Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa


Detalii procedura   
 Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006   
 Autoritate contractanta  :  Judetul Mures   
 Numar anunt  :  155414  /  11.11.2014   
 Denumire contract  : „Furnizarea de mere elevilor din clasa pregatitoare si elevilor din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat acreditat/autorizat din judetul Mures în anul scolar 2014-2015”   
Stare procedura  :  In desfasurare   
 Moneda in care se transmite oferta de pret  :  RON   
 

 

 

Planuri anuale de achizitii publice  

An  Denumire plan  Denumire detaliu plan  

 
     
 
 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA   
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:   
 
 Judetul Mures   
 Adresa postala:    Piata Victoriei nr.1  ,  Localitatea:    Targu Mures  ,  Cod postal:    540026  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    Carmen Patran  ,  Tel.    +40 265263211  ,  Email:    achizitii@cjmures.ro, cjmures@cjmures.ro  ,  Fax:    +40 265268718  ,  Adresa internet (URL):    www.cjmures.ro  ,  Adresa profilului cumparatorului:    www.e-licitatie.ro   
 
 
 Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:   
 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior   
 Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:   
 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior   
 
 
 
 
 Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:   
 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior   
 
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)   
 
 Autoritate regionala sau locala   
 Activitate (activitati)   

- Servicii generale ale administratiilor publice
 
 
  Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante   
  Nu   
 Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI   
II.1)   Descriere   
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta   
 „Furnizarea de mere elevilor din clasa pregatitoare si elevilor din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat acreditat/autorizat din judetul Mures în anul scolar 2014-2015”   
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor   
 
 Furnizare   
 Cumparare   
 Locul principal de livrare:   Unitatile scolare de stat si private (elevii din clasa pregatitoare si elevi din clasele I- VIII ) din judetul Mures, conform Anexei nr.1   
 Codul NUTS:   RO125 - Mures   
 
II.1.3)   Anuntul implica   
  Un contract de achizitii publice   
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru   
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor   
 „Furnizarea de mere elevilor din clasa pregatitoare si elevilor din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat acreditat/autorizat din judetul Mures în anul scolar 2014-2015”   
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)   
 
03222321-9 - Mere (Rev.2)  
60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)  
 
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice   
  Nu   
II.1.8)   Impartire in loturi   
  Nu   
 
II.1.9)   Vor fi acceptate variante   
  Nu   
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru   
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul   
  Nr. zile de curs: 86
 Nr. beneficiari:52282
 Limita valorica fara TVA, care cuprinde pretul integral de achizitie a fructelor proaspete, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora (fara transportul de deseuri) este de 0,2983 lei /elev
 86 zile x 52282 (bucati/zi) în anul scolar 2014-2015= 4.496.252 bucati mere   
 
 Valoarea estimata fara TVA:   1,341,231.97  RON  
 
II.2.2)   Optiuni   
  Nu   
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare   
  86  zile incepand de la data atribuirii contractului  
 Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE   
III.1)   Conditii referitoare la contract   
III.1.1)   Depozite valorice și garantii solicitate   
  Cuantum: 26.824 lei Forma de constituire: - conform art. 86 alin (1), din HG 925/2006 - în cazul viramentului bancar acesta se va efectua în contul Autoritatii Contractante: RO11TREZ4765006XXX000224, deschis la Trezoreria Municipiului Târgu Mures, cod fiscal: 4322980; - instrumentul de garantare trebuie sa faca referire la toate cazurile privind dreptul Autoritatii contractante de a retine garantia de participare sau o parte din acesta, conform art.87, alin (1) din HG 925/2006. - Valabilitate: 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare se realizeaza prin prezentarea cel târziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Ofertantii tip I.M.M. care îndeplinesc prevederile legislatiei în vigoare (Legea nr. 346/2004) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare vor depune în original Formularul nr. 12. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR valabil la data publicarii invitatiei de participare. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se poate constitui în oricare din formele prevazute la art. 90 din Hotarârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada pentru care se constituie garantia de buna executie trebuie sa acopere întreaga durata de valabilitate a contractului. Garantia de buna executie va fi prezentata în original. În cazul în care instrumentul de garantare este emis de o banca straina/societate de asigurari straina se va prezenta si traducerea legalizata a acesteia. Restituirea garantiei de buna executie se va face în conformitate cu prevederile art. 92 din Hotarârea Guvernului nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.   
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante   
  buget de stat   
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul   
  Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare   
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale   
  Nu   
III.2)   Conditii de participare   
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei   
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate   
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor

 1. Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art.180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr. 2.

