Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice  

 Detalii procedura   
 Autoritate contractanta  :  ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA   
 Numar anunt  :  151243  /  03.06.2014   
 Denumire contract  :  Acord cadru de furnizare fructe si legume pentru animalele din colectia Gradina Zoologica Bucuresti   
 Stare procedura  :  In desfasurare   
 Moneda in care se transmite oferta de pret  :  RON   
 

   
 

Planuri anuale de achizitii publice  

An  Denumire plan  Denumire detaliu plan  

 
     
 
 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA   
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:   
 
 ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA   
 Adresa postala:    Str. Vadul Moldovei, Nr. 4, Sector 1  ,  Localitatea:    Bucuresti  ,  Cod postal:    014033  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    Mariana COANDA  ,  Tel.    +40 212690600/+40 212690602  ,  In atentia:    Mariana COANDA  ,  Email:    achizitiizoo@yahoo.com  ,  Fax:    +40 212690605/+40 212690602  ,  Adresa profilului cumparatorului:    www.e-licitatie.ro   
 
 
 Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:   
 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior   
 Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:   
 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior   
 
 
 
 
 Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:   
 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior   
 
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)   
 
 Autoritate regionala sau locala   
 Activitate (activitati)   

- Recreere, cultura si religie
 
 
  Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante   
  Nu   
 Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI   
II.1)   Descriere   
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta   
  Acord cadru de furnizare fructe si legume pentru animalele din colectia Gradina Zoologica Bucuresti   
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor   
 
 Furnizare   
 Cumparare   
 Locul principal de livrare:   Str. Vadul Moldovei, nr. 4, sector 1, Bucuresti   
 Codul NUTS:   RO321 - Bucuresti   
 
II.1.3)   Anuntul implica   
  Incheierea unui acord-cadru   
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru   
  Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei  :   Nu   
  Acord-cadru cu   maxim 3   agenti economici   
  Durata acordului-cadru:   4   ani   
 
 Valoarea estimata fara TVA:   1,640,944  RON  
 
  Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite:   Frecventa contractelor subsecvente: estimat 8 contracte (estimat un contract la 6 luni)   
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor   
  Achizitionare legume si fructe pentru animalele din colectia Gradina Zoolagica Bucuresti. Legumele si fructele trebuie sa raspunda necesitatilor fiecarei specii si devin foarte diversificate. Cantitatea totala de legume si fructe solicitata prin caietul de sarcini este necesara pentru o perioada de 48 luni. Livrarea se face in functie de comenzile autoritatii contractante.

 Valoare totala: 1,640,944.00 lei
 Frecventa contractelor subsecvente: estimat 8 contracte (estimat un contract la 6 luni)

 Valoare maxima estimata acord cadru: 1,640,944.00 lei
 Valoare minima estimata acord cadru: 547,014.00 lei
 Cel mai mare contract subsecvent: 410,236.00 lei
 Cel mai mic contract subsecvent: 136,778.00 lei

 Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului cadru si ale unui singur contract subsecvent, in conformitate cu prevederile art. 66 din HG nr. 925/2006, se regasesc in caietul de sarcini.   
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)   
 
03220000-9 - Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)  
 
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice   
  Da   
II.1.8)   Impartire in loturi   
  Nu   
 
II.1.9)   Vor fi acceptate variante   
  Nu   
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru   
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul   
  Achizitionare legume si fructe pentru animalele din colectia Gradina Zoolagica Bucuresti. Legumele si fructele trebuie sa raspunda necesitatilor fiecarei specii si devin foarte diversificate. Cantitatea totala de legume si fructe solicitata prin caietul de sarcini este necesara pentru o perioada de 48 luni. Livrarea se face in functie de comenzile autoritatii contractante.

 Valoare totala: 1,640,944.00 lei
 Frecventa contractelor subsecvente: estimat 8 contracte (estimat un contract la 6 luni).

