Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice  

 Detalii procedura   
 Autoritate contractanta  :  PENITENCIARUL POARTA ALBA   
 Numar anunt  :  151161  /  28.05.2014   
 Denumire contract  :  Contract de furnizare CARTOFI ?I LEGUME - FRUCTE   
 Stare procedura  :  In desfasurare   
 Moneda in care se transmite oferta de pret  :  RON   
 


 

Planuri anuale de achizitii publice  

An  Denumire plan  Denumire detaliu plan  

 
     
 
 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA   
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:   
 
 PENITENCIARUL POARTA ALBA   
 Adresa postala:    Str. Coloniilor  ,  Localitatea:    Poarta Alba  ,  Cod postal:    907245  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    NICOLAE COSMIN  ,  Tel.    +40 241853777  ,  Email:    achizitii.ppalba@anp.gov.ro  ,  Fax:    +40 241853524  ,  Adresa profilului cumparatorului:    www.e-licitatie.ro   
 
 
 Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:   
 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior   
 Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:   
 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior   
 
 
 
 
 Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:   
 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior   
 
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)   
 
 Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora   
 Activitate (activitati)   

- Ordine si siguranta publica
 
 
  Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante   
  Nu   
 Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI   
II.1)   Descriere   
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta   
  Contract de furnizare CARTOFI ?I LEGUME - FRUCTE   
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor   
 
 Furnizare   
 Cumparare   
 Locul principal de livrare:   Penitenciarul Poarta Alba si sectia Valu lui Traian   
 Codul NUTS:   RO223 - Constanta   
 
II.1.3)   Anuntul implica   
  Incheierea unui acord-cadru   
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru   
  Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei  :   Nu   
  Acord-cadru cu un singur agent economic   
  Durata acordului-cadru:   10   luni   
 
 Valoarea estimata fara TVA:   1,476,100  RON  
 
  Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite:   Valoarea acordului cadru – LOTUL 1: minim 240.000 – maxim 400.000 ron. Valoarea acordului cadru – LOTUL 2: minim 553.880 – maxim 1.076.100 ron. Valoarea contractului subsecvent – LOTUL 1: minim 2.000 – maxim 200.000 ron. Valoarea contractului subsecvent – LOTUL 2: minim 500 – maxim 300.000 ron Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: de regula lunar in functie de alocatiile bugetare si nevoile unita?ii.   
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor   
  Obiectul procedurii il constituie achizitia de cartofi ?i legume - fructe pentru asigurarea hranirii persoanelor private de libertate prin incheierea de acord cadru cu un operator economic pentru fiecare lot in parte   
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)   
 
03200000-3 - Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)  
 
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice   
  Nu   
II.1.8)   Impartire in loturi   
  Da   
  Trebuie depuse oferte pentru   unul sau mai multe loturi   
II.1.9)   Vor fi acceptate variante   
  Nu   
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru   
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul   
  Cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja:
 Cantitati nimime si maxime pe acord-cadru:
 LOTUL 1 - CARTOFI – MINIM 120.000 KG – MAXIM 200.000 KG
 LOTUL 2 – LEGUME – FRUCTE MINIM 165.860 KG – MAXIM 339.200 KG
 Cantitati minime si maxime pe contract subsecvent:
 LOTUL 1 - CARTOFI – MINIM 1.000 KG – MAXIM 100.000 KG
 LOTUL 2 – LEGUME – FRUCTE MINIM 1.000 KG – MAXIM 150.000 KG   
 
