Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa


Detalii procedura   
 Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006   
 Autoritate contractanta  :  CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA   
 Numar anunt  :  150872  /  15.05.2014   
 Denumire contract  :  Contract de furnizare de cornuri pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore, la nivelul judetului Suceava, in anul scolar 2014 - 2015   
 Stare procedura  :  In desfasurare   
 Moneda in care se transmite oferta de pret  :  RON   
 

    

Planuri anuale de achizitii publice  

An  Denumire plan  Denumire detaliu plan  

 
     
 
 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA   
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:   
 
 CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA   
 Adresa postala:    str. Stefan cel Mare nr.36  ,  Localitatea:    Suceava  ,  Cod postal:    720026  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    DANA IROAIE  ,  Tel.    +40 230222548  ,  Email:    dana.iroaie@cjsuceava.ro  ,  Fax:    +40 230222839  ,  Adresa internet (URL):    www.cjsuceava.ro  ,  Adresa profilului cumparatorului:    www.e-licitatie.ro   
 
 
 Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:   
 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior   
 Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:   
 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior   
 
 
 
 
 Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:   
 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior   
 
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)   
 
 Autoritate regionala sau locala   
 Activitate (activitati)   

- Servicii generale ale administratiilor publice
 
 
  Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante   
  Nu   
 Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI   
II.1)   Descriere   
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta   
  Contract de furnizare de cornuri pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore, la nivelul judetului Suceava, in anul scolar 2014 - 2015   
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor   
 
 Furnizare   
 Cumparare   
 Locul principal de livrare:   Scoli si gradinite din învatamântul de stat si privat din judetul Suceava.   
 Codul NUTS:   RO215 - Suceava   
 
II.1.3)   Anuntul implica   
  Un contract de achizitii publice   
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru   
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor   
  Contract de furnizare de cornuri pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore, la nivelul judetului Suceava, in anul scolar 2014 - 2015   
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)   
 
15811300-9 - Cornuri (Rev.2)  
 
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice   
  Da   
II.1.8)   Impartire in loturi   
  Nu   
 
II.1.9)   Vor fi acceptate variante   
  Nu   
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru   
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul   
  Cantitatile sunt cele din caietul de sarcini.
 Pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara nu va depasi valoarea estimata comunicata prin anuntul de participare deoarece nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.   
 
