Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice  

 Detalii procedura   
 Autoritate contractanta  :  DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES   
 Numar anunt  :  154973  /  23.10.2014   
 Denumire contract  :  Contract furnizare carne de porc si alte preparate din carne   
 Stare procedura  :  In desfasurare   
 Moneda in care se transmite oferta de pret  :  RON   
 

   
 

 

 

Planuri anuale de achizitii publice  

An  Denumire plan  Denumire detaliu plan  

 
     
 
 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA   
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:   
 
 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES   
 Adresa postala:    STR. BANATULUI NR. 1 BAIA MARE  ,  Localitatea:    Baia Mare  ,  Cod postal:    430353  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    MARIUS DAN VALEAN  ,  Tel.    +40 262-228999  ,  Email:    dgaspcmm@baiamare.rdsnet.ro  ,  Fax:    +40 262-228322  ,  Adresa profilului cumparatorului:    www.e-licitatie.ro   
 
 
 Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:   
 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior   
 Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:   
 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior   
 
 
 
 
 Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:   
 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior   
 
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)   
 
 INSTITUTIE PUBLICA   
 Activitate (activitati)   

- Protectie sociala
 
 
  Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante   
  Nu   
 Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI   
II.1)   Descriere   
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta   
  Contract furnizare carne de porc si alte preparate din carne   
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor   
 
 Furnizare   
 Cumparare   
 Locul principal de livrare:   DGASPC Maramures, str. Banatului nr. 1, Baia Mare si locatiile acesteia din judet.   
 Codul NUTS:   RO114 - Maramures   
 
II.1.3)   Anuntul implica   
  Incheierea unui acord-cadru   
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru   
  Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei  :   Nu   
  Acord-cadru cu un singur agent economic   
  Durata acordului-cadru:   12   luni   
 
 Valoarea estimata fara TVA:   665,713.6  RON  
 
  Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite:   Valoarea estimata fara TVA: 665.713,6 Moneda: LEU sau intervalul: între _____________ si _______________ Moneda: ________ Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): Autoritatea contractanta estimeaza ca va încheia un contract subsecvent Cantita?ile minime ?i maxime estímate ale acordului-cadru, sunt prevazute in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini. - Valoarea estimata minima acord-cadru: 599.142,24 leifara TVA; - Valoarea estimata maxima acord-cadru: 665.713,6 lei fara TVA; Cantita?ile minime ?i maxime estímate ale contractului sunt prevazute in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini. Valoarea estimata minima a contractului este 599.142,24 lei fara TVA. Valoare estimata máxima a contractului este 665.713,6 lei fara TVA   
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor   
  1. Autoritatea contractanta va incheia un acord cadru pe o perioada de 12 luni, in urma aplicarii procedurii Licitatie deschisa , cu un singur operator economic care a indeplinit criteriile de calificare si selectie si care a prezentat oferta admisibila. Contractul va fi incheiat pe o perioada de 12 luni,
 2. Caracteristicile tehnice raman nemodificate pe toata durata acordului cadru.
 3 .Ofertantii vor depune oferta pentru toate produsele din caietul de sarcini.
 4. Cantitatile minime si maxime care ar putea fi achizitionate pe durata acordului cadru sant prevazute in anexa 1 a caietului de sarcini. Contractu va fi incheiat in teremen de maxim 5 zile de la semnarea acordului cadru pe o perioada de 12 luni.   
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)   
 
15113000-3 - Carne de porc (Rev.2)  
15111200-1 - Carne de manzat (Rev.2)  
15131120-2 - Salamuri (Rev.2)  
15131410-2 - Jambon (Rev.2)  
15221000-3 - Peste congelat (Rev.2)  
 
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice   
  Nu   
II.1.8)   Impartire in loturi   
  Nu   
 
II.1.9)   Vor fi acceptate variante   
  Nu   
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru   
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul   
  Scopul contractului este achizitionarea de CARNE DE PORC SI ALTE PREPARATE DIN CARNE , pentru asigurarea hranei beneficiarilor din centrele de tip familial pentru copii si centrele de recuperare si reabilitare pentru persoane cu handicap din subordinea DGASPC Maramures, pe o perioada de 12 luni de la atribuirea acordului-cadru , in conformitate cu Caietul de sarcini.

 1. Tip de acord-cadru: acord-cadru cu un singur operator economic
 2. Durata acordului-cadru: 12 luni de la data semnarii acordului-cadru.
 3. Tipurile si cantitatile de produce sunt conform prevederilor Caietului de sarcini.
 4. Nivelul minim si maxim al produselor ce se pot achizitiona prin acordul-cadru: conform cu Anexa 1 la Caietul de sarcini.
 5. Nivelul minim si maxim al produselor care pot face obiectul contractului: conform cu Anexa 1 la Caietul de sarcini.
 6. Valoarea estimata maxima a achizitiei, pentru întreaga durata a acordurilor-cadru, fara TVA, este de 665.713,6lei.
 7. Valoarea estimata contract fara TVA, este de 665.713,6lei.   
 
