Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa


Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă


I.1)

Denumire, adrese și punct(e) de contact


Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2
În atenția: Victorita Bocea
021561 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 212524446
E-mail: bocea_victorita@ps2.ro
Fax: +40 212524446

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.ps2.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior


I.2)

Tipul autorității contractante

Autoritate regională sau localăI.3)

Activitate principală

Servicii publice generaleI.4)

Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nuSecțiunea II: Obiectul contractului


II.1)

Descriere


II.1.1)

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:

Furnizare si distributie produse de panificatie in cadrul programului national lapte – corn, pentru sectorul 2 al municipiului Bucuresti.
 


II.1.2)

Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: unitatile de invatamant din sectorul 2 al municipiului Bucuresti.

Cod NUTS RO321


II.1.3)

Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)

Anunțul implică încheierea unui acord-cadruII.1.4)

Informații privind acordul-cadru

Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 8

Durata acordului-cadru
Durata în luni: 48

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru
Valoarea estimată fără TVA: 6 802 046,28 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Cantitatile minime si maxime estimate atat pentru acordul cadru cat si pentru fiecare contract subsecvent se regasesc in anexa la nota justificativa privind determinarea valorii estimate a acordului cadru „Furnizare si distributie produse de panificatie in cadrul programului national lapte – corn, pentru sectorul 2 al municipiului Bucuresti”, cod CPV 15811300-9 „cornuri”.
Se va incheia cel putin un contract subsecvent de furnizarare in fiecare an scolar.


II.1.5)

Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Furnizare si distributie produse de panificatie in cadrul programului national lapte – corn, pentru sectorul 2 al municipiului Bucuresti.
 


II.1.6)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15811300, 60000000


II.1.7)

Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): daII.1.8)

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nuII.1.9)

Informații privind variantele

Vor fi acceptate variante: nuII.2)

Cantitatea sau domeniul contractului


II.2.1)

Cantitatea totală sau domeniul:

Acordul cadru prin contractele subsecvente trebuie sa asigure furnizarea produselor de panificatie, respectiv cornuri pentru prescolarii si scolarii din unitatile de invatamant din sectorul 2 al municipiului Bucuresti in cadrul programului national lapte corn.
 Valoarea totala a acordului cadru este de 6 802 046,28 RON, pentru o perioada de 4 ani.
 Cantitatile minime si maxime estimate atat pentru acordul cadru cat si pentru fiecare contract subsecvent se regasesc in anexa la nota justificativa privind determinarea valorii estimate a acordului cadru „Furnizare si distributie produse de panificatie in cadrul programului national lapte – corn, pentru sectorul 2 al municipiului Bucuresti”, cod CPV 15811300-9 „cornuri ”
 Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de: 9 607,41 RON (fara TVA);
 Valoare estimata nr. de portii cel mai mic contract subsecvent: 33 129 bucati
 Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de:1 700 511,57 RON (fara TVA )
 Valoare estimata nr. de portii cel mai mare contract subsecvent: 5 863 833 bucati
 Valoarea estimata acord cadru, pentru 4 ani este de: 6 802 046,28 RON (fara TVA )
 Valoare estimata nr portii acord cadru pentru cei 4 ani este de: 23 455 332 bucati
 Valoarea estimată fără TVA: 6 802 046,28 RONII.2.2)

Informații privind opțiunile

Opțiuni: nuII.2.3)

Informații privind reînnoirile


II.3)

Durata contractului sau termenul de finalizare

Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice


III.1)

Condiții referitoare la contract


III.1.1)

Depozite și garanții solicitate:

Garantia de participare este de 30 000 RON. Garantia se va constitui cf. prev. art. 86, alin. 1 din HG 925/2006: prin virament bancar sau printr-un instr. de gar. emis in cond. legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari. Instr. de garant. emis in cond. legii trebuie prezentat in original trebuie sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta si sa contina in clar denumirea autorit. contract. in favoarea careia s-a constituit, sa contina valoarea garantiei care sa corespunda sumei solicitate prin doc. de atrib, sa aiba înscrisa valabilitatea – sa contina parafa lizibila a societatii emitente si/sau semnatura autorizata – sa fie emisa pentru op. ec. care a depus oferta, – sa fie irevocabila, – sa contina prevderile art. 87 alin. (1) din HG 925/2006. Pt scrisoare de gar. banc. se va utiliza Formularul nr. 11 viramentul bancar, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor. Contul in care se depune: în contul Primariei Sectorului 2, deschis la Trezoreria Sector 2 nr. RO37TREZ7025006XXX000197.
 Nota:
 — Garantia se va prezenta separat, nefiind inclusa in coletul sigilat ce contine oferta si doc. de calif.
 — Dovada constit. garantiei trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofert. Garantia se va restitui conf. art. 88 din HG 925/2006 cu modif. si complet ulterioare. Data de referinta pentru cursul avut in vedere la conversia valorii aferente garantiei de participare constituita intr-o alta moneda este aferenta datei publicarii anuntului de participare, respectiv institutia bancara de referinta pentru cursul de schimb este Banca Nationala a Romaniei ( BNR ). Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei,respectiv 150 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie în cuantum de 10 % din valoarea contractului subsecvent fara TVA. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conform. art. 90 alin. (1), alin. (2) din HG nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, conform art. 90 alin. (3) din HG nr. 925/2006. În acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul în contul deschis la dispozitia autoritatii la trezoreria statului va fi de 0.5 % din pretul contractului. Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie în conditiile de mai sus cel mai târziu în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea va elibera/restitui garantia de buna executie conform art. 91- 92 din HG nr. 925/2006.
 