 Valoarea estimata fara TVA:   4,964,217.94  RON  
 
II.2.2)   Optiuni   
  Nu   
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare   
 10  luni incepand de la data atribuirii contractului   
 Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE   
III.1)   Conditii referitoare la contract   
III.1.1)   Depozite valorice și garantii solicitate   
  Garantia de participare 99000 lei. Cursul de referinta leu/alta valuta, calculat la cursul Banca Nationala a Romaniei din 5 mai 2014.Perioada de valabilitate a garantiei: 180 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate solicitata. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante: -a unui ordin de plata în original, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor, în contul RO32TREZ5915006XXX000185, deschis la Trezoreria municipiului Suceava, cod fiscal 4244512. In cazul unei contestatii respinsa ca nefondata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 8056,42 lei, in conformitate cu prevederile art. 278^1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se va constitui, dupa caz: - printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; -prin retineri succesive, în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Restituirea garantiei de buna executie se va face în conformitate cu prevederile art. 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.   
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante   
  Buget propriu.   
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul   
  Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare   
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale   
  Nu   
III.2)   Conditii de participare   
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei   
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate   
  Cerinta nr. 1
 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Operatorul economic sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 180 din OUG 34/2006.
 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
 Operatorul economic/fiecare membru al asocierii si sustinatorii ofertantilor (daca exista) vor depune urmatoarele: - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 - Formularul nr. 1 din Documentatia de atribuire - Sectiunea IV –Formulare;
 Cerinta nr. 2
 Ofertantul/ofertantul asociat trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 181 din OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Tertul sustinator trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 181 litera a), c1) si d) din OUG 34/2006,modificata si completata ulterior .
 Operatorul economic/fiecare membru dintr-un grup de operatori economici trebuie sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.
 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
 Operatorul economic/fiecare membru din asociere va prezenta urmatoarele:
 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 – Formularul nr. 2 din Documentatia de atribuire -Sectiunea IV- Formulare, la care se vor anexa:
 Certificat de atestare fiscala (privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general) eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau echivalent, din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor exigibile la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, prezentat în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”.
Certificat privind plata contributiilor de asigurari sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si contributiile de asigurari sociale) sau echivalent, din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor exigibile la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor prezentat în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”.
Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul / operatorii economici isi are / au sediul sau echivalent, din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor exigibile la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”.
Cerinta nr. 3
 Evitarea conflictului de interese
 Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa nu fie intr-o situatie de conflict de interese si/sau concurenta neloiala.
 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
 Completarea, semnarea si prezentarea declaratiei privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Formularul nr. 3 din sectiunea IV- Formulare.
 Persoanele cu functie de decizie in cadrul Consiliului Judetean Suceava, in sensul prevederilor art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele: NECHIFOR CATALIN-IOAN – Presedinte - Consiliul Judetean, RADULESCU ALEXANDRU - Vicepresedinte-Consiliul Judetean, NITA ILIE – Vicepresedinte - Consiliul Judetean, LOGHIN LACRAMIOARA - Administrator public al judetului, TANASA PETRU - Secretarul judetului, ANDRIU TUDOR-GEORGE - Arhitect sef, BELDIMAN MIHAELA-ELENA - Director executiv, DUGAN GABRIELA - Director executiv, FLORISTEAN RODICA - Director executiv, GHEORGHE ALEXANDRU MOLDOVAN – Director executiv, ZAHARIUC ELENA - Director executiv, BURGHEAUA DANUT-MIHAI - Sef serviciu, GEMANARI LILIANA - Sef serviciu, GRECEANU ROBERT - Sef serviciu, IGNATESCU GHEORGHE - Sef seviciu, MACSIM IRINA - Sef seviciu, MOROSAN ELENA - Sef serviciu, ONICEANU MARIA-TAMARA - Sef serviciu, VARVAROI FLORIN-GELU - Sef serviciu, MAEREAN LILIANA -Sef birou, PASNICIUC FELICIA-DINA - Sef birou, SILOCHE GABRIEL - Sef serviciu, SUHAN LACRAMIOARA -Sef birou, IROAIE DANA - consilier superior, RISCA GABI-DANIELA - Consilier superior, SERBAN IOAN -Consilier juridic superior, GRADINARU ADRIAN - Consilier juridic superior, HULUBIAC BOGDAN-MIHAI -Consilier juridic superior,MANDIUC RODICA-Consilier superior;LAZAREAN ANDREI-GHIOCEL-Consilier principal;ANDRONIC BOGDAN-Inspector principal;
 Consilieri judeteni: ABUTNARITEI IOAN, ARGANISCIUC OVIDIU-STEFAN, ARTENE MIHAI, BARBU SORINA, BELDIMAN TIBERIU-GEORGE, BOLIACU CONSTANTIN, BONCHES BOGDAN-PAUL, BOSANCU NICULAI, CRETEANU MIHAI, CUCIUREAN CRISTIAN, CULIPEI LAURA-CATALINA, CUSNIR IOAN-DAN, DASCALU IOAN-DAN, GHISOVAN GHEORGHE, GROZAVU MIHAI, IACOB GHEORGHE, ILIE VASILE, IORDACHE VIRGINEL, IRIMIE CRISTIAN-ANTON, ISOPESCU GRIGORE-SORIN, NICHITEAN VASILE-BRÎNDUSEL, NITA MARIN-GHEORGHE, PENTIUC RADU-DUMITRU, PITICARI IOAN, PLATEC CEZAR-NICOLAE, PLACINTA TUDOR, PREUTESCU PETRU, PRICOPE RADU-CONSTANTIN, PROBOTEANU CONSTANTIN, ROTARU RAUL-GABRIEL, SLEVOACA DORU GAVRIL, TATAR NISTOR,TEODOROVICI CRISTINA, VOLOSENIUC MIHAI-SORIN.
 In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele susmentionate. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractant/tert sustinator declarat prin oferta.
 In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art.69?1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.
 Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
 Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui Ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
 Cerinta nr. 4
 Certificarea participarii la procedura in concordanta cu regulile de concurenta.
 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
 Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei „Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta” Formularul nr. 4 din Sectiunea IV – Formulare; Cerinta nr. 1
 Persoane juridice/fizice romane :
 Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica;
 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
 Persoane juridice române trebuie sa prezinte Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, în original,în forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”.
Ofertantului care a uzat de cea de a patra posibilitate de prezentare a documentului si in urma evaluarii s-a clasat pe primul loc, va prezenta, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea, pentru conformitate, a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, în original sau în copie legalizata.
 În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, pentru partea de contract pe care o va realiza.
 Persoanele fizice trebuie sa prezinte Autorizatie de functionare/altele echivalente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru „conformitate cu originalul”.
Persoane juridice/fizice straine :
 Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
 Document care dovedeste forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, din care sa reiasa informatii privind sediul, persoane imputernicite, administrator, obiectul de activitate.
 Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.   
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara   
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate   
 