 2. Declaratia privind neîncadrarea în prevederile Art.181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr. 3.

 3. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata.
 - Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF. Formular specific autoritatii emitente.
 - Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local. Formular specific autoritatii emitente.

 Din certificatele de atestare fiscala trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.

 Impozitele si taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plata (amânari, esalonari etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii de plata, în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea înlesnirilor.
 NOTA: În masura în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din H.G. nr.925/2006.

 Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator eliberat de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
 Impozitele si taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plata (amânari, esalonari etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea înlesnirilor.
 Documentele se vor atasa în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, însotite de traducere autorizata si legalizata în limba româna. Pentru acestea se vor aplica prevederile art. 182 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, asa cum a fost aprobata, modificata si completata ulterior.
 4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Formularul nr.4.

 5. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr.5

 Persoanele care detin functii de decizie din cadrul Consiliului Judetean Mures în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
 Dobre Ciprian Minodor, Presedintele Consiliului Judetean Mures; Dancu Ovidiu si Kelemen Atilla-Márton, Vicepresedinti; Cosma Aurelian Paul, Secretarul judetului; Nemes Genica, director Directia Juridica si Administratie Publica; Bartha Iosif, director Directia Economica; Tcaciuc Ioana, sef serviciu Buget; Patran Carmen - Daniela, sef serviciu Investitii si Achizitii Publice; Belean Delia, sef serviciu Administratie Publica si Cancelarie; Marginean Ioan Alin, Sef birou Financiar - Contabil; Farkas Adriana, sef serviciu Juridic; Popa Elena, sef serviciu Resurse Umane; Lefter Erika, consilier juridic, Kakasi Andras, consilier juridic; Nirestean Laura, consilier juridic; Olar Lucia, consilier juridic; Lokodi Emöke, consilier juridic; Furnea Angela Liliana, consilier birou Financiar - Contabil; Tîntareanu Mihai, consilier birou Financiar - Contabil, Puscas Maria, consilier birou Financiar–Contabil; Friss Csaba, consilier Compartiment Analiza si Asistenta Economica; Sin Daniela Cristiana, consilier Directia Tehnica; Savu Felicia Maria, consilier Directia Tehnica; Dascalu Ligia Stanca, consilier Serviciul Administratie Publica si Cancelarie; Covaci Gabriela, consilier, Serviciul Administratie Publica si Cancelarie.

 Persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt:
 Dobre Ciprian Minodor, Presedintele Consiliului Judetean Mures; Dancu Ovidiu si Kelemen Atilla-Márton, Vicepresedinti; Consilieri Judeteni: Antonie Stefan-Mihail, Baciu Marius Tiberiu, Bán Moise, Bândea Eugen, Bolos Vasile-Grigore, Boros Raul Alin, Borsan Doru Aurelian, Coman Melus Florian, Csép Éva Andrea, Dászkel Laszló, Dénes Josif, Eros Csaba, Gliga Ioan Florin, Iacob Letitia, Kedei Pal Elod, Moldovan Ovidiu, Mózes Levente Sándor, Pokorny Vasile Stefan, Pop Teodor Mircea, Popa Dragos Codrin, Radu Mircea, Rus Dan Dorul, Socotar Gheorghe Dinu, Somesan Stefan, Szabó Albert, Szabó Árpád, Szász Izolda, Sopterean Ioan, Tatár Bela, Todoran Liviu Radu, Tusnea Ion.

 NOTA:
 În conformitate cu prevederile art. 11, alin. 4 si 5 din H.G. nr. 925/2006 amendat conform H.G. nr. 834/2009, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Se va completa Formularul nr.17 de la sectiunea Formulare din cadrul documentatiei de atribuire.
 În cazul în care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/ completa/certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare.
 În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Persoane juridice/fizice române:
 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul din raza teritoriala unde ofertantul îsi are sediul, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ”conform cu originalul”, care sa ateste ca obiectul de activitate include si activitatea ce face obiectul procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.