III.1.2)

Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:

bugetul local
 


III.1.3)

Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
 


III.1.4)

Alte condiții speciale

Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nuIII.2)

Condiții de participare


III.2.1)

Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Declaratie privind eligibilitatea,respectiv neîncadrarea în prevederile art. 180 din 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – Modalitate de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal.
Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
Cazier judiciar al operatorului economic/ofertant.
— Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.181.din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de îndeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare – Formular 3)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat; Declaratia va fi prezentata si de tertul sustinator pentru a dovedi neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a, c^1 si d
— Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, completare Formularul 5.
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz). Declaratie pe proprie raspundere, privind neîncadrarea in prevederile art. 69 ^1 din OUG nr. 34 /2006 – Modalitate de indeplinire: Declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal – completare formular , pentru aceasta declaratie persoanele cu functii de decizie din cadrul contractului sunt:
Neculai Ontanu – primar,
Toader Mugur Mihai – viceprimar,
Viorel Mîndroi – director executiv Directia Achizitii si Contracte Publice,
Marin Ion – director executiv Directia Economica,
Geangu Mihail – director DGAPI,
Elena Nita – director executiv Directia Juridica,
Victorita Bocea – sef Serviciu Achizitii Publice,
Radu Neg – consilier Serviciu Achizitii Publice,
Bianca Gheorghiu – inspector DGAPI,
Claudiu George Fogoros – consilier juridic,
Ana Rizea – consilier Serviciu Achizitii Publice,
Florentina Teodora Amaritei – sef Serviciu Buget Local,
Lenuta Rîpa – consilier, Serviciul Buget local – CFP,
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatilor exigibile de plata :
1. Certificat de de taxe si impozitelor locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile la data depunerii ofertei,
2. Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice) – formular emis de organismele competente din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunerea a ofertelor. Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice române
1. Modalitatea de îndeplinire: – Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.
Informatiile cuprinse în acest document vor fi reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele juridice straine
2. Modalitatea de îndeplinire:

— prezentarea de documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
— prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic în curs.
3. Prezentarea autorizatiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor emisa de directia judeteana/municipiului Bucuresti (conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor nr. 57 din 24.6.2010 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala)
Nota: Documentele se prezinta in copie legalizata sau copie conform cu originalul.


III.2.2)

Capacitatea economică și financiară

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1
Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Conditie de calificare:
Cifra medie de afaceri globala în ultimii 3 (trei) ani respectiv:2011, 2012, 2013 sa fie cel putin egala cu 3 300 000 RON.
Documente relevante:
bilanturi contabile sau extrase de bilant înregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil) iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Completare Formular nr. 15
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a României pentru anul respectiv.
În cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstreaza îndeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza îndeplinirea în integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor însoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, în cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure îndeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
În cazul în care ofertantul/candidatul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi îndeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori îsi demonstreaza îndeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de îndeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.
Nota: Persoana ce asigura sustinerea situatiei economic si financiare nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006.III.2.3)

