telefon   +40 251533254  ,   Fax   +40 251524554  Adresa la care se transmit ofertele  : IN SEAP   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor  : In SEAP   Tipul [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactConsiliul Judetean DâmbovitaPiata Tricolorului nr. 1Punct(e) de contact: Director general adjunct ing. Radu SorinÎn atenția: ec. Aurora Violeta Amuzescu130060 TargovisteROMÂNIATelefon: +40 245207612E-mail: achizitii@cjd.roFax: +40 245207668Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjd.roAdresa profilului cumpărătorului: [...]

 

Meat Milk TV
testo
testo
infoALIMENT MAGAZIN