 Valoarea estimata fara TVA:   665,713.6  RON  
 
II.2.2)   Optiuni   
  Nu   
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare   
 12  luni incepand de la data atribuirii contractului   
 Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE   
III.1)   Conditii referitoare la contract   
III.1.1)   Depozite valorice și garantii solicitate   
  Garantia de participare în cuantumul si pentru perioada prevazuta mai jos va fi transmisa în SEAP scanata, semnata cu semnatura electronica astfel pana la data limita de depunere a ofertelor , încât sa fie lizibila, numai în format PDF/JPG. Valoarea garantiei: 13314,27 LEI Garantia se constituie: 1) Virament bancar în contul RO95TREZ4365006XXX000125 deschis la Trezoreria Baia Mare; SAU 2) Instrument de garantare emis, în conditiile legii, de o societate bancara sau de asigurari, care va contine în mod obligatoriu toate prevederile art 87 din HG 925/2006. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. În cazul unei asocieri, instrumentul de garantare va fi emis în numele asocierii sau a unui membru al asocierii cu nominalizarea tuturor celorlal?i membri ai asocierii. Garantia de particip va fi valabila 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/alta valuta, este cursul BNR din data publicarii anun?ului de participare. Ofertantii care depun o Declara?ie privind incadrarea in categoria IMM, pot constitui garantia de particip la 1/2 din valoarea solicitata. In situatia in care ofertantul depune contestatie, are obligatia de a constitui garantia de buna conduita pentru intreaga perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei si data ramanerii definitive a deciziei Consiliului/hotararii instantei de judecata, in conformitate cu Art. I, punctul (4) din O.U.G. nr. 51/28 iunie 2014. Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune si in original la sediul autoritatii contractante. 5% din valoarea contractului de achizitie Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 alin. 1 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. În cazul ofertantilor care se regasesc în categoria întreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facând dovada în acest sens) garantia de buna executie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în documentatia de atribuire.   
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante   
  bugetul de stat   
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul   
  Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare   
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale   
  Nu   
III.2)   Conditii de participare   
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei   
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate   
  Cerinta nr.1: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat în ultimii 5 ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.

 Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 1

 Precizari:
 a) În cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr.1
 b) În cazul unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune Formularul nr. 1

 Cerinta nr.2: Ofertantul nu trebuie sa se afle în niciuna dintre urmatoarele situatii:
- a intrat în faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic;
- nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit;
- în ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
- a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;
- prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

 Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 2
 Ofertantul va prezenta urmatoarele certificate:
 ? certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia operatorul economic îsi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
 ? certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.

 Precizari:
 a) În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 2, precum si certificatele de atestare fiscala solicitate.
 b) În cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 2A
 c) În cazul în care în tara de origine sau în tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit certificate de tipul celor solicitate se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

 Cerinta nr.3: Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 – Formularul nr. 3
 Persoanele cu func?ii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
- Coste Madaras Alina – Director General
- Bezna Loredana Gabriela – Director Economic
- Augusta Mos – Director General adjunct
- Marius Valean – Sef Birou Achizitii
 - Maria Coman-Consilier Achizitii
- Muresan Daniela –Consilier Achizitii
- Popa Gabriela – Consilier juridic principal
- Banc Tatiana – Sef serviciu juridic
- Pop Marinela –Consilier I Superior
- Coza Vasile –Consiler I Superior
 -Balea Stela-Milica- Consilier I Superior
 -Pataki Adelka Melinda- consilier I superior

 Precizari:
 a) În cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr.3
 b) În cazul unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune Formularul nr. 3
 c) În cazul în care exista subcontractanti, fiecare subcontractant are obligatia de a depune Formularul nr. 3

 Cerinta nr 4
 Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare cu oferta independenta Formular 4 Cerin?a nr. 1. Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa aiba dreptul de a desfasura activitatea economica respectiva, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente.

 Ofertantul va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca: operatorul economic este legal constituit; domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii si este autorizat în conformitate cu art. 15 din Legea nr. 359/2004.. Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
 Documentul poate fi prezentat în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu men?iunea ”conform cu originalul”/în forma electronica, având încorporata, ata?ata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

 Precizari:
 a) În cazul în care oferta este depusa de catre o asociere, atunci fiecare operator economic trebuie sa fie autorizat sa desfasoare partea sa din contract.
 b) În cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, înso?ite de traducerea acestora în limba româna de catre un traducator autorizat. Traducerile vor fi semnate ?i ?tampilate pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat.   
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara   
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate   
  Cerinta nr. 1
 Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea economica si financiara de a începe desfasurarea activitatilor care fac obiectul acordului-cadru si de a îndeplini obligatiile contractuale la termenele si standardele calitative asumate prin oferta si contract.

 Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani, respectiv 2011, 2012 si 2013.

 Ofertantul va depune Formularul nr. 5
 Se vor depune documente din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013).

 Precizari:
 În cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 5. Cerinta va fi indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
 Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare cu privire la cifra de afaceri trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm, semnat de catre persoana care îl sustine, prin care aceasta confirma ca, în cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare va asigura îndeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.   
  Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)   
  Ofertantul va depune Formularul nr. 5. Ofertantul va depune documente doveditoare din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013). Precizari: În cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 5. Cerinta va fi indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare cu privire la cifra de afaceri trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm, semnat de catre persoana care îl sustine, prin care aceasta confirma ca, în cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare va asigura îndeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. Conversia leu-valuta se va face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de BNR aferent fiecarui an în parte.   
III.2.3)   Capacitatea tehnica   
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate   
  Se solicita o declaratie referitoare la echipamentele tehnice .Se solicita ca ofertantul sa faca dovada ca dispune( in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere) de mijloace de transport specializate, insotite de autorizatie Sanitar Veterinare pentru transportul produselor , copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ”conform cu originalul”.Autorizatia va fi valabila la data limita de depunere a ofertelor
 In cazul in care operatorul economic nu detine in proprietate mijloace de transport specializate pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/ precontract de inchiriere, se va permite si prezentarea unui angajament.
 Cerinta nr. 1
 In temeiul art.188 alin.1 lit.e) din OUG 34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare , autoritatea contractanta solicita prezentarea de mostre , in vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/produce produsele
 solicitate prin Documenta?ia de Atribuire.

 Ofertantul va depune mostre pentru toate produsele solicitate la sediul autoritatii contractante, cel tarziu pana la data limita de depunere a ofertei.
 Aceste mostre, vor avea caracteristicile solicitate in Caietul de sarcini
 Mostrele vor fi ambalate intr-o cutie sigilata pe care va fi scrisa adresa si numele ofertantului, iar in interior un opis cu produsele continute, conform cu cele solicitate prin Caietul de sarcini. Fiecare produs va fi etichetat cu un numar care sa corespunda cu numarul de ordine din opis, pentru o mai usoara identificare.
 Se solicita prezentarea de certificate sau documente emise de organisme acreditate in conformitate cu standardele europene sau nationale care atesta respectarea de catre ofertanti a standardelor de asigurare a calitatii conform HACCP/ISO 22000 sau echivalent   
  Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)   
  Modalitatea de îndeplinire Se va completa FORMULAR NR. 11 Prezentare autorizatie Sanitar Veterinare pentru transportul produselor , copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ”conform cu originalul”, Autorizatia va fi valabila la data limita de depunere a ofertelor . Ofertantul va depune mostre pentru toate produsele solicitate la sediul autoritatii contractante, cel tarziu pana la data limita de depunere a ofertei. Aceste mostre, vor avea caracteristicile solicitate in Caietul de sarcini Mostrele vor fi ambalate intr-o cutie sigilata pa care va fi scrisa adresa si numele ofertantului, iar in interior un opis cu produsele continute, conform cu cele solicitate prin Caietul de sarcini. Fiecare produs va fi etichetat cu un numar care sa corespunda cu numarul de ordine din opis, pentru o mai usoara identificare. Atestarea faptului ca operatorul economic are implementat un sistem de management pentru siguranta alimentului prin prezentarea de certificate sau documente emise de organisme acreditate in conformitate cu standardele europene sau nationale care atesta respectarea de catre ofertanti a standardelor de asigurare a calitatii conform HACCP/ISO 22000 sau echivalent   
III.2.4)   Contracte rezervate   
 
 Nu   
 
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii   
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii   
 
 Nu   
 
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective   
  Nu   
 SECTIUNEA IV: PROCEDURA   
IV.1)   Tipul procedurii   
IV.1.1)   Tipul procedurii   
  Licitatie deschisa   
IV.2)   Criterii de atribuire   
IV.2.1)   Criterii de atribuire   
 
 Pretul cel mai scazut   

 
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica   
  Nu   
IV.3)   Informatii administrative   
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta   
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract   
  Nu   
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)   
 
 Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente:   02.12.2014 14:00   
 
 Documente de plata:   NU   
 
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare   
  05.12.2014 16:00   
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati   
 IV.3.6)    Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare   
 