Capacitatea tehnică

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
 Cerinta nr. 1
 Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca;
 Ofertantul/candidatul a livrat produse similare in valoare cumulata de cel putin 1 700 000 RON.
 Nivelul valoric impus livrarilor de produse se confirma prin prezentarea a maxim 2 contracte emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
 Luând in considerare natura produselor care trebuiesc furnizate, ofertantul trebuie sa demonstreze experienta de a furniza produsele care fac obiectul contractului.
 În cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstreaza îndeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza îndeplinirea în integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea listei principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani însotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar.
 Aceste documente vor însoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, în cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure îndeplinirea completa si reglementara a obligaiilor contractuale prin implicarea sa directa.
 În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi îndeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori îsi demonstreaza îndeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocând sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de îndeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.
 Nota: Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire
 conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006.
 Cerinta nr. 3
 Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului; ofertantul/candidatul trebue sa faca dovada ca dispune de mijloace de transport pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
 Modalitatea de îndeplinire:
 Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, autorizate conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor nr. 57 din 24.6.2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora – proprietate/contract de închiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).
 Conditie de calificare:
 Ofertantul/candidatul dispune de cel putin 1 depozit frigorific adecvat pentru receptia, depozitarea si livrarea de produselor de panificatie
 Modalitatea de îndeplinire:
 Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul/candidatul dispune de depozit frigorific autorizat conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor nr. 57 din 24.6.2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora – proprietate/contract de închiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
 Cerinta nr. 2
 Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calitatii.
 Conditie de calificare
 Operatorul economic va face dovada ca dispune de persoane pentru transportul si distributia produselor lactate la locatiile prevazute în caietul de sarcini în conformitate cu graficul de livrare stabilit.
 Ofertantul/candidatul va avea în vedere nominalizarea de persoane având cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite în acest sens si având efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 714 din 2..6.2008.
 Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma:
 — instruirea personalului în domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document);
 — efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverinta).
 Cerinta nr. 2
 Conditie de calificare:
 Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) conform HG 925/2005
 Sau,
 Documente/certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard/specificatie tehnica privind sistemul de management al sigurantei alimentelor.
 Cerinta nr. 1
 Conditie de calificare:
 Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
 Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
 Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
 Completare Formular nr. 6
 Daca documentele sunt întocmite în alta moneda, pentru conversie se va lua în considerare cursul mediu anual RON/valuta comunicat de Banca Nationala a României pentru anul respectiv. In vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/produce produse similare celor care fac obiectul achizitiei in cauza se solicita operatorilor economici la depunerea ofertei depunerea unei mostre a produsului ofertat însotita de buletinul de analiza microbiologica eliberat de Autoritatea de Sanatate Publica Teritoriala.
 Neprezentarea mostrei însotita de buletinul de analiza microbiologica eliberat de Autoritatea de Sanatate Publica la sedinta de deschidere a ofertelor va duce la descalificarea operatorului economic.
 Mostra va trebui sa îndeplineasca toate conditiile mentionate in prezentul caietul de sarcini.
 Completare Formular nr. 7
 Completare Formular nr. 8
 Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma:
 — instruirea personalului în domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document);
 — efectuarea controlului medical periodic (copie document/adeverinta).
 Prezentare certificat emis de un organism independent în copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
 În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
 Prezentare certificat emis de un organism independent în copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
 În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.
 


III.2.4)

Informații privind contractele rezervate


III.3)

Condiții specifice pentru contractele de servicii


III.3.1)

Informații privind o anumită profesie

Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nuIII.3.2)

Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nuSecțiunea IV: Procedură


IV.1)

Tipul procedurii


IV.1.1)

Tipul procedurii

DeschisăIV.1.2)

Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe


IV.1.3)

Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului


IV.2)

Criterii de atribuire


IV.2.1)

Criterii de atribuire

Cel mai mic prețIV.2.2)

Informații despre licitația electronică

Se va organiza o licitație electronică: da
Informații suplimentare despre licitația electronică: La licitatia electronica pot participa doar operatorii economici care sunt inscrisi in SEAP.
Sistemul informatic va transmite simultan invitatii pe cale electronica, numai ofertantilor care au depus oferte admisibile. Pe parcursul efectuarii rundei de licitatie electronica, autoritatea contractanta nu are dreptul de a dezvalui identitatea ofertantilor. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la calendarul licitatiei electronice, palierul orar stabilit de sistem, existenta de preturi noi prezentate in cadrul licitatiei electronice, numarul participantilor la licitatia electronica si clasament.
Informatii relevante privind procesul licitatiei electronice:
— inainte de lansarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire;
— in vederea realizarii licitatiei electronice, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic.
Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea notificari de sistem.
Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze:
In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze;
In cazul in care operatorul economic declarat admis si inregistrat in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze si care a fost introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta.
Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei;
Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de reofertare: pret unitar fara TVA/bucata
Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1;
Durata unei runde: 1 (una) zi.
Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret: nu;
Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: nu;
Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: nu;
Se va utiliza pasul de licitare: da.

Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la licitatia electronica, in conf. cu prev. art. 42 din HG 1660/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati on-line si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem (informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la www.e-licitatie.ro). Ofertele depuse de operatorii economici care nu sunt inregistrati on-line si nu detin certificat valid pentru acces in sistem, nu pot fi luate in considerare.