 NOTA:
 Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în original/copie legalizata înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus în oferta, în cazul în care documentul nu a fost prezentat în aceasta forma.

 Persoane juridice/fizice straine:
 Cerinte obligatorii:
 Se vor prezenta documente care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana fizica autorizata sau juridica, atestare ori apartenenta din punct de vedere profesionala la o grupare legal constituita, în conformitate cu legislatia în vigoare din tara de origine a ofertantului, traduse în limba româna , din care sa rezulte faptul ca, ofertantul are înscrisa în domeniul de activitate, activitatea ce face obiectul procedurii.

 NOTA:
 Ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa prezente pentru conformitate certificatul constatator în original/copie legalizata, în situatia in care a prezentat acest document in copie.

 În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizeaza.

 2. Prezentarea documentului de înregistrare pentru siguranta alimentelor emis de Directia judeteana Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (conform Ordinului Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vânzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala).   
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara   
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate   
  Cerinta nr. 1
 Prezentarea fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013), care trebuie sa fie cel putin egala cu 2.680.000 lei.
 Informatii privind sustinerea capacitatii economice si financiare
 Capacitatea economica si financiara poate fi sustinuta si de catre o alta persoana, în conditiile prevazute de art. 186 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Se vor prezenta :
 1. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181 lit. a, c^1 si d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69 ^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4.Angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele financiare invocate.   
  Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)   
  Se va completa Formularul nr. 6, din sectiunea „Formulare” Prezentarea în original/ copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, a documentelor relevante (bilant, extrase de bilant înregistrat la organele competente, rapoarte de audit , dupa caz alte documente echivalente), care dovedesc îndeplinirea cerin?ei cu privire la cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani. Daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, pentru conversie se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a României (www.bnr.ro) pentru anul respectiv. 1. Se va completa Formularul nr .2, din sectiunea „Formulare” 2. Se va completa Formularul nr . 3, din sectiunea „Formulare” 3. Se va completa Formularul nr . 5, din sectiunea „Formulare” 4. Se va completa Formularul nr . 10, din sectiunea „Formulare”   
III.2.3)   Capacitatea tehnica   
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate   
  Cerinta nr.1
 Se va prezenta lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a livrat produse similare a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 1.340.000 lei (valoare estimata a contractului/a celui mare contract subsecvent ), la nivelul unui contract, maxim 3 contracte, însotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
 Cerinta nr.2
 Se vor prezenta documente justificative care atesta detinerea (proprietate/contract de închiriere/angajament de punere la dispozitie) a cel putin unui depozit alimentar dotat cu instalatii adecvate pentru ambalarea si pastrarea fructelor.
 Cerinta nr.3
 Documentul de înregistrare pentru siguranta alimentelor conform Ordinului Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008 pentru depozitul/depozitele alimentare, eliberat de catre Directia Judeteana Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, valabil la data limita de depunere a ofertei
 Cerinta nr.4
 Se solicita ca ofertantul sa detina cel putin 15 mijloace de transport (în dotarea proprie /închiriere sau alte forme de punere la dispozitie a acestora). Declaratia privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului.
 Documente care atesta detinerea mijloacelor de transport implicate în derularea contractului (dotarea proprie/închiriere/comodat sau alte
 forme de punere la dispozitie a acestora).

 Declaratie pe propria raspundere ca toate mijloacele de transport, utilajele si echipamentele tehnice declarate sunt în stare de functionare, au inspectiile tehnice periodice efectuate la timp, sunt destinate transportului produselor alimentare si pot fi mobilizate la data semnarii contractului.
 Cerinta nr.5
 Pentru mijloacele de transport a produselor alimentare de origine nonanimala se vor prezenta documente de înregistrare pentru siguranta alimentelor, eliberat de catre Directia Judeteana Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, valabile la data limita de depunere a ofertei.
 Cerinta nr.6
 Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant în special pentru asigurarea controlului calitatii.
 Personal solicitat: minim 15 persoane pentru transportul si distributia merelor la unitatile scolare prevazute în caietul de sarcini si în conformitate cu graficul de livrare stabilit.
 Ofertantul/candidatul va avea în vedere nominalizarea de persoane având cunostinte minime de igiena produselor agroalimentare sau instruite în acest sens si având efectuat examenul medical periodic, conform cu prevederile Ordinului M.A.D.R. nr.243/05.11.2012.
 Cerinta nr.7
 Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice si profesionale

 Capacitatea tehnica si profesionala poate fi sustinuta si de catre o alta persoana, în conditiile prevazute de art. 190 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Se vor prezenta :
 1. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181 lit. a, c^1 si d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 3. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69 ^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 4. Angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si/sau profesionale invocate.