 Valoarea estimata fara TVA:   1,476,100  RON  
 
II.2.2)   Optiuni   
  Nu   
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare   
 10  luni incepand de la data atribuirii contractului   
 Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE   
III.1)   Conditii referitoare la contract   
III.1.1)   Depozite valorice și garantii solicitate   
  LOT: 1 - CARTOFI 4.000 lei LOT: 2 - LEGUME – FRUCTE 6.000 lei - Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor; - Forma de constituire a garantiei de participare : GARANTIA DE PARTICIPARE SE VA CONSTITUI CONFORM ART. 86 ALINEATUL(1) DIN HG 925/2006 ACTUALIZATA. Trezoreria Constanta RO 66 TREZ2315005XXX015056 CF: 4301251 Garantia se poate depune si in alta moneda decât lei. In acest caz echivalenta lei/alta valuta se va face la cursul BNR comunicat pentru data publicarii invitatiei de participare. NOTA : documentul care reprezinta garantia de participare se va scana si se va atasa in sistemul electronic (SEAP), iar originalul va fi depus la sediul autorita?ii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor. Neprezentarea documentului in original duce la excluderea ofertantului din procedura! Garantia de participare se va retine in urmatoarele cazuri: - îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia - oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei - oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei - in masura în care CNSC respinge o eventuala contestatie, se va retine contestatorului din garantia de participare: 1% din aceasta valoare. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice   
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante   
  BUGETUL DE STAT   
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul   
  Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare   
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale   
  Nu   
III.2)   Conditii de participare   
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei   
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate   
  1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)
 2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau Cazier judiciar /certificat echivalent
 4. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:
-- DINCA GELU DANUT – CIACHIR MARIUS - APOSTOL CRISTIAN– GURGU EMILIAN IONUT - SIMION GALIA – NICOLAE ADRIAN COSMIN - BARBU ANDREI FLORIN - CALIN CATALINA – STOICA MARIA - STOICA ANCA - PICOIU VICTOR - MIHAELA DRAGHICI – CORNEA LILIANA
 Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.   
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara   
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate   
 
III.2.3)   Capacitatea tehnica   
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate   
  Declaratie privind lista a principalelor livrari similare de produse efectuate în ultimii 3 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor)- Formularul nr. 12D.   
  Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)   
  Declaratie privind lista a principalelor livrari similare de produse efectuate în ultimii 3 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor)- Formularul nr. 12D. Ofertantul va demonstra experienta similara prin prezentarea de contracte similare/certificate/ recomandari sau alte documente de la beneficiar din care sa reiasa ca au fost furnizate produse pâna la data limita de depunere a ofertelor cu o valoare totala de cel putin 200.000 lei pentru lotul 1 si de cel putin 300.000 lei pentru lotul 2. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. În cazul in care pragul minim impus este in valuta, respectiv referinta leu/valuta pentru acest caz se va face calcul echivalentei leu/valuta la cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.   
III.2.4)   Contracte rezervate   
 
 Nu   
 
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii   
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii   
 
 Nu   
 
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective   
  Nu   
 SECTIUNEA IV: PROCEDURA   
IV.1)   Tipul procedurii   
IV.1.1)   Tipul procedurii   
  Licitatie deschisa   
IV.2)   Criterii de atribuire   
IV.2.1)   Criterii de atribuire   
 
 Pretul cel mai scazut   

 
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica   
  Da   
  Informatii puse la dispozitia ofertantilor în cursul licitatiei: sa cunoasca în orice moment pozitia sa în clasament; Se va organiza o runda de licitatie electronica, durata rundei fiind de o zi, doar cu ofertele declarate admisibile, cu începere de la ora alocata de sistemul SEAP. Pentru a putea participa la faza finala de licitatie electronica, operatorii economici trebuie sa fie înregistrati in SEAP. In cadrul procesului de licitatie electonica obiectul procesului de reofertare stabilit este pretul( pretul ofertat în lei pentru cantitatile maxime). Diferenta minima solicitata pentru licitarea noilor oferte : 1% din valoarea estimata fara tva in lei.   
IV.3)   Informatii administrative   
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta   
  C2 40069   
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract   
  Nu   
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)   
 
 Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente:   10.07.2014 15:00   
 
 Documente de plata:   NU   
 
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare   
  14.07.2014 16:00   
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati   
 IV.3.6)    Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare   
 