III.2.3)   Capacitatea tehnica   
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate   
  Cerinta nr. 1
 Informatii privind capacitatea tehnica si profesionala. Ofertantul trebuie sa prezinte lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii trei ani. În cazul unei asocieri, liderul asocierii va prezenta un tabel centralizator cuprinzand experienta tuturor membrilor asocierii.
 Cerinta nr. 2
 Experienta similara.
 Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreuna) va face dovada livrarii de produse, în ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), in baza a maxim 2 contracte, a unor produse similare celor care constituie obiectul contractului in valoare cumulata de minim 4960000 lei fara TVA.
 Nota: i. Operatorul economic trebuie sa prezinte ca documente-suport necesare documente din care sa rezulte valoarea produselor livrate; ii. In situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se vor prezenta documente-suport necesare dovedirii produselor livrate, precum si valoarea aferenta acesteia; iii. Documente-suport ca: recomandari, sau orice alte documente relevante emise sau contrasemnate de beneficiari, prin care se face dovada livrarii produselor, SAU contractele aferente produselor livrate, in afara Romaniei, se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede in lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.europa.eu) pentru anul livrarii produselor, si prezentate ca si experienta similara.   
  Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)   
  Se vor completa: 1. Operatorul economic trebuie sa completeze Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, Formularul nr. 5 din Sectiunea IV Formulare; 2.Completarea si prezentarea tabelului din Anexa la Formularul nr. 5 din Sectiunea IV Formulare, perioade de livrare, beneficiari ai principalelor produse livrate in ultimii 3 ani impliniti la data limita de depunere a ofertei; Se vor completa: 1. Operatorul economic trebuie sa completeze Experienta similara (Detalierea contractelor incluse în Anexa la Formularul nr. 5), Formularul nr. 6 din Sectiunea IV Formulare; 2.Operatorul economic trebuie sa prezinte ca documente-suport necesare dovedirii produselor livrate in ultimii 3 ani: recomandari, sau orice alte documente relevante emise sau contrasemnate de beneficiari, prin care se face dovada livrarii produselor, SAU contractele aferente produselor livrate, toate acestea prezentate in copie certificata ”conform cu originalul”, purtand stampila si semnatura reprezentantului legal al operatorului economic care a realizat experienta similara solicitata.   
III.2.4)   Contracte rezervate   
 
 Nu   
 
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii   
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii   
 
 Nu   
 
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective   
  Nu   
 SECTIUNEA IV: PROCEDURA   
IV.1)   Tipul procedurii   
IV.1.1)   Tipul procedurii   
  Licitatie deschisa   
IV.2)   Criterii de atribuire   
IV.2.1)   Criterii de atribuire   
 
 Pretul cel mai scazut   

 
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica   
  Da   
  Îmbunatatirea ofertelor la licitatia electronica într-o singura runda de o zi. Daca dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte au acelasi pret si s-au clasat pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Solicitarea se va relua pâna la atribuirea contractului.   
IV.3)   Informatii administrative   
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta   
  9370   
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract   
  Nu   
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)   
 
 Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente:   27.06.2014 15:00   
 
 Documente de plata:   NU   
 
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare   
  30.06.2014 08:30   
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati   
 IV.3.6)    Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare   
 