 5. Prezentarea declaratiei din partea tertului sustinator privind sustinerea tehnica.
 Cerinta nr.8
 Informatii privind asociatii

 - Acord de asociere
 Operatorii economici se pot asocia în vederea participarii la procedura de achizitie prezentând o oferta comuna.
 În cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind situatia personala a ofertantului, Cap.III.2.1.a) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, celelalte cerinte privind capacitatea economico-financiara si tehnica pot fi îndeplinite prin cumul.
 Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
 Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii.   
  Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)   
  Se va completa Formularul nr. 14, din sectiunea „Formulare” Daca documentele sunt întocmite în alta moneda, pentru conversie se va lua în considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a României pentru anul respectiv ; Numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor ; În situatia în care contractele au fost semnate înainte de perioada de 3 ani, autoritatea contractanta va lua în considerare livrarile efectuate si duse la bun sfârsit în perioada solicitata si va avea în vedere doar livrarile efectuate în aceasta perioada. Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul/candidatul dispune de cel putin un depozit alimentar dotat cu instalatii adecvate pentru ambalarea si pastrarea fructelor. Documentele vor fi prezentate în oricare dintre formele: original/copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Documentul de înregistrare pentru siguranta alimentelor conform Ordinului Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008 pentru depozitul/depozitele alimentare eliberat de catre Directia Judeteana Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, valabil la data limita de depunere a ofertei. Se va depune documentul, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Se va completa Formularul nr.7 din sectiunea „Formulare” Se vor prezenta documente justificative privind modul în care detine mijloacele de transport (facturi, contracte de vânzare cumparare, contracte de închiriere/comodat etc.) sau angajamentul de punere la dispozitie a mijloacelor de transport necesare îndeplinirii contractului, în original (model propriu). Se va depune o declaratie pe propria raspundere, în original (model propriu). Se vor prezenta documente de înregistrare pentru siguranta alimentelor pentru mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimala, eliberate de catre Directia Judeteana Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, model al autoritatii emitente, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Declaratie privind personalul /organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant în special pentru asigurarea controlului calitatii. Se va depune Formularul nr. 15 din sectiunea „Formulare”. Se vor prezenta documente care confirma: - instruirea personalului în domeniul igienei produselor agro-alimentare (copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”); - se vor prezenta fisele de aptitudine (copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”) conform prevederilor HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatati lucrarilor, modificata prin H.G. nr. 1169/2011). Modalitatea de îndeplinire 1. Se va completa Formularul nr .2, din sectiunea „Formulare” 2. Se va completa Formularul nr . 3 , din sectiunea „Formulare” 3. Se va completa Formularul nr . 5, din sectiunea „Formulare” 4. Se va completa Formularul nr . 8, din sectiunea „Formulare” 5.Se va completa Formularul nr .9, din sectiunea „Formulare” Se va completa Formularul nr. 16, din sectiunea „Formulare”. Acordul de asociere va indica participarea (în procente) la contract si partile din contract ce urmeaza a fi executate de fiecare dintre parteneri în cadrul asociatiei. Liderul asociatiei va fi autorizat sa îsi asume angajamente si va primi instructiuni pentru executarea contractului. Plata lucrarilor se va face liderului asociatiei. Pe durata desfasurarii procesului de evaluare al ofertelor, comisia de evaluare va purta corespondenta (daca este cazul) numai cu liderul asociatiei desemnat conform Acordului de asociere. Prezentarea certificatului emis de un organism independent care atesta ca are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, în copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor. În cazul în care operatorul economic nu detine certificate de calitate astfel cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, în masura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.   
III.2.4)   Contracte rezervate   
 