Romana  
 
  Moneda in care se transmite oferta de pret  :  RON   
 IV.3.7)    Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta   
  90   zile   (de la termenul limita de primire a ofertelor)   
 IV.3.8)    Conditii de deschidere a ofertelor   
  Data   (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor)  :   08.12.2014 18:00   
  Locul:   In SEAP   
  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:   nu   
 SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE   
VI.1)   Contractul este periodic   
  Nu   
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare   
  Nu   
  Tip de finantare  :   Fonduri bugetare   
VI.3)   Alte informatii   
  În situatia în care doua sau mai multe oferte care se claseaza pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Deoarece procedura este online corespondenta cu ofertantii va avea loc prin intermediul SEAP-ului, atasat la invitatia de participare atât eventualele solicitari de clarificari, cât si raspunsul ofertantului. Acordul cadru se va incheia cu un singur operator economic care a indeplinit criteriile de calificare si selectie si care a prezentat oferta admisibila.   
VI.4)   Cai de atac   
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac   
 
 Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor   
 Adresa postala:    Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti  ,  Localitatea:    Bucuresti  ,  Cod postal:    030084  ,  Romania  ,  Tel.    +40 213104641  ,  Email:    office@cnsc.ro  ,  Fax:    +40 213104642 / +40 218900745  ,  Adresa internet (URL):    http://www.cnsc.ro   
 
  Organism competent pentru procedurile de mediere   
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac   
  Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac   
  Cel mult 10 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, în conditiile OUG nr. 34/2006, despre un act al AC considerat nelegal. Daca priveste continutul documentatiei de atribuire, data luarii la cunostinta este data publicarii acesteia.   
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac   
 
 Denumire oficiala: Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia copilului Maramures – serviciul Juridic   
 Adresa postala:    : Str. Banatului nr. 1  ,  Localitatea:    Baia Mare  ,  Cod postal:    430901  ,  Romania  ,  Tel.    +4 0262228999  ,  Email:    dgaspcmm@baiamare.rdsnet.ro  ,  Fax:    +4 0262228322  ,  Adresa internet (URL):    www.dgaspcmm.ro   
 
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt   
  22.10.2014 14:17   
 

Alte articole recomandate:

Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul BacauCalea Marasesti nr. 2În atenția: Mariana Mitruti600017 BacauROMÂNIATelefon: +40 234537200E-mail: achizitii.publice@csjbacau.roFax: +40 234535012Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.csjbacau.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteAutoritate regională sau [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactPrimaria Sectorului 5 BucurestiB-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5În atenția: Aurelia Negru75540 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213126279E-mail: aurelianegru@yahoo.comFax: +40 213126279Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova    Numar invitatie  :  365001  /  23.09.2014    Denumire contract  :  acord cadru furnizare alimente pentru pacientii internati cu [...]
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialPenitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta MargineniCod fiscal: 4280248, Adresa: Str. Moreni, Nr. 1, I. L. Caragiale, Telefon: +40 0245660210, Fax: +40 0245660211I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:Str. Moreni, Nr. 1, I. L. Caragiale, Romania, cod postal: 137255, telefon:+40 0245660210, fax:+40 0245660211, persoana de contact:Marius AdamI.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:Str. Moreni, Nr. 1, I. L. [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactConsiliul Judetean PrahovaB-dul Republicii nr. 2-4, et. 4, camera 116În atenția: Bratosin Gheorghe100066 PloiestiROMÂNIATelefon: +40 244514797E-mail: achizitii@cjph.roFax: +40 244511611Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjph.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: [...]
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialSPITALUL JUDETEAN SALAJCod fiscal: 4291719, Adresa: STR. SIMION BARNUTIU NR. 67, Zalau, Telefon: +40 0260616920, Fax: +40 0260661066I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:STR. SIMION BARNUTIU NR. 67, Zalau, Romania, cod postal: 450129, telefon:+40 0260616920, fax:+40 0260661066, persoana de contact:LORENA HODISI.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:SPITALUL JUD. DE URGENTA ZALAU, NR.67, -SALA DE SEDINTAI.2) [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  PENITENCIARUL GALATI    Numar invitatie  :  360616  /  21.05.2014    Denumire contract  :  CARTOF VARA    Stare procedura  :  In Desfasurare [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului TimisP-ta Regina Maria nr. 3În atenția: Mihaela Popescu300004 TimisoaraROMÂNIATelefon: +40 256490281E-mail: dgaspctm@gmail.comFax: +40 256407066Adresă (adrese) Internet:Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact [...]

 

Meat Milk TV
testo
testo
infoALIMENT MAGAZIN