Romana  
 
  Moneda in care se transmite oferta de pret  :  RON   
 IV.3.7)    Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta   
  180   zile   (de la termenul limita de primire a ofertelor)   
 IV.3.8)    Conditii de deschidere a ofertelor   
  Data  :   30.06.2014 13:00   
  Locul:   Consiliul Judetean Suceava,Strada Stefan cel Mare nr.36,municipiul Suceava,judetul Suceava,Romania   
  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:   da   
  Membrii comisiei de evaluare,expertii cooptati,reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si,dupa caz,reprezentanti ai Unitatii pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice   
 SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE   
VI.1)   Contractul este periodic   
  Nu   
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare   
  Nu   
  Tip de finantare  :   Fonduri bugetare   
VI.3)   Alte informatii   
  În cazul în care doua sau mai multe oferte au acelasi pret si sunt situate pe primul loc al clasamentului intocmit dupa verificarea si evaluarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prezentarea unei noi propuneri financiare,in plic inchis la sediul autoritatii contractante.Solicitarea se va relua pâna la atribuirea contractului. Raspunsurile la solicitarile autoritatii contractante se supun prevederilor art. 79 alin.(1) teza întâi din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate in SEAP atasat anuntului de participare, la Documentatie si clarificari la adresa de internet www.e-licitatie.ro.   
VI.4)   Cai de atac   
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac   
 
 Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor   
 Adresa postala:    Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti  ,  Localitatea:    Bucuresti  ,  Cod postal:    030084  ,  Romania  ,  Tel.    +40 213104641  ,  Email:    office@cnsc.ro  ,  Fax:    +40 213104642 / +40 218900745  ,  Adresa internet (URL):    http://www.cnsc.ro   
 
  Organism competent pentru procedurile de mediere   
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac   
  Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac   
  10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante, considerat nelegal, conform art. 256^2 alin.(1) lit. (b) si alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.   
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac   
 
 Consiliul Judetean Suceava - Serviciul juridic si contencios   
 Adresa postala:    Strada Stefan cel Mare nr 36  ,  Localitatea:    Suceava  ,  Cod postal:    720026  ,  Romania  ,  Tel.    +40 230222548  ,  Fax:    +40 230222839  ,  Adresa internet (URL):    www.cjsuceava.ro   
 
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt   
  13.05.2014 12:53  

Alte articole recomandate:

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului BuzauCod fiscal: 17091470, Adresa: str. Bistritei, nr.41, Buzau, Telefon: +40 0238724662, Fax: +40 0238721143I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:Str. Bistritei, nr.41, Buzau, Romania, cod postal: 120212, telefon:+40 0238724662, fax:+40 0238721143, persoana de contact:Serviciul Achizitii PubliceI.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:D.G.A.S.P.C. [...]
Detalii procedura    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6    Numar anunt  :  153157  /  15.08.2014    Denumire contract  :  ACHIZITIE BRANZETURI    Stare procedura  :  In desfasurare         Planuri anuale de achizitii publice [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA    Numar invitatie  :  360121  /  09.05.2014    Denumire contract  :  DIVERSE ALIMENTE    Stare procedura  :  In [...]
Informatii anunt de participare asociat   Numar anunt:   149847 / 17.03.2014   Denumire contract:   Salam de Sibiu sau echivalent   Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan                                  Tip legislatie:  OUG [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bistrita-NasaudStr. Tarpiului nr. 26, jud. Bistrita-NasaudÎn atenția: Dorina Clapa420062 BistritaROMÂNIATelefon: +40 263224974E-mail: office-bistrita-nasaud@ansvsa.roFax: +40 263206029Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.ansvsa.roAdresa profilului cumpărătorului: [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactPrimaria Sectorului 5 BucurestiB-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5În atenția: Aurelia Negru75540 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213126279E-mail: aurelianegru@yahoo.comFax: +40 213126279Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteAutoritate regională sau localăI.3)Activitate principalăServicii [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar Campina    Numar invitatie  :  366900  /  04.11.2014    Denumire contract  :  contract furnizare carne de pasare, oua de gaina    Stare [...]
AUTORITATEA CONTRACTANTA   DESCRIERE   Sediul social  JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN   Cod fiscal   4192545  ,    Adresa   str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, Bucuresti, Bucuresti  ,   Telefon   +40 2127534/2125693  ,   Fax   +40 2127534/2125699  Adresa la care se transmit ofertele  : str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, Bucuresti, Bucuresti, Romania, cod postal: [...]

 

Conferinta Meat Milkk 2019
Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN
Ultimele anunturi