Romana  
 
  Moneda in care se transmite oferta de pret  :  RON   
 IV.3.7)    Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta   
  90   zile   (de la termenul limita de primire a ofertelor)   
 IV.3.8)    Conditii de deschidere a ofertelor   
  Data   (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor)  :   15.07.2014 18:00   
  Locul:   In SEAP   
  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:   nu   
 SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE   
VI.1)   Contractul este periodic   
  Nu   
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare   
  Nu   
  Tip de finantare  :   Fonduri bugetare   
VI.3)   Alte informatii   
  Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.   
VI.4)   Cai de atac   
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac   
 
 Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor   
 Adresa postala:    Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti  ,  Localitatea:    Bucuresti  ,  Cod postal:    030084  ,  Romania  ,  Tel.    +40 213104641  ,  Email:    office@cnsc.ro  ,  Fax:    +40 213104642 / +40 218900745  ,  Adresa internet (URL):    http://www.cnsc.ro   
 
  Organism competent pentru procedurile de mediere   
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac   
  Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac   
  Eventualele contestatii se pot depune in termen de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal : - la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;   
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac   
 
 Comapartimentul juridic al Penitenciarului Poarta Alba   
 Adresa postala:    str. Coloniilor nr 69  ,  Localitatea:    Poarta Alba  ,  Cod postal:    907245  ,  Romania  ,  Tel.    +40 241853777  ,  Fax:    +40 241853524   
 
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt   
  27.05.2014 14:39   
 

Alte articole recomandate:

Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEANumar invitatie : 370583 / 03.03.2015Denumire contract : Achizitie PRODUSE LACTATEStare procedura : In Desfasurare SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA Cod fiscal 17101530 , [...]
Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - SALAJNumar invitatie : 369763 / 04.02.2015Denumire contract : Achizitia de PaineStare procedura : In Desfasurare SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - SALAJ Cod fiscal 17090997 , Adres [...]
Detalii procedura    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  CONSILIUL JUDETEAN BRAILA    Numar anunt  :  151567  /  17.06.2014    Denumire contract  :  Furnizarea de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, d [...]
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1)      DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOSAdresa postala:  GALATI, STR. DOMNEASCA NR. 47 , Localitatea:  Galati , Cod postal:  800008 , Romania , Punct(e) de contact:  MARIAN DANAILA , Tel.  +40 236419177 , Email:  marian.danaila@ugal.ro , Fax:  +40 236419177 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.roADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMAT [...]
Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : Directia Municipala de Servicii SocialeNumar invitatie : 370540 / 02.03.2015Denumire contract : FURNIZARE PACHETE CU ALIMENTEStare procedura : In Desfasurare SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDirectia Municipala de Servicii Sociale Cod fiscal 28749733 , Adresa str.Dornei nr.12, Bistrita , Telefon 0263/230524 , [...]
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITACod fiscal: 9798918, Adresa: MIERCUREA CIUC P-TA LIBERTATII NR.5, Miercurea-Ciuc, Telefon: +40 266207760/+40 733553046, Fax: +40 266207754I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:MIERCUREA CIUC P-TA LIBERTATII NR.5, Miercurea-Ciuc, Romania, cod postal: 530140, telefon:+40 266207760/+40 733553046, fax:+40 266207754, persoana de contact:IOANA CAZANI.1.3) [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Generala de Asistenta Sociala Si Protectia Copilului, sector 6Str. Cernisoara nr. 38-40, sector 6În atenția: Georgiana Preda7000 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 217457004E-mail: dgaspc6@yahoo.comFax: +40 217457004Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.dgaspc.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte [...]
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTAConsiliul Judetean CalarasiAdresa: Str 1Decembrie 1918,nr1, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910019, Calarasi, Romania, Email: cjcalarasi@calarasi.ro, Tel.: 0242311302, Fax: 0242331609Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURAII.1) Denumire contract Furnizarea si distribuirea de mere pentru elevii din clasele pregatitoare si din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat din judetul Calarasi, în anul scolar: 2013-2014.II.2) [...]

 

Meat Milk TV
testo
testo
infoALIMENT MAGAZIN