 Valoare maxima estimata acord cadru: 1,640,944.00 lei
 Valoare minima estimata acord cadru: 547,014.00 lei
 Cel mai mare contract subsecvent: 410,236.00 lei
 Cel mai mic contract subsecvent: 136,778.00 lei

 Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului cadru si ale unui singur contract subsecvent, in conformitate cu prevederile art. 66 din HG nr. 925/2006, se regasesc in caietul de sarcini.   
 
 Valoarea estimata fara TVA:   1,640,944  RON  
 
II.2.2)   Optiuni   
  Nu   
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare   
 48  luni incepand de la data atribuirii contractului   
 Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE   
III.1)   Conditii referitoare la contract   
III.1.1)   Depozite valorice și garantii solicitate   
  Garantia de participare este: 32,818 lei. Per de valabilitate: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor, cu posibilitatea prelungirii acesteia la cererea aut contr.Forma de constituire:instr de garantare irevocabil emis, în conditiile legii, de o soc bancara ori de o soc de asigurari; sau virament bancar în contul RO14TREZ7015006XXX013380, deschis la Trezoreria operative sector 1, cod fiscal: 4505375 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pâna la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si emisa în favoarea autoritatii.Perioada de valabiliatate a garantiei va fi cel putin egala cu perioada mininima de valabilitate a ofertei (90zile), cu posibilitatea prelungirii acesteia la cererea autoritatii. Autoritatea are dreptul de a retine garantia, atunci când ofertantul se afla în oricare din urmatoarele situatii:a)Îsi retrage oferta, în perioada de valabilitate a acesteia;b)Oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei;c) Ofertantul a contestat un act al autoritatii la CNSC, Consiliul respinge contestatia sau ofertantul isi retrage contestatia, retinerea se va calcula conform art. 278^1 alin(1) si alin. (2) OUG 34/2006.Nota:a)În cazul constituirii garantiei printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul 15 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune scanat in SEAP si in original la adresa de la I.1), pana la data limita de depunere a ofertelor. b)Autoritatea va elibera/restitui garantia de participare conform art 88 din HG 925/2006.c) Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în valuta se va face la cursul BNR din data publicarii invitatiei de participare. Garantia de buna executie în cuantum de 5% din val. ctr subsecvent fara T.V.A.. G Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conform. art.90 alin.(1), alin(2) din HG nr.925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, conform art.90 alin.(3) din HG nr.925/2006. În acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul în contul deschis la dispozitia autoritatii va fi de 0.5% din pretul contractului. Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie în conditiile de mai sus cel mai târziu în termen de 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea va elibera/restitui garantia de buna executie conform art.91- 92 din HG nr. 925/2006.   
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante   
  Bugetul Local   
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul   
  Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare   
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale   
  Nu   
III.2)   Conditii de participare   
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei   
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate   
  Cerinta nr. 1 Declaratie privind eligibilitatea. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: 1. Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - completare formular 1 din Sectiunea III. (În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus. Aceasta declaratie va fi prezentata si de tertul sustinator) Nota:Încadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
 Cerinta nr. 2 Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 181 - completare formular 2 din Sectiunea III. Nota: În situatia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla într-una din stuatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.(În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus. Declaratia privind neincadrarea in art. 181 lit. a, c^1 si d se va prezenta si de catre tertul sustinator). Atentie! În cazul ofertelor depuse de o asociere, încadrarea oricaruia dintre asociati în oricare dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea asocierii de ofertanti din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
 2.Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut TERMENUL LIMITA de depunere a ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina în parte „conform cu originalul” si este semnat si stampilat). In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit articolului 11 alin. (4) din HG 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011.
 3.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut TERMENUL LIMITA de depunere a ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina în parte „conform cu originalul” si este semnat si stampilat). În cazul existentei punctelor de lucru, operatorii economici au obligatia de a prezenta certifcate eliberate de autoritatile publice locale pe teritoriul carora îsi desfasoara activitatea (sediul principal, sedii secundare, punctele de lucru), doar pentru sediile/punctele de lucru care vor fi implicate in derularea contractului. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit articolului 11 alin. (4) din HG 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011.
 Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2014 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai târziu pâna la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba româna.În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
 Cerinta nr. 3 Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Certificat de participare cu oferta independenta Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 – completare formular 4 din Sectiunea III, conform Ordinului 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
 Cerinta nr. 4. Declaratii privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Prezentarea Declaratiei privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – completare formular 5 din Sectiunea III. Evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante cum ar fi: •Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Director Dr. Oprea Ancuta Elena -Sef Serviciu Aprovizionare Ing. Dorcea Sabin -Inspector de specialitate Ing. Coanda Mariana – responsabil achizitii. Comisia de evaluare: Coanda Mariana - presedinte cu drept de vot, membrii: Dorcea Sabin, Draghici Ramona Maria, Georgescu Claudia (membru de rezerva).
 (Aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare din membrii asocierii si de subcontractanti si de tertul sustinator.) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, în scopul verificarii datelor din Declaratiile prezentate de ofertanti.
 În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratiile/certificatele mentionate mai sus.