IV.3)

Informații administrative


IV.3.1)

Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:


IV.3.2)

Publicare anterioară privind același contract

nuIV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv

Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 14.10.2014 - 16:30
Documente contra cost: nuIV.3.4)

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

15.10.2014 - 10:00IV.3.5)

Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați


IV.3.6)

Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare

română.IV.3.7)

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

în zile: 150 (de la termenul limită de primire a ofertelor)IV.3.8)

Condiții de deschidere a ofertelor

Data: 15.10.2014 - 12:00

Locul:

Primaria Sectorului 2, strada Chiristigiilor nr. 11 – 13, Bucuresti.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Membri comisiei de evaluare, reprezentantii ofertantilor.


Secțiunea VI: Informații complementare


VI.1)

Informații privind periodicitatea

Această achiziție este periodică: nuVI.2)

Informații despre fondurile Uniunii Europene

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nuVI.3)

Informații suplimentare

In cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret, pentru departajarea ofertelor, care reprezinta oferte egale situate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita clarificari in plic inchis, în vederea transmiterii de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret). Atunci cand doua sau mai multe oferte au preturi/punctaje egale si sunt clasate pe acelasi loc (din primele 8 locuri) noul pret ofertat, nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, in clasament.
 


VI.4)

Căi de atac


VI.4.1)

Organismul competent pentru căile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745


VI.4.2)

Utilizarea căilor de atac

Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006.VI.4.3)

Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac


Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti – Directia Juridica
Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2
021561 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 212096019
Adresă Internet: www.ps2.ro
Fax: +40 212096019


VI.5)

Data expedierii prezentului anunț:

1.9.2014


Alte articole recomandate:

Planuri anuale de achizitii publiceAn    Denumire plan    Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului Prof. Dr. Alfred RusescuNumar invitatie : 369439 / 23.01.2015Denumire contract : Legume si fructeStare procedura : In DesfasurareSECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1)    DESCRIEREI.1.1)    Sediul socialInstitutul pentru Ocrotirea Mamei [...]
   A. Servicii / bunuri / lucrări eligibile prin proiect  Constructii fundatii silozuri cereale , fundatii elevator si racord electric cuprinse in linia bugetara 4.1  Valoare Eligibilă Lot 1 : 235.492,00 RON (fără TVA)  Valoare Neeligibilă Lot 1 : 28.214,00 RON (fără TVA)  Valoare Totală Lot 1 : 263.706,00 RON (fără TVA)  Tip Contract: Lucrari  Coduri CAEN: 4299; 4120; 4321;  A. Servicii / bunuri / lucrări eligibile prin proiect  Achizitie [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul TulceaStr. Pacii nr. 20În atenția: Birou Achizitii Publice820033 TulceaROMÂNIATelefon: +40 240502235E-mail: teodora.zaharencu@cjtulcea.ro, ilona.cubanita@cjtulcea.roFax: +40 240516538Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjtulcea.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul MuresPiata Victoriei nr. 1Punct(e) de contact: Carmen PatranÎn atenția: Moldovan Cristina540026 Targu MuresROMÂNIATelefon: +40 265263211E-mail: achizitii@cjmures.roFax: +40 265268718Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjmures.ro/anunturiAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi [...]
Detalii generale activ  Activ: 454/2014 Zahar ANRSPS  Descriere: Ședința de tranzacționare se va desfășura, utilizând platforma electronică a BRM, în data de 02.07.2014, ora 11:00.  Instructiuni calitate: Persoană de contact: Manager Cereale Bogdan Iliescu, tel. mobil 0727225124 b.iliescu@bm.ro  Detalii incadrare activ  Ring: Marfuri generale  Descriere ring:  Activ suport: Produse alimentare  Descriere activ suport: Produse alimentare in care [...]
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTACONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTIAdresa: str. traian, nr. 89, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 1500, Mehedinti, Romania, Email: achizitiicjmh@gmail.com, Tel.: +40 0372521137, Fax: +40 0372521137Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURAII.1) Denumire contract Furnizarea si distribuirea de mere elevilor din clasa pregatitoare si clasele l-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat din judetul Mehedinti, in anul [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactUAT Judetul HunedoaraStr. 1 Decembrie 1918 nr. 28, jud. HunedoaraÎn atenția: Viorel Rotar330005 DevaROMÂNIATelefon: +40 254213383E-mail: servinv2000@yahoo.comFax: +40 254230030Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjhunedoara.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteAutoritat [...]
Directiva 2004/18/CE Secțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”Str. Corneliu Coposu nr. 12În atenția: Mirela Poinar410469 OradeaROMÂNIATelefon: +40 259267903E-mail: spitalcopii@gmail.comFax: +40 259267903 Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.scmo.ro Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro Alte informații [...]

 

Meat Milk TV
testo
testo
infoALIMENT MAGAZIN