 Nu   
 
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii   
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii   
 
 Nu   
 
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective   
  Nu   
 SECTIUNEA IV: PROCEDURA   
IV.1)   Tipul procedurii   
IV.1.1)   Tipul procedurii   
  Licitatie deschisa   
IV.2)   Criterii de atribuire   
IV.2.1)   Criterii de atribuire   
 
 Pretul cel mai scazut   

 
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica   
  Da   
  Numar runde: 1 Durata rundei: 24 h Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, în cazul în care nu se îmbunatateste oferta da ? nu X Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret da X nu ? Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie da X nu ? Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului da ? nu X Se va utiliza pasul de licitare da X nu ? a. Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pre?ul. b. Limite ale valorilor pâna la care pretul poate fi îmbunatatit: nu e cazul. c. Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor în cursul licitatiei electronice si momentul când aceste informatii vor fi disponibile: clasamentul rezultat în urma rundei de licitare va fi disponibil în ziua urmatoare încheierii rundei. d. Informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: o licitatia electronica se va desfasura într-o singura runda de licitare de o zi (24h); data exacta a acesteia va fi comunicata ofertantilor în timp util, cu respectarea legislatiei în vigoare; o autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi; invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. e. Conditiile în care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: diferenta minima solicitata pentru licitarea noilor oferte va fi de 0,1% din valoarea estimata a contractului fara TVA. f. Ofertantii vor depune cu scrisoare de înaintare, la sediul autoritatii contractante, în 3 zile lucratoare de la finalizarea rundei de licitatie electronica, formularul de oferta însotit de explicitarea noii valori ofertate. În cazul în care dupa ultima runda de licitatie electronica exista 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret total, se va solicita o noua oferta de pret în plic închis la sediul autoritatii contractante. Informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: licitatia electronica se va desfasura în Sistemul Electronic de Achizitii Publice, pe site-ul www.e-licitatie.ro. Operatorii economici care depun oferte au obligatia de a fi înregistrati în Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Informatii privind înregistrarea se pot obtine de pe site-ul www.e-licitatie.ro si www.cnmsi.ro.   
IV.3)   Informatii administrative   
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta   
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract   
  Nu   
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)   
 
 Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente:   05.01.2015 10:00   
 
 Documente de plata:   NU   
 
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare   
  09.01.2015 10:00   
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati   
 IV.3.6)    Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare   
 
Romana  
 
  Moneda in care se transmite oferta de pret  :  RON   
 IV.3.7)    Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta   
  120   zile   (de la termenul limita de primire a ofertelor)   
 IV.3.8)    Conditii de deschidere a ofertelor   
  Data  :   09.01.2015 12:00   
  Locul:   Sediul Consiliului Judetean Mures, municipiul Targu Mures, Piata Victoriei nr.1, parter, cam.19   
  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:   da   
  Ofertantii si/sau imputernicitii acestora.   
 SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE   
VI.1)   Contractul este periodic   
  Nu   
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare   
  Nu   
  Tip de finantare  :   Fonduri bugetare   
VI.3)   Alte informatii   
  În cazul în care în urma organizarii etapei finale de licitatie electronica doua sau mai multe oferte contin în cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. În cazul în care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o împuternicire pentru acesta. În cazul formularii unei contestatii, în scopul de a proteja autoritatea contractanta de riscul unui eventual comportament necorespunzator, contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita pentru întreaga perioada cuprinsa între data depunerii contestatiei/cererii/plângerii si data ramânerii definitive a deciziei Consiliului/hotarârii instantei de judecata de solutionare a acesteia. - Contestatia/Cererea/Plângerea va fi respinsa în cazul în care contestatorul nu prezinta dovada constituirii garantiei de buna conduita. - Garantia de buna conduita se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se depune în original la sediul autoritatii contractante si în copie la Consiliu sau la instanta de judecata, odata cu depunerea contestatiei/cererii/plângerii. - Cuantumul garantiei de buna conduita:13.412,31 lei. - Garantia de buna conduita trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de cel putin 90 de zile, sa fie irevocabila si sa prevada plata neconditionata la prima cerere a autoritatii contractante, în masura în care contestatia/cererea/plângerea va fi respinsa ca inadmisibila. - În cazul în care, în ultima zi de valabilitate a garantiei de buna conduita, decizia Consiliului sau hotarârea instantei de judecata nu este ramasa definitiva, iar contestatorul nu a prelungit valabilitatea garantiei de buna conduita în conditii mai sus mentionate autoritatea contractanta va retine aceasta garantie. Prevederile de mai sus se aplica în mod corespunzator si în situatia în care plângerea împotriva deciziei Consiliului este formulata de o alta persoana decât autoritatea contractanta sau contestator. - Autoritatea contractanta va retine garantia de buna conduita potrivit dispozitiilor art. 271^2 alin (1) si (2) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. - Autoritatea contractanta va restitui garantia de buna conduita conform prevederilor art. 271^2 alin (4) si (5) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.   
VI.4)   Cai de atac   
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac   
 
 Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor   
 Adresa postala:    Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti  ,  Localitatea:    Bucuresti  ,  Cod postal:    030084  ,  Romania   
 
  Organism competent pentru procedurile de mediere   
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac   
  Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac   
  Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256? din O.U.G. nr. 34/2006.   
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac   
 
 Consiliul judetean Mures - Serviciul juridic   
 Adresa postala:    Piata Victoriei nr. 1  ,  Localitatea:    Tîrgu Mures  ,  Cod postal:    540026  ,  Romania  ,  Tel.    +40 372651213  ,  Email:    adriana.farkas@cjmures.ro  ,  Fax:    +40 265268718  ,  Adresa internet (URL):    www.cjmures.ro   
 
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt   
  07.11.2014 09:16  

Alte articole recomandate:

Produse Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantă I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactConsiliul Judetean MaramuresStr. Gheorghe Sincai nr. 46Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii PubliceÎn atenția: Dna Ana Zaharia, dna Liliana Horotan430311 Baia MareROMÂNIATelefon: +40 262214659E-mail: office@maramures.ro, achizitii@maramures.roFax: +40 262215597Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: [...]
AUTORITATEA CONTRACTANTA   DESCRIERE   Sediul social  DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA   Cod fiscal   4344406  ,  Adresa   STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 1, Targoviste  ,   Telefon   +40 245210450  ,   Fax   +40 245210450   Adresa la care se transmit ofertele  : SEAP   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor  : In SEAP   Tipul autoritatii [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactAdministratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4B-dul Metalurgiei nr. 89În atenția: Andrei Trocan041832 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 214608593E-mail: biroulinvestitiiachizitiipublice@yahoo.comFax: +40 214601420Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de [...]
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA    Adresa postala:    Bd. Tudor Vladimirescu nr.28  ,  Localitatea:    Ramnicu Valcea  ,  Cod postal:    240168  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    Amalia Mitulescu  ,  Tel.    +40 0250734270  ,  Email:    achizitiiaspcvl@gmail.com  , [...]
Informatii anunt de participare asociat   Numar anunt:   152063 / 10.07.2014   Denumire contract:   Contract de furnizare: Conserve de legume; Conserve de peste; Faina; Malai; Paste fainoase; Orez.   Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu pla [...]
ProduseDirectiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1B-dul Maresal Averescu nr. 17, sector 1În atenția: Mihaela Briciu71314 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 212224340E-mail: achizitiipublice@dgaspc-sectorul1.roFax: +40 212224340Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.dgaspc-sectorul1.roAdresa profilului [...]
Produse Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantă I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul ValceaStr. General Praporgescu nr. 1Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii PubliceÎn atenția: Laurentia Constantin240182 Ramnicu ValceaROMÂNIATelefon: +40 250732901-103E-mail: consiliu@cjvalcea.roFax: +40 250735617Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.cjvalcea.roAdresa profilului cumpărătorului: [...]
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6Adresa postala: STR. CERNISOARA , NR. 38-40, SECTOR 6, BUCURESTI , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 7000 , Romania , Punct(e) de contact: GEORGIANA PREDA , Tel. +40 217457004 , Email: dgaspc6@yahoo.com , Fax: +40 217457004 , Adresa internet (URL): www.dgaspc.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.roAdresa de la care se pot [...]

 

Meat Milk TV
testo
testo
infoALIMENT MAGAZIN