 Documentele emise de catre ofertanti (formularele) se vor prezenta numai in forma originala, certificatele/documentele emise de autoritati/terti vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” – cf art. 5 din Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAP. Cerinta nr. 1 Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic
 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Prezentarea Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.
 Nota:
 a. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.”;
b. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a furniza produsele care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit.
 c. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora în limba româna.
 d. Ofertantul clasat pe primul loc va avea obligatia de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator ONRC in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.   
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara   
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate   
  Cerinta nr. 1
 Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani (2011, 2012, 2013) trebuie sa fie egala sau mai mare cu 800000 lei. Prezentarea Informatiilor generale aferente ultimilor 3 ani, completare formular 6 din Sectiunea III

 Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria întreprinderilor mici si mijlocii sumele mai sus mentionate se reduc cu 50%.
 - Pentru echivalenta leu alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual publicat de BNR pentru anii respectivi.
 (În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.)
 Cerinta nr. 2
 Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si înregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
 Pentru operatorii economici nerezidenti, în masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata/ legalizata a acestora in limba româna.
 Tertul sustinator
 În conformitate cu prevederile art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva. Alin. (2) În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata, în conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
 Continuare cerinta de mai sus (tert)
 Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). Alin. (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).   
  Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)   
  Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: - Prezentarea Informatiilor generale aferente ultimilor 3 ani, completare formular 6 din Sectiunea III, în original. Nota: Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a situatiei tuturor membrilor grupului Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Documente privind probarea capacitatii economico financiare. Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere (formular nr. 18) - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). - dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinere Continuare cerinta de mai sus   
III.2.3)   Capacitatea tehnica   
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate   
  Cerinta nr. 1
 Declaratie si Prezentarea Listei privind principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, completare formular 7 si anexa acestuia din Sectiunea III
 Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii trei ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor au livrat, la nivelul a cel putin un contract, produse similare celor solicitate prin documentatia de atribuire (legume, fructe) in valoare/valoare
 cumulata de cel putin 200000 lei, fara TVA

 În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate
 Continuare Cerinta nr. 1
 Ca dovada a îndeplinirii cerintei obligatorii ofertantul va prezenta documente/certificate prin care sa confirme livrarea de produse similare celor solicitate prin docum de atribuire.
 În cazul în care documentul contine clauze de confidentialitate care împiedica prezentarea acestuia în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din document care contin referinte privind partile contractului, obiectul contractului, durata contractului, pretul/valoarea contractului, precum si semnatura/stampila partilor. Copiile respective vor fi certificate prin semnarea pe proprie raspundere a documentelor, cu mentiunea “conform cu originalul” si stampila operatorului economic. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copiile respective însotite de traducerea autorizata/ legalizata a acestora în limba româna.
 Asocierea. Op econ au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Într-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta min urm:-faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;-nominalizarea liderului asociatiei;-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;-platile se vor face catre liderul asociatiei;-partea/partile din contract urmeaza sa fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociat in parte. In cazul asocierii unui grup de op economici, îndeplinirea cerintelor privind situatia eco-fin, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a res tuturor membrilor grupului. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor crit de calificare si selectie prevazute la sect. III.2.1). Aut contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata câstigatoare
 Tert sustinator
 În conformitate cu prevederile art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.
 Alin. (2) În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata, în conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
 Continuare cerinta de mai sus (tert)
 Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
 Alin. (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza în conditiile prevazute la alin. (2).
 Cerinta nr. 1
 Standarde de asigurare a calitatii
 Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 în domeniul ce face obiectul prezentului accord cadru sau echivalent valabil la data LIMITA depunerii ofertelor sau Certificate echivalente emise de organisme abilitate. Se vor accepta orice probe sau dovezi in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Se vor accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din continutul acestuia reiese ca acestia vor primi certificarea.

 În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus pentru partea de contract pe care o realizeaza.   
  Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)   
  Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Declaratie si Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, completare formular 7 si anexa acestuia din Sectiunea III. - Pentru echivalenta leu alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual publicat de BNR pentru ultimii 3 ani 2014-2013-2012-2011 (În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se vor prezenta fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.) Nota: Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Continuare cerinta de mai sus Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Se va prezenta acordul de asociere, formular 12 Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere (formular nr. 19)- declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). - dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinere Continuare cerinta de mai sus Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 în domeniul ce face obiectul prezentului accord cadru sau echivalent În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus pentru partea de contract pe care o realizeaza.   
III.2.4)   Contracte rezervate   
 
 Nu   
 
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii   
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii   
 
 Nu   
 
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective   
  Nu   
 SECTIUNEA IV: PROCEDURA   
IV.1)   Tipul procedurii   
IV.1.1)   Tipul procedurii   
  Licitatie deschisa   
IV.2)   Criterii de atribuire   
IV.2.1)   Criterii de atribuire   
 
 Pretul cel mai scazut   

 
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica   
  Da   
  Autoritatea contractanta va utiliza licitatia electronica ca o etapa finala a licitatiei deschise. Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile Licitatia electronica se va desfasura in 1 runda :1 (una) zi lucratoare. In cadrul licitatiei electronice se va reoferta pretul ofertei. Autoritatea contractanta nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor. Fara pas de licitare, fara limite ale valorilor pana la care preturile pot fi imbunatatite. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie. In cazul in care se regasesc oferte cu preturi egale clasate pe unul din primele 3 locuri ale clasamentului elementul reofertarii il reprezinta pretul, iar acesta din urma nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. De exemplu pe locul 3 sunt doua oferte egale, elementul reofertarii este pretul, iar acesta din urma nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului operatorului clasat pe locul 2.   
IV.3)   Informatii administrative   
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta   
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract   
  Nu   
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)   
 
 Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente:   16.07.2014 19:00   
 
 Documente de plata:   NU   
 
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare   
  17.07.2014 16:00   
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati   
 IV.3.6)    Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare   
 
Romana  
 
  Moneda in care se transmite oferta de pret  :  RON   
 IV.3.7)    Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta   
  90   zile   (de la termenul limita de primire a ofertelor)   
 IV.3.8)    Conditii de deschidere a ofertelor   
  Data   (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor)  :   11.08.2014 18:00   
  Locul:   In SEAP   
  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:   nu   
 SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE   
VI.1)   Contractul este periodic   
  Nu   
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare   
  Nu   
  Tip de finantare  :   Fonduri bugetare   
VI.3)   Alte informatii   
  Daca in urma desfasurarii licitatiei electronice pe primul loc se afla doi sau mai multi ofertanti cu acelasi punctaj, clasamentul se va stabili în ordinea descrescatoare a pretului ofertat, ofertele câstigatoare fiind cele clasata pe primele 3 locuri.In cazul in care se regasesc oferte cu preturi egale clasate pe unul din primele 3 locuri ale clasamentului elementul reofertarii il reprezinta pretul, iar acesta din urma nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.De exemplu pe locul 3 sunt doua oferte egale, elementul reofertarii este pretul, iar acesta din urma nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului operatorului clasat pe locul 2.   
VI.4)   Cai de atac   
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac   
 
 Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor   
 Adresa postala:    Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti  ,  Localitatea:    Bucuresti  ,  Cod postal:    030084  ,  Romania  ,  Tel.    +40 213104641  ,  Email:    office@cnsc.ro  ,  Fax:    +40 213104642 / +40 218900745  ,  Adresa internet (URL):    http://www.cnsc.ro   
 
  Organism competent pentru procedurile de mediere   
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac   
  Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac   
  In conformitate cu art. 256? din O.U.G. nr. 34/2006   
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac   
 
 CABINET INDIVIDUAL AVOCATURA “CAPISIZU SERGIU MARIN”   
Adresa postala:    Str. Poet Panait Cerna, nr. 10, bl. M43, sc. 2, parter, ap. 38, sector 3  ,  Localitatea:    Bucuresti  ,  Cod postal:    030994  ,  Romania  ,  Tel.    +40 213210305  ,  Fax:    +40 213210305   
 
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt   
  30.05.2014 19:19  

Alte articole recomandate:

Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTINumar invitatie : 370273 / 19.02.2015Denumire contract : Furnizarea si distribuirea de mere elevilor din clasa pregatitoare si clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat din judetul Mehedinti, in anul scolar 2014-2015Stare procedura : In Desfasurare SECTIUNEA 1: AUTORITATE [...]
AUTORITATEA CONTRACTANTA   DESCRIERE   Sediul social  DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES   Cod fiscal   15331312  ,    Adresa   STR. BANATULUI NR. 1 BAIA MARE, Baia Mare  ,   Telefon   +40 262-228999  ,   Fax   +40 262-228322   Adresa la care se transmit ofertele  : SEAP   Adresa (locul) de deschidere a [...]
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului BuzauCod fiscal: 17091470, Adresa: str. Bistritei, nr.41, Buzau, Telefon: +40 0238724662, Fax: +40 0238721143I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:str. Bistritei, nr.41, Buzau, Romania, cod postal: 120212, telefon:+40 0238724662, fax:+40 0238721143, persoana de contact:Serviciul Achizitii PubliceI.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:D.G.A.S.P.C. [...]
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTIAdresa postala: Str. Splaiul Independentei 169, sector 5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050098 , Romania , Punct(e) de contact: Serv. Achizitii , Tel. +40 213140015 , In atentia: Ec. Andreea HARDAU , Email: achizitiipublice.suub@gmail.com , Fax: +40 213140015 , Adresa internet (URL): www.suub.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.roAdresa de l [...]
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA   I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:     SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. PANTELIMON FOCSANI    Adresa postala:    Str. Cuza Voda nr. 50-52  ,  Localitatea:    Focsani  ,  Cod postal:    620034  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    Agache Florin  ,  Tel.    +4 [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bistrita-NasaudStr. Tarpiului nr. 26În atenția: Dorina Clapa420062 BistritaROMÂNIATelefon: +40 263224974E-mail: office-bistrita-nasaud@ansvsa.roFax: +40 263206029Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.ansvsa.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactConsiliul Judetean AlbaPiata Ion IC Bratianu nr. 1În atenția: Camelia Elena Galac Vitan510118 Alba IuliaROMÂNIATelefon: +40 258813380 / 258811982E-mail: cjalba@cjalba.ro, achizitii@cjalba.roFax: +40 258813325Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.cjalba.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul [...]
Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOSNumar invitatie : 370242 / 19.02.2015Denumire contract : Acord- cadru de furnizare Produse AlimentareStare procedura : In Desfasurare SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialUNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS Cod fiscal 3127522 , Adresa GALATI, STR. DOMNEASCA NR. 47, Galati , Telefon +40 236419177 [...]

 

Meat Milk TV
testo
testo
infoALIMENT MAGAZIN